Hvor mange drepte og skadde har byråkratene i Vegdirektoratet på samvittigheten?

NRK skri­ver i dag at minst 23 per­soner har omkom­met i tra­fikk­ulyk­ker som skyld­tes veg­ar­beid. De omta­ler ulyk­ken hvor fjerde­klas­sin­gen Tho­mas ble påkjørt av en betong­bil og drept på gang- og syk­kel­vei­en da han syk­let hjem fra SFO. Sta­tens veg­ve­sen inn­røm­mer at ulyk­ke­ne kun­ne ha vært unn­gått. Men de vil visst like­vel ikke gjø­re det som er nød­ven­dig for å unn­gå dem. Senior­råd­gi­ver Ann Karin Midt­gaard i Sta­tens veg­ve­sen, Region sør sier til NRK:

– Vi har tra­di­sjo­nelt sik­ret gåen­de og syk­len­de dår­li­ge­re enn bile­ne. Det er mer kom­pli­sert å sik­re dem for­di vi ikke skil­ter på for­tau eller gang- og sykkelvei. ”

Slikt gjør meg opprørt.Vegdirektoratet og veg­ve­se­net (som vel bare er to hoder på det sam­me trol­let) kan ikke bru­ke egen svikt som unn­skyl­ding for at de ikke gjør noe.

Con­ti­nue read­ing Hvor man­ge drep­te og skad­de har byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet på sam­vit­tig­he­ten?