Lite imponert av E18-rapport

NRK Øst­lands­sen­din­gen har et opp­slag om at kø på E18 vest for Oslo kos­ter nærings­li­vet 2 mrd pr år. Det er basert på rap­por­ten “Nærings­li­vets kost­na­der ved for­sin­kel­se i Vest­kor­ri­do­ren” utar­bei­det av Pöy­ry for Asker kom­mu­ne (og sik­ker solgt inn i media av et eller annet PR-byrå). Rap­por­ten er på bare 35 sider, så det tar ikke så lang tid å lese den.

Rap­por­ten impo­ne­rer ikke, for å si det for­sik­tig. Kan­skje er kost­na­de­ne ved for­sin­kel­se rik­tig bereg­net. Men det er intet i rap­por­ten som under­byg­ger at en ny E18 er løs­nin­gen på pro­ble­me­ne. Logik­ken er at vi vil få økt tra­fikk, og løs­nin­gen er a prio­ri ny vei.

Rap­por­ten er basert på at antall biler pr døgn i Oslo­re­gio­nen vil øke fra 1,6 mill i 2010 til 2,2 mill i 2030, alt­så en økning i bil­tra­fik­ken på nes­ten 40%. De bereg­ner øknin­gen i antall kol­lek­tiv­rei­ser fra 750.000 til 1 mill, alt­så 33%.

Det poli­tis­ke sva­ret på den­ne utford­rin­gen er åpen­bart ikke å leg­ge til ret­te for den­ne øknin­gen i bil­tra­fikk. Sva­ret må være en tung sat­sing på kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel for å hind­re den­ne øknin­gen i bil­tra­fikk. Når det gjel­der tun­ge inves­te­rin­ger betyr det først og fremst ny jern­bane­tun­nel gjen­nom Oslo­om­rå­det, en tun­nel som bør ha fire spor; ny T‑banetunnel; en utbyg­ging av Inter City-tri­an­ge­let og at den Rin­ge­riks­tun­ne­len som Stor­tin­get ved­tok i 1991 fak­tisk blir byg­get. Det bur­de også være gans­ke åpen­bart at fer­dig­stil­lel­se av Kolsås­ba­nen og byg­ging av en For­nebu­ba­ne er langt vik­ti­ge­re enn ny vei. Man må slut­te å dri­ve en sam­ferd­sels­po­li­tikk som favo­ri­se­rer bil­bruk frem­for annen trans­port. I til­legg må det sat­ses mye mer enn i dag på til­rette­leg­ging for syk­kel. Men her står det mer på poli­tisk vil­je til å prio­ri­te­re are­al til syk­kel frem­for til bil, enn på pen­ger. Man kan få 1.000 km syk­kel­vei for det en del­strek­ning av “Vest­kor­ri­do­ren” (Slep­en­den — Lys­aker) vil kos­te, om Aften­pos­ten ope­re­rer med kor­rek­te tall.

Når man leker seg med tall kan vi også min­ne om at Helse­di­rek­to­ra­tet nett­opp gikk ut med at 15 min dag­lig mosjon vil spa­re sam­fun­net for 50 mrd årlig. De sier rik­tig­nok at man bør gå 15 minut­ter pr dag, men 15 minut­ter på syk­kel gjør selv­sagt sam­me nyt­ten. Så ny E18 vil i føl­ge Pöy­ry spa­re sam­fun­net for 4% av hva man kan få igjen for bl.a. økt sat­sing på syk­kel. Mer vei­ut­byg­ging er i det­te per­spek­ti­vet sann­syn­lig­vis kontraproduktivt.

Han [helse­di­rek­tø­ren] mener dis­se opp­lys­nin­ge­ne bør få vei­myn­dig­he­te­ne til å prio­ri­te­re gåen­de og syk­len­de høy­ere enn i dag, selv om det skul­le gå på bekost­ning av biltrafikken.”

Det er ikke vans­ke­lig å være enig med helse­di­rek­tø­ren i dette.

Som van­lig bru­ker bil- og veilob­by­en mil­jø som et argu­ment for å sel­ge inn sine syns­punk­ter. Kø gir høy­ere driv­stoffor­bruk og der­med økte utslipp av CO2 og NOx, og ny vei som angi­ve­lig skal redu­se­re kø skal da redu­se­re dis­se utslip­pe­ne. Men vi vet at mer vei gir mer tra­fikk og der­med mer utslipp. Veg­ve­se­net bom­mer på sine tra­fikk­be­reg­nin­ger. Det blir all­tid langt mer tra­fikk enn man had­de reg­net med. En nær­lig­gen­de for­kla­ring er at man gjør som Pöy­ry i sin rap­port og ser bort fra at veg­ut­byg­ging i seg selv fører til at fle­re vel­ger bil og der­med til økt tra­fikk. Man har ikke sjans til å bli kvitt køene. Vei­byg­ging er ikke et miljø­til­tak. Utslip­pe­ne fra bil­tra­fik­ken er alle­re­de langt over det til­lat­te, og må ned. Det­te over­ses glatt i rapporten.

Økt kapa­si­tet på E18 vest for Oslo vil føre til økt kapa­si­tet fram til Oslos bygren­se. Det lig­ger også et pre­miss i rap­por­ten om at trai­ler­tra­fikk vest­fra med gods som even­tu­elt skal over på tog skal kjø­res gjen­nom Oslo til Alna­bru, for så å bli omlas­tet her. Hvor­dan man skal få den økte tra­fik­ken vide­re gjen­nom Oslo, sier rap­por­ten ikke noe om. En sterk økning i bil­tra­fik­ken inn til og gjen­nom Oslo vil vi gans­ke enkelt ikke ha. Ny vei som fører mer tra­fikk inn til bygren­sen er ikke et aksep­ta­belt tiltak.

Om rap­por­ten kan gi grunn­lag for noe, så er det for at man må ta et kraft­tak for å få både per­son­tra­fikk og gods vekk fra vei og over på mer miljø­venn­lig og mind­re areal­kre­ven­de trans­port­for­mer. Det betyr først og fremst skinne­gå­en­de trans­port, samt syk­kel for per­son­trans­port over kor­te­re avstand. Man må også byg­ge ut and­re ste­der slik at en mind­re andel av det gods som trans­por­te­res må gjen­nom Oslo.

Print Friendly, PDF & Email