Har Vegvesenet også gått på miljøgatebløffen?

Star­ter byg­ging av miljø­gate og rund­kjø­ring på Bjørke­lan­gen” mel­der Sta­tens Veg­ve­senTwit­ter. Etter at Oslo kom­mu­ne kal­te Thor Olsens gt og et til­sva­ren­de pro­sjekt i Aren­dals­gt Sage­ne for “miljø­ga­ter”, har jeg blitt dypt skep­tisk til beteg­nel­sen “miljø­gate”. Å kal­le en gate “miljø­gate” hvor man har plan­tet to trær, pyn­tet par­ke­rings­plas­ser med bro­sten, men ellers latt gjen­nom­gangs­tra­fik­ken gå som før uten noen tan­ke på bl.a. syk­lis­ter, er en ren bløff. Ja, Sti­an Ber­ger Røs­land, det er en bløff. Fag­eta­ten men­te at Thor Olsens gt bur­de sten­ges, et råd som bur­de ha vært fulgt, men bil­gla­de polit­ker­ne over­styr­te det­te og vil­le ha for­tatt gjen­nom­kjø­ring for bil.

I alle fall i Oslo har poli­ti­ker­ne tømt beteg­nel­sen “miljø­gate” for ethvert inn­hold. Det er bløff og tom poli­tisk reto­rikk som ytter­li­ge­re bidrar til å under­gra­ve til­li­ten til Oslo-poli­ti­ker­ne. En gate med gjen­nom­gangs­tra­fikk av biler er ikke og kan ald­ri bli en “miljø­gate”!

Con­ti­nue read­ing Har Veg­ve­se­net også gått på miljø­gate­bløf­fen?