Hvor mange drepte og skadde har byråkratene i Vegdirektoratet på samvittigheten?

NRK skriver i dag at minst 23 personer har omkommet i trafikkulykker som skyldtes vegarbeid. De omtaler ulykken hvor fjerdeklassingen Thomas ble påkjørt av en betongbil og drept på gang- og sykkelveien da han syklet hjem fra SFO. Statens vegvesen innrømmer at ulykkene kunne ha vært unngått. Men de vil visst likevel ikke gjøre det som er nødvendig for å unngå dem. Seniorrådgiver Ann Karin Midtgaard i Statens vegvesen, Region sør sier til NRK:

“– Vi har tradisjonelt sikret gående og syklende dårligere enn bilene. Det er mer komplisert å sikre dem fordi vi ikke skilter på fortau eller gang- og sykkelvei. “

Slikt gjør meg opprørt.Vegdirektoratet og vegvesenet (som vel bare er to hoder på det samme trollet) kan ikke bruke egen svikt som unnskylding for at de ikke gjør noe.

Stenger mang et kjørefelt, da lager man gjerne midlertidige løsninger, som her i Frederiks Gate da det ble arbeidet med fundamenteringen av Universitetsbygningene. Men som fotgjenger møter man i beste fall et skilt som sier “Vennligst bruk fortauet på motsatt side”. I St Olavs gt har det vært slik et par år nå, fordi noen som påstår å bygge et “Smarthotell” ikke er smarte nok til å unngå trafikkproblemer i anleggsperioden.

Det gjøres ikke noe for å varsle syklister. Det er bare en sperring som kommer brått på, et hull — eller bare en krysning som har blitt mye farligere uten at den blir varslet.

Jeg har ved flere anledninger tatt opp manglende skilting på sykkelveier. Men byråkratene i Vegdirektoratet har “vurdert saken” og kommet til at det ikke er behov for skilting på bl.a. sykkelveier. Det de kaller “vurdering” er ikke mer en litt småsludring rundt kaffemaskinen. Jeg har etterlyst dokumentasjon av deres “vurderinger”, og etter lang ventetid og diverse purringer innrømmet de til slutt at noen dokumentasjon ikke finnes. Det er ikke noen utredning, ikke noe fremleggsnotat, ikke noe møtereferat, ikke noe vedtak. Man har bare snakket sammen rundt kaffemaskinen. Det er en saksbehandling som står til stryk — i den grad det kan kalles saksbehandling i det hele tatt.

Byråkratene i Vegdirektoratet ser ikke behov for å unngå 23 drepte og et ukjent antall skadde. Særlig syklisters liv har åpenbart liten verdi for byråkratene i Vegdirektoratet. De ser heller ikke noe behov for å unngå drepte og skadde i situasjoner hvor ulykker bare skyldes manglende varsling under vanlige trafikkforhold, uten at det er knyttet til veiarbeid.

Den som kjører lastebil, som sykler på en sykkelvei der det er en ikke varslet bussholdeplass hvor folk går omtrent rett fra bussen og over i sykkelveien, og andre trafikanter skal selvsagt opptre aktsomt. Men hovedansvaret ligger hos de som ikke bryr seg om å tenke på sikkerhet for myke trafikanter, både ved vegarbeid og ved vanlig drift av gang- og sykkelveier. De som har ansvar for manglende sikring og varsling må stilles til ansvar når dette fører til ulykker. Betongbilsjåfør Asgeir Lundstrøm ble dømt for uaktsomt drap i den saken NRK viser til. De som skulle ha sørget for sikring på stedet, men ikke gjorde det, burde da ha vært tiltalt og dømt for medvirkning.

Hvis det er noe tak i samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og vegdirektør Terje Moe Gustavsen tar de tak i dette umiddelbart. Vi har ikke flere liv å miste. Vi kan ikke akseptere flere skadde bare fordi noen hodeløse byråkrater i Vegdirektoratet ikke ser noe behov for å unngå disse skadene. Det trengs ingen utredning for å gi veldig klare pålegg om sikring av alle anleggsplasser som berører myke trafikanter, og kreve manuell trafikkdirigering der det måtte være nødvendig. Det koster noe, men langt mindre enn et barns liv.

Det trengs noe utredning av hva slags skilting vi trenger og når det skal skiltes. Men Magnhild Meltveit Kleppa og Terje Moe Gustavsen må bare sette i gang. Og de må ikke høre på sine i alle fall på dette området udugelige byråkrater.