Sykkelsko til å gå med

Det er mye bed­re å syk­le med “klikk­pe­da­ler” enn peda­ler hvor foten er løs. Jeg ten­ker at for­skjel­len må være omtrent som om man sam­men­lig­ner tåstrop­per på ski med ordent­li­ge bin­din­ger. Ski­en hen­ger på og man kan gå med tåstrop­per — tror jeg. Jeg har ald­ri prøvd. Men noe sær­lig fra­spark kan det ikke bli når føt­te­ne ikke er fes­tet ordent­lig til sike­ne. Slik er det også med syk­kel. Når føt­te­ne er fes­tet til peda­le­ne trår man rundt. Det blir ikke bare et hak­ke­te tråkk når man tråk­ker det ene benet ned.

Når man har ven­net seg til klikk­pe­da­ler ender det fort med at man løf­ter foten av peda­len når man syk­ler med tra­di­sjo­nel­le peda­ler. Sær­lig skjer det ved akse­le­ra­sjon og når man skal trå til litt i en mot­bak­ke. Vi kan gi ordet til stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg:

– Da jeg kjøp­te meg klikk­pe­da­ler, begyn­te en ny epo­ke i syk­kel­til­væ­rel­sen, sier Stol­ten­berg, som har vært ivrig syk­list de sis­te sju årene.

– Før var jeg ikke så foku­sert på utstyr. Nå har jeg blitt litt mer opp­tatt av det for­di jeg har skjønt at greit utstyr gir stør­re tre­nings­gle­de, sier Stol­ten­berg til NTB.”

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­sko til å gå med