Sykkelsko til å gå med

Det er mye bed­re å syk­le med “klikk­pe­da­ler” enn peda­ler hvor foten er løs. Jeg ten­ker at for­skjel­len må være omtrent som om man sam­men­lig­ner tåstrop­per på ski med ordent­li­ge bin­din­ger. Ski­en hen­ger på og man kan gå med tåstrop­per — tror jeg. Jeg har ald­ri prøvd. Men noe sær­lig fra­spark kan det ikke bli når føt­te­ne ikke er fes­tet ordent­lig til sike­ne. Slik er det også med syk­kel. Når føt­te­ne er fes­tet til peda­le­ne trår man rundt. Det blir ikke bare et hak­ke­te tråkk når man tråk­ker det ene benet ned.

Når man har ven­net seg til klikk­pe­da­ler ender det fort med at man løf­ter foten av peda­len når man syk­ler med tra­di­sjo­nel­le peda­ler. Sær­lig skjer det ved akse­le­ra­sjon og når man skal trå til litt i en mot­bak­ke. Vi kan gi ordet til stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg:

– Da jeg kjøp­te meg klikk­pe­da­ler, begyn­te en ny epo­ke i syk­kel­til­væ­rel­sen, sier Stol­ten­berg, som har vært ivrig syk­list de sis­te sju åre­ne.

– Før var jeg ikke så foku­sert på utstyr. Nå har jeg blitt litt mer opp­tatt av det for­di jeg har skjønt at greit utstyr gir stør­re tre­nings­gle­de, sier Stol­ten­berg til NTB.”

Men klikk­pe­da­ler kre­ver spe­si­el­le sko med fes­ter, “cle­ats”, under sålen. Når man syk­ler skal kraf­ten i tråk­ket ned i peda­len. Kraf­ten skal ikke gå til spil­le ved å bøye sko­så­ler, eller kom­pen­se­re for at de bøy­er seg. Der­for har full­blods syk­kel­sko en stiv såle. Sli­ke sko er ikke egnet til å gå med. Når en lande­veis­syk­list kom­mer gåen­de med ordent­li­ge kon­kur­ranse­sko ser det nes­ten like klø­ne­te ut som når alpi­nis­ter går med alpin­støv­ler.

Syk­kel­sko er utmer­ket når man bare skal ut å syk­le, f.eks. en tre­nings­tur. Men når man bru­ker syk­ke­len som trans­port­mid­del for å kom­me til et sted, er ikke all­tid syk­kel­sko så godt egnet på det ste­det man kom­mer til: På jobb, på café, i butik­ken eller hvor man måt­te være. Jeg er der­for sta­dig på utkikk etter syk­kel­sko som ikke ser ut som syk­kel­sko, og som er egnet til annet enn å syk­le med. Utval­get er dess­ver­re begren­set.

Den som syk­ler i ter­reng må gjer­ne gå av syk­ke­len fra tid til annen, også i kon­kur­ran­ser. Der­for er sko for ter­reng­syk­ling gjer­ne laget for at man også skal kun­ne gå med dem. Til tur­bruk fin­nes det der­for en del å vel­ge blant. Men for mer urban bruk er utval­get mer begren­set.

De sko­ene jeg hit­til har brukt mest er Pearl Izu­mi Fuel. Den er en slags krys­ning mel­lom syk­kel­sko og jogge­sko, og er god både til å syk­le og til å gå med. Jeg kjøp­te dem hos Syk­kelde­lisk (Anton Sport) i Bog­stad­vei­en.

Pearl Izu­mi X-Alp Seek synes også å være et alter­na­tiv i det­te seg­men­tet. Men da jeg vil­le se nær­me­re på dis­se hos Oslo Sports­la­ger i fjor had­de poli­ti­et kom­met meg i for­kjø­pet og kjøpt det mes­te av det de had­de. De had­de ingen par igjen i min stør­rel­se.

Til som­mer­bruk kan san­da­ler fra Nort­hWa­ve være et greit alter­na­tiv. De er gans­ke myke i sålen, noe som mer­kes når man syk­ler. Men vil man syk­le med san­da­ler er de langt bed­re enn san­da­ler uten cle­ats. Den model­len som er avbil­det er litt ander­le­des enn de jeg har — jeg går ut fra at det er en nyere modell.

Jeg kjøp­te mine syk­kel­san­da­ler hos Oslo Sports­la­ger, men de står i alle fall ikke på nett­si­den deres, så kan­skje har de dem ikke len­ger. Eller kan­skje duk­ker de bare ikke opp før vi har kom­met litt nær­me­re san­dal­se­son­gen.

Også i det­te mar­keds­seg­men­tet begyn­ner det å kom­me mer. Da jeg for noen uker siden les­te en omta­le av noen sko fra Chro­me, tenk­te jeg at sli­ke sko vil jeg ha. Her var i alle fall det design­mes­si­ge utgangs­punk­tet en van­lig sko. Litt goog­ling før­te meg raskt til pro­du­sen­ten, og de had­de en lis­te over for­hand­le­re. En av de man­ge gode tin­ge­ne med inter­nett er at man fort kan fin­ne ut hvor det kan være håp om å få kjøpt det man er ute etter. Nok en gang måt­te jeg skuf­fet kon­sta­te­re at det ikke er noen nors­ke for­hand­le­re. Men jeg fant en for­hand­ler i Paris, og siden jeg uan­sett skul­le til Paris noen uker etter at jeg les­te om dis­se, var ikke det et vel­dig stort pro­blem.

I Paris syk­let jeg til for­hand­le­ren, BiCy­Cle Sto­re, en av dis­se for­hand­ler­ne som vi ser duk­ke opp som sat­ser på and­re syk­ler en de som Birken-syk­lis­ter og Tour de Finan­ce del­ta­ke­re vil ha. Her var det syk­ler med fete bal­long­dekk, Brompton-syk­ler og en del annet. Jeg får sky­te inn at vi har kjøpt de Brompton-syk­le­ne vi har i Frank­ri­ke i en lig­nen­de butikk, On Avan­ce i Montpel­li­er.

Nå håper jeg at det snart skal duk­ke opp sko som godt kan bru­kes til dress, med cle­ats.

Print Friendly, PDF & Email
 • sverre_b

  Det er mulig å få fla­te peda­ler som sit­ter godt. Dis­se er mest brukt i ter­reng­syk­ling som utfor og free­ri­de hvor man ofte tren­ger å løf­te foten av peda­len, men de kan godt bru­kes and­re ste­der også. Karak­te­ris­tisk med de er at de har mye stør­re plat­form enn de typis­ke fla­te peda­le­ne, og de har kraf­ti­ge skar­pe pig­ger som gri­per godt i sålen på sko­en. Sam­men med fla­te sko med myke såler som f.eks 5–10 sit­ter man vel­dig godt fast i dis­se. Ikke helt sam­men­lign­bart med cle­ats, men mye bed­re enn jogge­sko i plast­pe­da­ler.

 • Chris­ti­an
 • Olav­Tor­vund

  De ser ut til å være inter­es­san­te!

 • Olav­Tor­vund

   En rask kikk på for­hand­ler­lis­ten http://missionworkshop.com/dealers.php for­tal­te nok en gang at det ikke er noen for­hand­ler i Nor­ge. De sel­ges bl.a. i Dan­mark, Sve­ri­ge og Fin­land, men alt­så ikke i Nor­ge. Jeg mer­ker meg også at den sam­me butik­ken hvor jeg kjøp­te min Chro­me sko (som jeg har brukt gans­ke mye siden jeg kjøp­te dem, og har dem å føt­te­ne nå), BiCy­Cle Sto­re i Paris også for­hand­ler dis­se. Jeg bur­de visst ha sett litt mer på utval­get da. Det er også fle­re for­hand­le­re i Lon­don. Så jeg får vel se etter sli­ke i Stock­holm, Køben­havn, Lon­don eller Paris, alt etter hvil­ken av dis­se byene jeg kom­mer til å besø­ke først.

 • Peter Udbjørg

  Jeg har et par Shi­mano syk­kel­san­da­ler med cle­ats og stiv såle. Dem er jeg vel­dig for­nøyd med, jeg bru­ke dem som gang­fot­tøy og kjøre­fot­tøy hele syk­kel­ses­on­gen. Syk­ke­len min er en Dia­mant “hybrid” med alu­mi­nums­ram­me og 28-tom­mers hjul, men med dekk som tåler by og grus­vei­er. Syk­kel­san­da­le­ne mine har tatt meg gjen­nom tre tre­ningsopp­legg for Styrke­prø­ven og en gjen­nom­ført Styrke­prø­ve (på sag­de hybrid). Men det er klart, utfor og free­ri­de er ikke det sam­me som lande­vei.
  Dess­ver­re har en cooo­le (über­coo­le) sorte model­len til shi­mano gått ut av pro­duk­sjon, og de har nå bare en støgg sak i brunt med to strop­per til salgs.
  En annen pro­du­sent har en modell som har litt mere luk­ket tå i mere svart, som kan­skje kun­ne gå til dress (om man har strøm­per i dem).

 • Peter Udbjørg

  Edit: Den­ne model­len er den som har tatt over for den med tre strop­per (som også var helt svart):
  http://shimano-lifestylegear.com/gl/fw/products/tour/003sh_sd66.php?pSccontentsPro

  Den gam­le model­len had­de alt­så tre strop­per, noe som etter mitt syn gjor­de den meget bekvem og lett å til­pas­se. Men da jeg bare har ett par igjen av de gam­le, må jeg nok snart kry­pe til kor­set pg kjø­pe meg et par av de nye…
  Men ellers: På tross av stiv såle er de gode å gå med. Kan­skje ikke i all­sags ter­reng (stiv såle…), men i mode­rat ter­reng og som kom­bi­nert syk­kel­fot­tøy og gåfot­tøy er de ide­el­le. Jeg hart ald­ri for­stått poen­get med de digre klos­se­ne g de dum­me små peda­le­ne som “prof­fe” bru­ker. For da er det umu­lig å gå nor­malt på bena når man er av syk­ke­len. Men så er jeg bare en hobby­syk­list…