Nye trikkelinjer i Montpellier

I Frank­ri­ke er laïci­te et vik­tig begrep. Det betyr noe slikt som verds­lig­het, eller adskil­lel­se av kir­ke og stat. Sta­ten har ingen reli­gion og mar­ke­rer ingen reli­giø­se høy­tids­da­ger. Påske­uken er som uker flest. Butik­ker er åpne og arbei­det går som nor­malt (men and­re påske­dag er fri­dag, uten at jeg helt for­står hvor­for). Sko­lens “påske­fe­rie” er uken etter påske. Lang­fre­dag var det stor fes­ti­vi­tas i Montpel­li­er, og ingen så ut til å mene at det var noe galt i å vel­ge nett­opp den­ne dagen for å fei­re åpnin­gen av to nye trikke­lin­jer: Lin­je 3 og 4.

I Montpel­li­er sat­ses det stort på trikk — eller kan­skje vi hel­ler bør kal­le det by-bane. Det har vært trikk i Montpel­li­er før. Men den ble det offer for “frem­skrit­tet”, hvil­ket vil si bilen, og ble ned­lagt i 1949. Tan­ken om igjen å etab­le­re et nett­verk av trikke­lin­jer ble født på 1990-tal­let, og i 1995 ved­tok man at det skul­le byg­ges et slikt nett. En liten paren­tes er at det­te i tid fal­ler sam­men med at Paris gikk inn for å end­re sin trans­port­po­li­tikk.

Her betyr “ved­tak” åpen­bart at man skal byg­ge det, og man går i gang med å rea­li­se­re pro­sjek­tet. Det er ikke, som hos oss, ufor­plik­ten­de øns­ker som er gjen­stand for årli­ge omkam­per til pla­ne­ne even­tu­elt begra­ves (er det noen som hus­ker at Stor­tin­get ved­tok å byg­ge ny Rin­ge­riks­tun­nel i 1991?). Avta­ler om å byg­ge lin­je 1 ble inn­gått i 1997, og i juli 2000 kun­ne den førs­te trikke­lin­jen åpnes. Den har hoved­ret­ning øst-vest, eller kan­skje man skal si nord­vest-syd­øst. Man had­de reg­net med 70.000 pas­sa­sje­rer pr dag. Det vis­te seg å være helt feil. Man fikk raskt 130.000 pas­sa­sje­rer pr dag, og trik­ke­ne måt­te for­len­ges (fra tre-delt til fem-delt vogn­sett) for å ha til­strek­ke­lig kapa­si­tet. Trik­ken på lin­je 1 er blå, deko­rert med hvi­te svaler.

Lin­je 2 ble inn­viet seks år etter, 16. desem­ber 2006. Den har hoved­ret­ning nord­øst-syd­vest. Her had­de man bereg­net 40.000 pas­sa­sje­rer pr dag. Men igjen tok man feil. 55.000 rei­ser dag­lig med den­ne lin­jen. Den­ne trik­ken er deko­rert med et blomstermønster.

Etter ny seks år kun­ne man så inn­vie lin­je 3 og 4. Skjønt lin­je 4 ble egent­lig inn­viet og har vært i tra­fikk siden desem­ber 2011. Lin­je 4 er en ring­bane som går rundt sen­trum og som i stor grad bru­ker de sam­me spo­re­ne som lin­je 1 og 2. Skjønt rin­gen vil ikke ble helt slut­tet før lin­je 5 åpner om ytter­li­ge­re seks år — i 2018. Ved å lage den­ne for­bin­del­sen får man bed­re utnyt­tel­se av de and­re lin­je­ne og de blir mer attrak­ti­ve — alle skal tross alt ikke fra et sted til et annet langs sam­me lin­je. Trik­ke­ne på lin­je 4 er desig­net Chris­ti­an Lac­roix, men solen som hovedtema.

Lin­je 3 star­ter i øst, ikke langt fra starts­te­det for lin­je 1, men føl­ger en annen tra­sé inn til sen­trum. Den fort­set­ter vide­re mot syd­øst, med en gren nes­ten (med dess­ver­re bare nes­ten) til kys­ten og en annen gren til Lat­tes. Det var lin­je 3 som var den egent­li­ge nyåp­nin­gen 6. april. Også på den­ne lin­jen er trik­ke­ne desig­net av Chris­ti­an Lac­roix, den­ne gang med sjø­en som hovedtema.

Trik­ke­net­tet ser nå slik ut (den grøn­ne og den mørke­bru­ne er de som ble inn­viet i dag):

Trik­ke­ne går selv­føl­ge­lig i egne trasé­er. Trik­ken skal ikke stå fast i de køene som bilis­te­ne går sam­men om å lage! Bare på en liten strek­ning i sen­trum går en av trik­ke­ne i et områ­de hvor det også går fot­gjen­ge­re — omtrent som trik­ken over Råd­hus­plas­sen i Oslo. Her løper kel­ne­re fram og til­ba­ke over trikke­skin­ne­ne mel­lom sine kafe­er og alle ute­bor­de­ne på Place de la Come­die. Jeg har av og til lurt på hvor stort svinn den må være av kel­ne­re er, men det ser ut til å gå bra. Både trikke­fø­re­re og kel­ne­re er vel kjent med forholdene.

Det er ikke slik at bilis­ter blir mer lov­ly­di­ge jo len­ger syd i Euro­pa man kom­mer (skjønt ver­stin­ge­ne i tra­fik­ken er gjer­ne nord­bo­ere som tror at ingen bryr seg om tra­fikk­reg­ler uten­for Nor­ge). Men man er ikke så nai­ve at man tror at et tra­fikk­skilt er nok til å hind­re bilis­ter som “skal bare” å kjø­re inn for å stop­pe bare lit­te grann. Legg mer­ke til alle de små stol­pe­ne langs trikke­lin­jen på bil­det over. De er ikke der for å hind­re at en litt uopp­merk­som trikke­fø­rer skul­le ta feil og svin­ge ut i kjøre­fel­tet. De er hel­ler ikke til pynt, selv om man gjer­ne prø­ver å utfor­me sli­ke hind­re så de ser OK ut. De er selv­føl­ge­lig der for å hind­re biler i å kjø­re ut i trikke­trasé­en. Det er gjer­ne til­sva­ren­de hind­rin­ger for å hind­re biler i å svin­ge opp på for­tau, inn i syk­kel­vei­er og and­re ste­der hvor de ikke har noe å gjøre.

Ved inn­kjø­ring fra kryss er det gjer­ne laget “bil­fel­ler” som gjør at bilis­ter som skul­le for­sø­ke seg på trikke­trasé­en får en gans­ke kraf­tig påmin­nel­se om at her har de ikke noe å gjøre.

 

I Montpel­li­er har man fått plass til et godt trik­ke­nett på egne trasé­er inne i byen ved å sten­ge vei­er for annen tra­fikk. Det er ikke vans­ke­lig, men det kre­ver vil­je til prio­ri­te­ring av trikk frem­for pri­vat­bil. Hvor­for er det så vik­tig at bile­ne skal kom­me fram over alt? I Montpel­li­er er det fle­re ste­der et gans­ke smalt, enveis­kjørt kjøre­felt ved siden av trikke­lin­jen. Da kom­mer man fram med bil hvis man må. De som skal leve­re varer må kun­ne stop­pe her. La biler hind­re biler, ikke trikk, buss eller syk­lis­ter. Den som stop­per vil vite at han eller hun da vil hind­re and­re bilis­ter, og at dis­se kan bli sure. De som kjø­rer inn i sli­ke gater vil for­hå­pent­lig­vis raskt lære at de må reg­ne med at de vil bli hind­ret — og kan­skje vel­ge and­re gater eller aller helst and­re frem­komst­mid­ler. Men noen gan­ger må man selv­føl­ge­lig aksep­te­re kom­pro­mis­ser, som at det er lov å kjø­re inn i trikke­tras­sen for lokal­tra­fikk og/eller beboere.

Blå­russ kan sit­te bak sine skrive­bord med sine kalk­u­la­to­rer og reg­ne seg fram til at trikk og bane ikke er rasjo­nelt. Buss er visst bed­re, sett med blå­russ­øyne. Men de glem­mer en ting: Ingen, eller i alle fall ikke man­ge, liker å rei­se med buss. Man gjør det av nød­ven­dig­het. Men man skri­ver ikke dikt og san­ger om bus­sen. Trikk, bane og tog, der­imot. Det liker folk. Folk blir glad i trik­ken, og trik­ken gir byen iden­ti­tet. Man kan skri­ve om kjær­lei­kens ferje­rei­ser, men en buss­ro­man vil­le ikke blitt mer enn litt små­kli­ning, smug­drik­king og smug­røy­king på skole­tur, og noen som ble bil­syke og måt­te spy. Det kan skri­ves dikt om Briske­by­trik­ken og om mord på Ori­ent­eks­pres­sen (for ikke å snak­ke om alle tog­san­ge­ne). En krim fra bus­sen blir nep­pe mer enn en tra­fikk­ulyk­ke. Bus­sen er bare en nød­ven­dig­het som man aksep­te­rer. Dob­belt­dek­ker­ne i Lon­don er en del av den byens iden­ti­tet, men det er unn­ta­ket som bekref­ter regelen.

Vi har sett det i Montpel­li­er, og så vidt jeg vet har man sett det i Ber­gen — og man­ge and­re ste­der: Få trans­por­ten på skin­ner, og folk begyn­ner å bru­ke den på strek­nin­ger for det tid­li­ge­re gikk bus­ser som gans­ke få bruk­te. Det er egent­lig gans­ke enkelt: Bygg nye og bed­re vei­er, og fle­re vil vel­ge å kjø­re bil. Bygg nye og bed­re kol­lek­tiv­lin­jer, og fler vil rei­se kol­lek­tivt. Bygg fle­re og bed­re syk­kel­vei­er, og fler vil vel­ge syk­kel. Nett­opp der­for er det så tra­gisk at nors­ke myn­dig­he­ter i prak­sis sat­ser på pri­vat­bil, selv om de gjer­ne liker å snak­ke om noe annet. Se bare til Øst­fold og Vest­fold: Først byg­ger man motor­vei, og så byg­ger man kan­skje ut jern­bane man­ge år etter­på. Inne i byene sat­ses det mer på par­ke­ring enn på sykkelveier.

Det er sik­kert vel­dig ura­sjo­nelt med egne trik­ker for hver lin­je også, slik man har valgt å gjø­re det i Montpel­li­er. Det er selv­sagt mulig å flyt­te en trikk fra lin­je 3 til lin­je 1 om man skul­le mang­le mate­ri­ell. Men alle vil se at det kom­mer feil trikk. Ura­sjo­nelt, javel. Men det gir lin­jen iden­ti­tet. Folk kan se at her kom­mer ikke bare en trikk, men her kom­mer “bloms­ter­trik­ken”, eller til og med her kom­mer min trikk. Det betyr nok en del det også, selv om det er vans­ke­lig å tas­te det inn på kalk­u­la­to­ren. Det er sik­kert også vel­dig ura­sjo­nelt at man enga­sje­rer en stjer­ne­de­sig­ner som Chris­ti­an Lac­roix til å form­gi trik­ken. Når man sat­ser slik på design, så skjem­mer man selv­sagt ikke ut trik­ke­ne ved å klist­re rekla­me på dem. Ned­tag­ge­de trik­ker er ikke noe pent, enten det er ung­dom med spray­boks eller et reklame­byrå som står for tag­gin­gen. Nok en tapt inn­tekt for blårussen.

I Montpel­li­er har man hatt et fun­ge­ren­de elekt­ro­nisk bil­lett­sys­tem i alle fall siden 2005 — det var da vi kjøp­te lei­lig­het i områ­det og begyn­te å bli kjent her. Selv­føl­ge­lig er det bil­lett­auto­ma­ter på alle trikke­holde­plas­ser. Man har kun­net beta­le med kon­tan­ter eller kort, men på de nye er det visst bare kort som fun­ge­rer. Vi kan kjø­pe enkelt­bil­let­ter, bun­ker med fle­re bil­let­ter eller peri­ode­bil­let­ter. Det er ikke noe slik idio­ti som at man må kjø­pe en og en bil­lett og ven­te en viss tid mel­lom hvert kjøp, om man beta­ler med kort. Jeg fat­ter ikke hva slags idiot som kan ha tenkt ut en slik “løs­ning”! Men til­ba­ke til Montpel­li­er. Når bil­let­ter kan kjø­pes på den­ne måten, da er det selv­sagt greit å kre­ve at man skal ha kjøpt bil­lett før man går ombord. Men å kre­ve at man skal lete opp nær­mes­te Nar­ve­sen eller beta­le åger­pris, slik man gjør i Oslo, det er pub­li­kums­fiendt­lig og ikke aksep­ta­belt. Det er ikke bil­lett­auto­ma­ter på buss­holde­plas­se­ne i områ­de­ne rundt Montpel­li­er, men der­for kan man kjø­pe bil­lett uten noen form for straffe­til­legg på bussen.

Når man byg­ger nye trikke­lin­jer (og vei­er) byg­ger man selv­føl­ge­lig også syk­kel­vei­er. Sam­ti­dig med at man har byg­get 22 km nye trikke­lin­jer har man byg­get 23 km ny syk­kel­vei. Så kan man lure på hva man har fått til i Oslo i den sam­me peri­oden. Fem kilo­me­ter syk­kel­vei, kanskje?

Sam­men med etab­le­rin­gen av de nye trikke­lin­je­ne er det laget 17 nye bysyk­kel­sta­sjo­ner på holde­plas­se­ne. Jeg synes det er sym­pa­tisk at man også set­ter ut bysyk­ler med til­hen­ger eller barne­sete, for de som skal ha med barn. Det sam­me sel­ska­pet har ansva­ret både for trikk og bysyk­ler (som i Paris), og det leg­ges til ret­te for kom­bi­na­sjo­nen trikk+bysykkel.

Så var det pri­se­ne, da. En enkelt­bil­lett kos­ter 1,40 €, eller ca 11 kr. Tur-retur kos­ter 2,50 € (ca 20 kr). 10 bil­let­ter kos­ter 12 € (ca 95 kr). En dags­bil­lett kos­ter 3,50 € (ca 28 kr) for en per­son og 5,50 € for en fami­lie (inn­til fem per­soner). En uke­bil­lett kos­ter 13,50 € (ca 110 kr).

Med elekt­ro­nisk bil­lett kan man kjø­pe 30 enkelt­rei­ser for 33 € eller 31 dagers bil­lett for 45 €. Kort med 30 enkelt­bil­let­ter gir også til­gang til vis­se inn­farts­par­ke­rin­ger, 31-dagers­bil­let­ten gir til­gang til alle inn­farts­par­ke­rin­ger. Et års­kort kos­ter 420 € ( ca 3.350 kr). Det gir også til­gang til alle inn­farts­par­ke­rin­ger og fri kort­tids­bruk av bysyk­le­ne. Det er også rabat­ter for ung­dom (opp til 26 år) og for senio­rer (over 60 år), samt spe­si­el­le rabat­ter eller gra­tis­rei­ser for sær­skil­te grup­per. På typisk fransk vis rei­ser f.eks. krigs­in­va­li­de gratis.

Lin­je 5 er alle­re­de ved­tatt, selv om det gjen­står noen detal­jer i trasé­val­get. Lin­je 6 og lin­je 7 er under plan­leg­ging. Det er pla­ner om for­len­gel­se av noen av de eksis­te­ren­de lin­je­ne, bl,a, for å knyt­te trik­ken til den nye TGV-sta­sjo­nen som skal stå fer­dig i 2016 (i dag stop­per TGV-lin­jen i Nîmes, selv om toget fort­set­ter på van­li­ge spor til Montpel­li­er eller Per­pig­nan). Det er også pre­sen­tert pla­ner om å for­len­ge den nyåp­ne­de lin­je 3 helt ut til kys­ten (Car­non), og vide­re med for­gre­nin­ger til La Gran­de Mot­te og Palavas. Men det er nok mer som det man kal­ler pla­ner på norsk poli­ti­ker­språk, alt­så ufor­plik­ten­de øns­ker og luf­ti­ge frem­tids­vyer. En gang gikk det et lite tog fra Montpel­li­er til Palavas, og man øns­ker at det­te skal gjen­opp­stå i form av en trikke­lin­je. Men det vil ikke føl­ge den gam­le tog­s­trasé­en– den er i dag gjort om til en utmer­ket syk­kel­vei mel­lom Montpel­li­er og Palavas.

Områ­det rundt Montpel­li­er er et av de som vokser ras­kest i Frank­ri­ke. Da vi kjøp­te vår lei­lig­het i 2005 var det en net­to inn­flyt­ting på 1.500 per­soner i måne­den, eller 18.000 pr år. Det kan godt hen­de at det­te har avtatt med diver­se kri­ser — jeg har ikke opp­da­ter­te tall. Men det er uan­sett et at de mest dyna­mis­ke områ­de­ne i Frank­ri­ke og folke­tal­let øker. Også i Frank­ri­ke går flytte­strøm­men fra nord mot syd.

Det betyr at det hele tiden byg­ges boli­ger. Men det vi ser her — i mot­set­ning til hjem­me — er at boli­ger byg­ges der det er byg­get ut offent­lig kom­mu­ni­ka­sjon. Det byg­ges ut ved tra­fikk­nute­punk­ter og langs trikke­lin­je­ne. Jeg har ikke gjort noe for­søk på å set­te meg inn i hvor­dan det­te fun­ge­rer admi­ni­stra­tivt og poli­tisk. Men det ser ikke ut som om man gjør som i Oslo­om­rå­det, hvor man man­ge år etter at utbyg­ging star­tet — eller kan­skje man skal si skul­le ha star­tet — fort­satt ikke har har bestemt seg for en trans­port­løs­ning til For­ne­bu. På Løren byg­ges det ut i stor stil, men først i 2017 er det ven­tet at en god kol­lek­tiv­løs­ning skal være på plass. Man dis­ku­te­rer utbyg­ging av Fil­lip­stad, men uten avkla­ring av trans­port. Det bur­de være gans­ke ele­men­tært at når man byg­ger ut bolig­om­rå­der trengs det trans­port, hvil­ket vil si kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel­vei­er. Det må plan­leg­ges og byg­ges sam­ti­dig med at boli­ger plan­leg­ges og byg­ges, og det må være på plass når folk flyt­ter inn — ikke man­ge år etter­på. Det synes å fun­ge­re i Montpel­li­er, men det synes ikke å fun­ge­re hjemme.

 

Print Friendly, PDF & Email