Sykkelulykker og mørketall

Sju syk­lis­ter omkom og 720 ble ska­det i Oslo og Akers­hus de sis­te fire åre­ne, kan vi lese hos NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det er sju døds­ofre for mye og alt for man­ge ska­de­de. Jeg har ikke fyl­kes­vis sta­ti­stikk som gjør det mulig å sam­men­lig­ne direk­te med and­re tra­fi­kant­grup­per og har hel­ler ikke en sam­let sta­ti­stikk for 2011. Men tar vi fire­års­pe­rioden 2007–2010 i SSBs tabell for 2001–2010, ser vi at det i hele lan­det i de fire åre­ne ble drept 438 bil­fø­re­re, 181 bil­pas­sa­sje­rer, 31 syk­lis­ter og 101 fot­gjen­ge­re. Antall skad­de var 20833, 10991, 2579 og 2862.

Men noen har åpen­bart en inter­es­se av å svart­male situa­sjo­nen for syk­lis­ter og for­tel­le oss om at å syk­le er mye far­li­ge­re enn tal­le­ne kan gi inn­trykk av. For tal­le­ne lyver, må vite. Det­te sier avde­lings­di­rek­tør Nils-Erik Bogs­rud i Sta­tens veg­ve­sen i Akershus.

Men 720 skad­de er nep­pe antal­let skad­de de sis­te fire åre­ne. Det er sto­re mørke­tall for­di man­ge ikke vars­ler poli­ti­et om ska­der i syk­kel­ulyk­ker. Det gjel­der sær­lig singel­ulyk­ker, hvor biler ikke var involvert.

Det er van­lig å bereg­ne at kun én av åtte syk­kel­ulyk­ker blir meldt til poli­ti­et. Reg­ner man slik har mer enn 5600 syk­lis­ter blitt ska­det i tra­fik­ken de sis­te fire årene.”

Bud­ska­pet man vil ha fram synes å være “å syk­le er mye mer far­lig enn du tror”.

Det er sik­kert rik­tig på sin måte. Jeg had­de en slik “singel­ulyk­ke” for et og et halvt år siden. Selv­føl­ge­lig meld­te jeg ikke det til poli­ti­et. Hvor­for skul­le jeg det? “Falt på syk­kel, fikk skrubb­sår på leg­gen og vondt i skul­de­ren.” Er det det­te noen seriøst mener at vi skal gå til poli­ti­et med? Vi vet jo alle at poli­ti­et i Nor­ge er over­be­man­net og under­ar­bei­det, og at de tig­ger etter noen saker de kan hen­leg­ge. Men det får være gren­ser for baga­tel­ler likevel!

Jeg skul­le gjer­ne hatt til­sva­ren­de anslag for and­re tra­fi­kant­grup­per. Fot­gjen­ge­re for eksem­pel: “Falt på isen og fikk blå­mer­ker på skin­ken”, “tråk­ket skjevt på for­taus­kan­ten og vrik­ket foten”. Det er åpen­bart langt far­li­ge­re å gå enn man kan få inn­trykk av om man ser på sta­ti­stikk for rap­por­ter­te ulyk­ker. Nå i pås­ken bør vi vel også ten­ke på alle som fal­ler på ski: “Falt i alpin­bak­ken og for­stu­et hån­den.” Alle­re­de lang­fre­dag ble det meldt om 390 skad­de så langt i pås­ken. Det er nes­ten like man­ge skad­de på en kna­pp uke som det er syk­kel­ska­der i løpet av et år! Jeg har ald­ri ført sta­ti­stikk over hva slags små­ska­der fami­lie og ven­ner måt­te pådra seg. Men jeg tror fak­tisk at jeg kjen­ner langt fler som har ska­det seg på ski (eller snø­brett) enn på syk­kel. Ski­ulyk­ker er sik­kert fryk­te­lig under­rap­por­tert og mørke­tal­le­ne vel­dig sto­re. Vi må hel­ler ikke glem­me alle hjem­me­ulyk­ke­ne. Her er nok også mørke­tal­le­ne vel­dig sto­re: “Skar seg i fin­ge­ren da han kut­tet løk. Måt­te behand­les med plas­ter”. “56 år gam­me mann ska­det haken under bar­be­ring”. “Brant hån­den da hun skul­le ta ste­ken ut av ovnen.” Det er far­lig å være hjem­me. Å lig­ge i sen­gen er anta­ge­lig­vis det aller far­ligs­te vi kan gjø­re. De fles­te dør i sengen.

Enhver akti­vi­tet inne­bæ­rer en viss risi­ko. Vi kan ska­de oss, kan­skje til og med dø om vi er rik­tig uhel­di­ge. Men inak­ti­vi­tet med­fø­rer en så mye stør­re risi­ko, selv om skade­virk­nin­ge­ne er mer sni­ken­de og mind­re spek­ta­ku­læ­re enn ulyk­ker. Og uan­sett er ikke noe mer risi­ka­belt enn livet selv. Er det noe vi kan være helt sik­re på, så er det at det ender med døden for oss alle. Det er bare et spørs­mål om tid. Men hvis vi hol­der oss akti­ve og i god form, f.eks. ved å syk­le, kan vi lure døden i noen år. Og vi får det bed­re i de åre­ne som går før den til slutt kom­mer å hen­ter oss.

Finn fram syk­ke­len. La mørke­tal­le­ne være i mør­ket. Og husk at det dør 20 gan­ger så man­ge i bil som på sykkel.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email