Sykkelulykker og mørketall

Sju syk­lis­ter omkom og 720 ble ska­det i Oslo og Akers­hus de sis­te fire åre­ne, kan vi lese hos NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det er sju døds­ofre for mye og alt for man­ge ska­de­de. Jeg har ikke fyl­kes­vis sta­ti­stikk som gjør det mulig å sam­men­lig­ne direk­te med and­re tra­fi­kant­grup­per og har hel­ler ikke en sam­let sta­ti­stikk for 2011. Men tar vi fire­års­pe­rioden 2007–2010 i SSBs tabell for 2001–2010, ser vi at det i hele lan­det i de fire åre­ne ble drept 438 bil­fø­re­re, 181 bil­pas­sa­sje­rer, 31 syk­lis­ter og 101 fot­gjen­ge­re. Antall skad­de var 20833, 10991, 2579 og 2862.

Men noen har åpen­bart en inter­es­se av å svart­male situa­sjo­nen for syk­lis­ter og for­tel­le oss om at å syk­le er mye far­li­ge­re enn tal­le­ne kan gi inn­trykk av. For tal­le­ne lyver, må vite. Det­te sier avde­lings­di­rek­tør Nils-Erik Bogs­rud i Sta­tens veg­ve­sen i Akershus.

Men 720 skad­de er nep­pe antal­let skad­de de sis­te fire åre­ne. Det er sto­re mørke­tall for­di man­ge ikke vars­ler poli­ti­et om ska­der i syk­kel­ulyk­ker. Det gjel­der sær­lig singel­ulyk­ker, hvor biler ikke var involvert.

Det er van­lig å bereg­ne at kun én av åtte syk­kel­ulyk­ker blir meldt til poli­ti­et. Reg­ner man slik har mer enn 5600 syk­lis­ter blitt ska­det i tra­fik­ken de sis­te fire årene.”

Bud­ska­pet man vil ha fram synes å være “å syk­le er mye mer far­lig enn du tror”.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ulyk­ker og mørke­tall