Har Vegvesenet også gått på miljøgatebløffen?

Star­ter byg­ging av miljø­gate og rund­kjø­ring på Bjørke­lan­gen” mel­der Sta­tens Veg­ve­senTwit­ter. Etter at Oslo kom­mu­ne kal­te Thor Olsens gt og et til­sva­ren­de pro­sjekt i Aren­dals­gt Sage­ne for “miljø­ga­ter”, har jeg blitt dypt skep­tisk til beteg­nel­sen “miljø­gate”. Å kal­le en gate “miljø­gate” hvor man har plan­tet to trær, pyn­tet par­ke­rings­plas­ser med bro­sten, men ellers latt gjen­nom­gangs­tra­fik­ken gå som før uten noen tan­ke på bl.a. syk­lis­ter, er en ren bløff. Ja, Sti­an Ber­ger Røs­land, det er en bløff. Fag­eta­ten men­te at Thor Olsens gt bur­de sten­ges, et råd som bur­de ha vært fulgt, men bil­gla­de polit­ker­ne over­styr­te det­te og vil­le ha for­tatt gjen­nom­kjø­ring for bil.

I alle fall i Oslo har poli­ti­ker­ne tømt beteg­nel­sen “miljø­gate” for ethvert inn­hold. Det er bløff og tom poli­tisk reto­rikk som ytter­li­ge­re bidrar til å under­gra­ve til­li­ten til Oslo-poli­ti­ker­ne. En gate med gjen­nom­gangs­tra­fikk av biler er ikke og kan ald­ri bli en “miljø­gate”!

Med bety­de­lig skep­sis gikk jeg til den nett­si­den som Veg­ve­se­nets twe­et vis­te til. Det står at “det spe­si­elt blir tatt hen­syn til myke tra­fi­kan­ters behov”. Men å bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for syk­lis­ter ble sagt å være et av måle­ne ved ombyg­gin­gen av Carl Ber­ners plass også, så sli­ke run­de for­mu­le­rin­ger har i alle fall ikke jeg til­lit til. Det var Veg­ve­se­net som var ansvar­lig for Carl Ber­ner, som ikke kun­ne si noe kon­kret om syk­kel­løs­nin­gen i Bjør­vi­ka og som er ansvar­lig for at det byg­ges ny Nylands­vei uten til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Så Veg­ve­se­net har hel­ler ikke så mye tro­ver­dig­het i sli­ke saker. Uten infor­ma­sjon om hva som kon­kret skal gjø­res, har jeg liten til­lit til at det blir noe sær­lig annet enn en pyn­tet vei til­rette­lagt for biler.

PS. Jeg send­te føl­gen­de kom­men­tar til Veg­ve­sents twit­ter­mel­ding:

@Presse­rom Bru­ker dere også “Miljø­gate” uten å si noe om syk­kel?? http://bit.ly/HNJH18

På lør­dag (!) etter at jeg had­de skre­vet den­ne kom­men­ta­ren, men før den var pub­li­sert, fikk jeg det­te sva­ret fra Veg­ve­se­net:

@olav­tor­vund Tyd­lig­vis! Skal sen­de en mail til prosjektinformatør. ”

Jeg har også tid­li­ge­re erfa­ring for at sli­ke kom­men­ta­rer føl­ges opp. Det kom­mer sik­kert til å være mye jeg kom­mer til å kri­ti­se­re Veg­ve­se­net for også i frem­ti­den. Men det går i rik­tig ret­ning og jeg set­ter pris på deres tilbakemeldinger.

PPS:

Ytter­li­ge­re svar fra Vegvesenet.

@olav­tor­vund Gang- og syk­kel­ve­ger på tre meter bred­de på beg­ge sider av miljø­gata, samt park! http://www.aurskog-holand.kommune.no/miljoegateprosjektet-paa-bjoerkelangen-vedtatt og http://www.aurskog-holand.kommune.no/www/aurskog-holand/resource.nsf/files/wwww8ske22-3d_bjrkelangen_miljgate/$FILE/3d_bjrkelangen_miljgate.pdf

Det er posi­ti­ve opp­lys­nin­ger og ikke minst seter jeg pris på pressetjenesten!

Print Friendly, PDF & Email