Sykkelruter i Oslo. E18 fra Lysaker til Aker brygge

Jeg star­ter min tur på Lys­aker, rett uten­for bygren­sen. Jeg må inn­røm­me at jeg synes Bærum er for­vir­ren­de. Det var et av de ver­ste ste­de­ne å kjø­re da jeg for etter hvert gans­ke man­ge år siden kjør­te taxi, og det er et for­vir­ren­de områ­de å syk­le i. Men jeg hol­der Bærum uten­for — det­te hand­ler om syk­kel­ru­ter i Oslo. Syk­kel­ru­ten inn mot Oslo paral­lelt med E18 fra vest er anta­ge­lig­vis Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­rute. Den er kan­skje det kla­res­te eksem­pe­let i Nor­ge på at der det leg­ges til ret­te for syk­ling, der syk­ler folk. Syk­kel­ru­ten er fin ved at den går helt inn til sen­trum, og at det er for­bin­del­ser til and­re ruter. Som jeg skal kom­me til­ba­ke til, er det vir­ke­lig brå­stopp ved Aker Bryg­ge. (Klikk på bil­det for å få GPS-spor/­kart).

Pro­ble­met med ruten er gene­relt at den er for smal og har for liten kapa­si­tet. Kapa­si­tets­pro­ble­met for­ster­kes av at det er så langt til nær­mes­te alter­na­ti­ve rute — så langt at det for de fles­te ikke fin­nes noe alter­na­tiv. Men i alle fall sist noen uttal­te seg om det­te var man klar over pro­ble­met, men had­de ingen kon­kre­te pla­ner om å gjø­re noe med det. Et annet pro­blem som vi vil se her, er at kva­li­te­ten er ujevn.

I rush­ti­den bør man hen­ge med i hoved­fel­tet om man skal vel­ge den­ne vei­en. Det er hoved­trasé­en for “Tour de Finan­ce”, alle spre­ke syk­lis­ter som har turen vest­fra mot Aker Bryg­ge som en del av tre­nings­pro­gram­met og som sta­dig for­sø­ker å slå sin per­son­li­ge rekord. Det er hen­syns­løst og nep­pe sær­lig smart rent tre­nings­mes­sig. Men det gjør at man­ge synes det er utri­ve­lig å syk­le her på den­ne tiden. Jeg får leg­ge til at jeg selv ikke syk­ler den­ne vei­en på den tiden, så jeg base­rer meg her på det and­re sier, ikke på egen erfa­ring. Bed­re kapa­si­tet vil­le uten tvil ha avhjul­pet det­te, i til­legg til fle­re alter­na­ti­ve ruter som kun­ne ha avlas­tet den­ne. Den­ne vei­en bur­de ha vært utvi­det til en syk­kel­eks­press­vei.

Men uten­om rush­ti­den er den fin for alle og den blir brukt. De fles­te bil­de­ne her er tatt en lør­dag etter­mid­dag i april. Med unn­tak av noen får krys­nin­ger og en gans­ke kort strek­ning syk­ler man helt skjer­met mot bil­tra­fikk fra bygren­sen i vest og nes­ten, men bare nes­ten til Råd­hus­plas­sen.

Om vi star­ter på Lys­aker­lok­ket, så er star­ten ikke sær­lig god. Her er det en tra­fik­kert rund­kjø­ring uten noen form for til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Den ble da også sterkt kri­ti­sert umid­del­bart etter åpnin­gen — uten at noe synes å ha blitt gjort.

Jeg er også bare måte­lig begeist­ret for hvor­dan man har ført syk­kel­vei­en over Lys­aker­lok­ket når man har kom­met innen­for rund­kjø­rin­gen. Man får et inn­trykk av at este­tik­ken har vært prio­ri­tert foran frem­kom­me­lig­het for syklister.

Ned fra Lys­aker­lok­ket syk­ler man på det som har blitt påstått å være Nor­ges dyres­te sykkelfelt.

<edit>Jeg leg­ger inn føl­gen­de kom­men­tar fra Hans Gun­nar, samt to bil­der til:

Jeg syk­ler den­ne strek­nin­gen 2 gan­ger dag­lig, og kjen­ner meg svært godt igjen i beskri­vel­sen. Pus­sig at du ikke kom­men­ter­te den kan­skje styg­ges­te delen: Fra enden av den nye brua på Lys­aker til enden av Gjen­si­dige­byg­get. Først kom­mer man i stor fart ned brua, og blir kas­tet rett ut i akse­le­ra­sjons­fel­tet til E18. Sik­ten til høy­re er elen­dig, bak­ken er bratt og att­på­til ‘for­gif­tet’ med bro­stein. Rett etter­på krys­ser inn­kjø­rin­gen til Gjensidigebygget(hvor ikke alle biler for­står at de har vike­plikt), for 200 meter sene­re igjen å krys­se inn­kjø­ring nr 2 til Gjen­si­dige­byg­get. Beg­ge de sis­te krys­se­ne er også ful­le av alt­for høye bro­stein på beg­ge sider. Had­de man bare tenkt litt fram­over og for­len­get brua med 50 meter når man først var i gang med byg­gin­gen kun­ne man blitt kvitt to av dis­se far­li­ge kryssene. ”

</edit>

Fra Sol­le­rud er det kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei, som dess­uten er åpen for kjø­ring til eien­dom­me­ne. Det er vans­ke­lig å fin­ne and­re vei­er til dis­se eien­dom­me­ne, i alle fall så len­ge E18 lig­ger som den lig­ger. Man må inn­gå kom­pro­mis­ser. Men en av mine kjepp­hes­ter er at det ikke kan aksep­te­res kom­pro­mis­ser i det som er defi­nert som hoved­syk­kel­vei. Man kom­pro­mis­ser ikke når man lager motor­vei, og skal hel­ler ikke gjø­re det der det bur­de ha vært sykkelekspressvei.

Fra Sol­le­rud til Vækerø er vei­en smal, og det er kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei uten skil­le mel­lom syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Det er en for dår­lig stan­dard på en så vik­tig syk­kel­vei med så stor sykkeltrafikk.

Ved Vækerø ser man res­ter av en opp­mer­king som er direk­te far­lig. Her har det vært mar­kert at man har vil­let skil­le fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. Men det er bare på en kort og uover­sikt­lig strek­ning. Mer­kin­gen er dår­lig, og man­ge vil ikke leg­ge mer­ke til den. Man kan lure på hvor slitt en mer­king skal være før den må anses for bort­falt. Men skul­le noen vel­ge å føl­ge mer­kin­gen og syk­le på det som vil være venst­re side på vei mot Oslo, da vil det kun­ne blir far­lig. For alle vil her reg­ne med at det er høyre­kjø­ring i hele bredden.

Strek­nin­gen mel­lom Vækerø og Skøy­en er ikke god. Den er rela­tivt smal og uten skil­le mel­lom fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. Men det står på pla­nen at den­ne strek­nin­gen skal utbed­res. Her bur­de det anleg­ges syk­kel­eks­press­vei. Men det er vel for opti­mis­tisk å tro at vi skal få noe slikt i Oslo før minst ti år etter at det er van­lig i and­re byer i Euro­pa. Som så man­ge ste­der må man fjer­ne par­ke­ring for å få plass, men det bur­de ikke være noe problem.

Det er mulig å kom­me av og på den­ne syk­kel­vei­en fle­re ste­der. Det­te, sam­men med at det er så få and­re syk­kel­vei­er som er aktu­el­le, bidrar nok til at den­ne syk­kel­vei­en er over­be­las­tet. Men det bidrar til at den er nyt­tig for man­ge og den er grei uten­for rush­ti­den. Man­ge syk­lis­ter vil nok mene at bro­en over til Bestum er vel bratt, men man kan i det mins­te krys­se vei­en på en trygg måte.

Ved Skøy­en kom­mer vi til en av den­ne strek­nin­gens styg­ge tra­fikk­fel­ler. Buss­holde­plas­sen er lagt slik at fot­gjen­ge­re går rett ut i syk­kel­vei­en, gjer­ne uten å være klar over at de går ut i en syk­kel­vei. Det er ikke noe som vars­ler pas­sa­sje­re­ne eller leder dem til en trygg krys­ning. Det er ikke over­ras­ken­de at det skjer ulyk­ker her. Vi kan gi ordet til Inger Øst­bye Han­sen, som ble kjørt ned av en syk­list på det­te stedet:

Det er helt idio­tisk å ha en buss­holde­plass hvor pas­sa­sje­re­ne må pas­se­re syk­kel­fel­tet. Det­te er livs­far­lig og vel­dig dår­lig plan­leg­ging fra kom­mu­nens side, påpe­ker 83-åringen. ”

Før man kom­mer til buss­holde­plas­sen er det laget noen “farts­dem­pe­re”, og vi ser på bil­det over at de er gjen­tatt rett før buss­holde­plas­sen. Sli­ke er det fle­re av inn­over den­ne strek­nin­gen, og vi har for så vidt alle­re­de pas­sert noen ute ved Sol­le­rud, uten at jeg kom­men­ter­te dem. Det er vans­ke­lig å for­stå tanke­gan­gen til de som anleg­ger slikt. Brått og ufor­be­redt hav­ner man i noen gans­ke har­de kan­ter. De som syk­ler mer på racer­syk­kel enn hva jeg gjør (jeg øns­ker meg racer­syk­kel til bruk er i Oslo!), sier at man risi­ke­rer å øde­leg­ge hju­le­ne mot dis­se stei­ne­ne når de stik­ker så høyt opp som her.

Det er ikke noen skilt som vars­ler syk­lis­te­ne om slik hum­per. Det sit­ter noen noen gans­ke håp­løse byrå­kra­ter i Veg­di­rek­to­ra­tet som en dag har slud­ret litt rundt kaffe­auto­ma­ten og kom­met til at syk­lis­ter risiko­sø­ken­de folk som liker at farer skal kom­me brått og uven­tet, og at det der­for ikke er nød­ven­dig med skilt som vars­ler syk­lis­ter. Vi som syk­ler vet at de som har bestemt slikt ikke har skjønt hva de hol­der på med. Men det hjel­per ikke når det er de kaffe­slud­ren­de byrå­kra­ter som i prak­sis bestemmer.

Når man brått og uven­tet hav­ner i sli­ke rom­le­stri­per er det ikke noe som for­tel­ler hvor­for de er der. Og som regel kom­mer de uan­sett for sent hvis man ikke er kjent på strek­ning og hol­der god fart.

Had­de det ikke vært for den­ne meget uhel­dig anlag­te buss­holde­plas­sen, vil­le den­ne delen av strek­nin­gen vært utmer­ket. Selve syk­kel­vei­en med for­tau er god, selv om vei­en er for smal i for­hold til trafikken.

Dess­ver­re varer ikke den gode strek­nin­gen sær­lig len­ge. Ved Bygd­øy sta­dion blir vei­en sma­le­re, asfal­ten dår­li­ge­re og for­tau­et for­svin­ner. At man kan anleg­ge en syk­kel­vei på den­ne måten, med så varie­ren­de kva­li­tet, viser at det er gans­ke langt igjen før de ansvar­li­ge tar syk­kel på alvor. Man vil­le ikke ha fun­net på å byg­ge noen hund­re meter motor­vei, så en strek­ning med to felt, for så å få en ny strek­ning med noen hund­re meter motor­vei før den igjen snev­res inn. I Nor­ge er det bare jern­bane og syk­kel­vei som byg­ges på den måten — som klart viser at det­te ikke er prioritert.

Den­ne strek­nin­gen opp mot Bygd­øy­krys­set hol­der ikke mål.

Fra Skøy­en til Hjort­nes er det en på man­ge måter utmer­ket syk­kel­vei. Pro­ble­met er at den er for smal og ikke har til­strek­ke­lig kapa­si­tet. Jeg kan bare gjen­ta: Her bur­de det ha vært en syk­kel­eks­press­vei. Det er i grun­nen så enkelt som at der det er 4‑feltsvei for biler (som her), bør det det være “4‑feltsvei”, alt­så en eks­press­vei for syk­lis­ter. En mulig løs­ning her kan være å fjer­ne for­tau­et og gjø­re syk­kel­vei­en bre­de­re, og hel­ler lede gang­tra­fik­ken inn på den vei­en som går langs vannet.

Men som syk­list opp­le­ver man ikke ofte lan­ge strek­nin­ger som er godt til­rette­lagt, i alle fall ikke om man syk­ler i Oslo­om­rå­det. Her er det slutt. Nå blir det igjen blan­det fot­gjen­ger- og syk­kel­tra­fikk, krys­sing av kjøre­felt og sma­le­re vei.

Fra Hjort­nes og vide­re mot Fram­nes er vei­en igjen for dår­lig. Den er smal, uten at syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re hol­des adskilt. Den har en skarp sving og en litt vond krys­sing av kjøre­fel­te­ne. Ser man på linje­val­get for gang- og syk­kel­vei­en er det åpen­bart at man bare har tenkt på at den skal føl­ge kjøre­fel­tet, uten å ten­ke på frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Her kun­ne man godt ha ofret noe av gres­set for å lage syk­kel­vei­en ret­te­re og bredere.

Klø­ne­te plas­se­ring av stol­per og noen kob­lings­skap gjør en smal gang- og syk­kel­vei enda sma­le­re og gir blind­so­ner med dår­lig oversikt.

Hvil­ke vike­plikt­reg­ler gjel­der egent­lig i det­te krys­set hvor syk­kel­vei på en halv­hjer­tet måte er ført over krys­set ved siden av fotgjengerfeltet?

Den­ne buss­holde­plas­sen ved Aker Bryg­ge er bed­re enn den som vi har vært inn­om tid­li­ge­re ved Skøy­en. Her er det gjer­de og beplant­ning som leder fot­gjen­ger­ne til å krys­se på to ste­der. Men det er ikke noe som vars­ler syk­lis­te­ne om at her er det en buss­holde­plass. Det er ikke så lett å for­stå hva som er poen­get med de bro­stens­lag­te tverrs­ri­pe­ne i syk­kel­vei­en. Hvis de er ment å adva­re syk­lis­te­ne og få dem til å sen­ke far­ten, så kom­mer de for sent. Selv­føl­ge­lig skul­le det ha vært skilt som vars­let om buss­holde­plass og fot­gjen­ger felt, og fot­gjen­ger­ne må vars­les om at de krys­ser sykkelvei.

Avkjø­rin­gen til Aker Bryg­ge er for­vir­ren­de. Hvil­ket tra­fikk­lys skal man som syk­list egent­lig føl­ge? Det som gjel­der for biler som skal rett fram? Selv om det er et kjøre­felt og en buss­holde­plass mel­lom syk­kel­vei­en og det kjøre­felt tra­fikk­ly­set gjel­der for? Pilen som peker til Høy­re må man i alle fall ikke føl­ge — i alle fall må man pas­se på å syk­le mens pilen lyser rødt. Og syk­lis­ter er vel ikke fot­gjen­ge­re som skal for­hol­de seg til fot­gjen­ger­lys? Det er åpen­bart at det er bur­de ha vært et eget tra­fikk­lys for syklistene.

Men alt har en ende, og noen gan­ger får det gode en brå slutt. Her slut­ter det brått og uven­tet. Hvis man ikke er kjent og kom­mer syk­len­de inn­over her er det all mulig grunn til å reg­ne med at den­ne vei­en fort­set­ter. Det er ikke noe som sier at den ikke gjør det.

Men rett over den lil­le bakke­top­pen er det brått slutt, og der ven­ter dette:

Brått og uten noe for­var­sel stop­per syk­kel­vei­en. Her­fra er det for­tau og trikke­skin­ner. De stri­pe­ne som er lagt i vei­en i det syk­kel­vei­en stop­per lig­ger der nær­mest bare får å rope “Ha, ha — vi lur­te deg” til syk­lis­ter som ikke var for­be­redt og kan­skje kom til å syk­le på en fot­gjen­ger når det brått ble for­tau. Slut­ten er dår­lig. Men helt unød­ven­dig er det gjort til en far­lig tra­fikk­fel­le ved at man ikke vars­les. Igjen er det de kaffe­slud­ren­de byrå­kra­ter i Veg­di­rek­to­ra­tet som har ansva­ret, når de i sin “vis­dom” har kom­met til at vi i Nor­ge ikke har behov for skilt som skal tje­ne syklister.

På års­mø­tet i Syk­lis­tens Lands­for­bund avde­ling Oslo spur­te lede­ren for Oslos syk­kel­pro­sjekt, Erik Øimoen, om det ikke var noe posi­tivt å si om syk­kel-Oslo? Om det ikker er noen strek­nin­ger som kan anbe­fa­le også til syk­lis­ter som er redd for bytra­fikk? Jeg skul­le gjer­ne svart et begeist­ret ja og nevnt man­ge strek­nin­ger. Men det er dess­ver­re ikke lett. Hol­der vi oss nær sen­trum er det­te den bes­te strek­nin­gen. Jeg har ingen pro­ble­mer med å anbe­fa­le den­ne, i alle fall så len­ge man hol­der seg unna hoved­fel­tet i “Tour de Finan­ce”. Bil­de­ne er tatt en lør­dag etter­mid­dag, og det var f.eks. fle­re fami­li­er med barn som syk­let i den­ne sykkelveien.

Men hel­ler ikke den­ne strek­nin­gen vil jeg anbe­fa­le med begeist­ring og entu­si­as­me. Til det er kva­li­te­ten alt for varie­ren­de, ved siden av at den gene­relt har for liten kapa­si­tet. Mang­len­de skil­ting er et alvor­lig pro­blem. Og den brå slut­ten er en meget stygg tra­fikk­fel­le. På en ska­la fra en til fem for­tje­ner nok ikke den­ne syk­kel­vei­en mer enn en tré­er.

For den for­sik­ti­ge syk­list er det mulig å syk­le på for­tau­et fra der syk­kel­vei­en slut­ter og ned til Råd­hus­plas­sen. For­tau­et er rela­tivt bredt og fot­gjen­ger­tra­fik­ken er ikke så stor. Hvis man får rea­li­sert pla­ne­ne for å videre­føre syk­kel­vei­en her­fra til Bjør­vi­ka, vil ver­di­en av den­ne syk­kel­vei­en øke dra­ma­tisk. Da vil man få noe som i alle fall nes­ten hen­ger sam­men, som i alle fall berø­rer sen­trum og som gjør det mulig å syk­le gjen­nom, ikke bare nes­ten inn til byen. Da vil man i alle fall for én strek­ning få gjort noe med et av hoved­pro­ble­me­ne med det som i dag fin­nes: Mang­len­de hel­het og sam­men­heng. Det hjel­per ikke med noen hund­re meter syk­kel­vei her og noen hund­re meter der, uan­sett hvor gode dis­se del­strek­nin­ge­ne iso­lert sett måt­te være, så len­ge de ikke hen­ger sammen.

Den­ne strek­nin­gen har poten­sia­le til å bli en syk­kel­vei man med stolt­het kan vise fram som et eksem­pel på hvor­dan det skal gjø­res. Det gjen­står egent­lig ikke så mye så det skal ikke så vel­dig mye til.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email