Hvor mange drepte og skadde har byråkratene i Vegdirektoratet på samvittigheten?

NRK skri­ver i dag at minst 23 per­soner har omkom­met i tra­fikk­ulyk­ker som skyld­tes veg­ar­beid. De omta­ler ulyk­ken hvor fjerde­klas­sin­gen Tho­mas ble påkjørt av en betong­bil og drept på gang- og syk­kel­vei­en da han syk­let hjem fra SFO. Sta­tens veg­ve­sen inn­røm­mer at ulyk­ke­ne kun­ne ha vært unn­gått. Men de vil visst like­vel ikke gjø­re det som er nød­ven­dig for å unn­gå dem. Senior­råd­gi­ver Ann Karin Midt­gaard i Sta­tens veg­ve­sen, Region sør sier til NRK:

– Vi har tra­di­sjo­nelt sik­ret gåen­de og syk­len­de dår­li­ge­re enn bile­ne. Det er mer kom­pli­sert å sik­re dem for­di vi ikke skil­ter på for­tau eller gang- og syk­kel­vei. ”

Slikt gjør meg opprørt.Vegdirektoratet og veg­ve­se­net (som vel bare er to hoder på det sam­me trol­let) kan ikke bru­ke egen svikt som unn­skyl­ding for at de ikke gjør noe.

Sten­ger mang et kjøre­felt, da lager man gjer­ne mid­ler­ti­di­ge løs­nin­ger, som her i Fre­de­riks Gate da det ble arbei­det med fun­da­men­te­rin­gen av Uni­ver­si­tets­byg­nin­ge­ne. Men som fot­gjen­ger møter man i bes­te fall et skilt som sier “Venn­ligst bruk for­tau­et på mot­satt side”. I St Olavs gt har det vært slik et par år nå, for­di noen som påstår å byg­ge et “Smart­ho­tell” ikke er smar­te nok til å unn­gå tra­fikk­pro­ble­mer i anleggs­pe­rioden.

Det gjø­res ikke noe for å vars­le syk­lis­ter. Det er bare en sper­ring som kom­mer brått på, et hull — eller bare en krys­ning som har blitt mye far­li­ge­re uten at den blir vars­let.

Jeg har ved fle­re anled­nin­ger tatt opp mang­len­de skil­ting på syk­kel­vei­er. Men byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet har “vur­dert saken” og kom­met til at det ikke er behov for skil­ting på bl.a. syk­kel­vei­er. Det de kal­ler “vur­de­ring” er ikke mer en litt små­slud­ring rundt kaffe­ma­ski­nen. Jeg har etter­lyst doku­men­ta­sjon av deres “vur­de­rin­ger”, og etter lang vente­tid og diver­se pur­rin­ger inn­røm­met de til slutt at noen doku­men­ta­sjon ikke fin­nes. Det er ikke noen utred­ning, ikke noe frem­leggs­no­tat, ikke noe møte­re­fe­rat, ikke noe ved­tak. Man har bare snak­ket sam­men rundt kaffe­ma­ski­nen. Det er en saks­be­hand­ling som står til stryk — i den grad det kan kal­les saks­be­hand­ling i det hele tatt.

Byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet ser ikke behov for å unn­gå 23 drep­te og et ukjent antall skad­de. Sær­lig syk­lis­ters liv har åpen­bart liten ver­di for byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet. De ser hel­ler ikke noe behov for å unn­gå drep­te og skad­de i situa­sjo­ner hvor ulyk­ker bare skyl­des mang­len­de vars­ling under van­li­ge tra­fikk­for­hold, uten at det er knyt­tet til vei­ar­beid.

Den som kjø­rer laste­bil, som syk­ler på en syk­kel­vei der det er en ikke vars­let buss­holde­plass hvor folk går omtrent rett fra bus­sen og over i syk­kel­vei­en, og and­re tra­fi­kan­ter skal selv­sagt opp­tre akt­somt. Men hoved­an­sva­ret lig­ger hos de som ikke bryr seg om å ten­ke på sik­ker­het for myke tra­fi­kan­ter, både ved veg­ar­beid og ved van­lig drift av gang- og syk­kel­vei­er. De som har ansvar for mang­len­de sik­ring og vars­ling må stil­les til ansvar når det­te fører til ulyk­ker. Betong­bil­sjå­før Asgeir Lund­strøm ble dømt for uakt­somt drap i den saken NRK viser til. De som skul­le ha sør­get for sik­ring på ste­det, men ikke gjor­de det, bur­de da ha vært til­talt og dømt for med­virk­ning.

Hvis det er noe tak i sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa og veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gus­tav­sen tar de tak i det­te umid­del­bart. Vi har ikke fle­re liv å mis­te. Vi kan ikke aksep­te­re fle­re skad­de bare for­di noen hode­løse byrå­kra­ter i Veg­di­rek­to­ra­tet ikke ser noe behov for å unn­gå dis­se ska­de­ne. Det trengs ingen utred­ning for å gi vel­dig kla­re pålegg om sik­ring av alle anleggs­plas­ser som berø­rer myke tra­fi­kan­ter, og kre­ve manu­ell tra­fikk­di­ri­ge­ring der det måt­te være nød­ven­dig. Det kos­ter noe, men langt mind­re enn et barns liv.

Det trengs noe utred­ning av hva slags skil­ting vi tren­ger og når det skal skil­tes. Men Magn­hild Mel­tveit Klep­pa og Ter­je Moe Gus­tav­sen må bare set­te i gang. Og de må ikke høre på sine i alle fall på det­te områ­det udu­ge­li­ge byrå­kra­ter.

 

Print Friendly, PDF & Email
 • Bysyk­list

  Tor­vund: Min respekt for at du tar et opp­gjør med de grå vane­ten­ker­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet. At åpen­bart inkom­pe­ten­te men­nes­ker får skal­te og val­te med en av våre vik­tigs­te hver­dags­are­na­er, er intet mind­re enn opp­rø­ren­de.     

 • Det­te er vel den vik­tigs­te saka du har tatt opp!

  Hvor­for er det en selv­føl­ge at når det er behov for å plas­se­re — for eksem­pel en diger kom­pres­sor — så plas­se­res den på for­tau­et og/eller syk­kel­vei? Hvor­for ikke i vei­ba­nen? Til og men i til­fel­ler der det ene kjøre­fel­tet sten­ges pga arbei­det, plas­se­res utstyr som kun­ne stått foran eller etter i det like vel steng­te kjøre­fel­tet _på for­tau­et (osv.)!

  Hva med å begyn­ne med et enkelt krav:

  Når et for­tau sten­ges, så _skal_ det leg­ges ut mid­ler­ti­di­ge gang­felt før og etter (der hvor fot­gjen­ge­re og lang­som­mere syk­lis­ter krys­ser) sper­rin­ga? Pluss mer­kes som fot­gjen­ger­felt.

  Ikke som erstat­ning for manu­ell diri­ge­ring, men som til­legg.

  Krav om å fjer­ne sper­ring av fortau(etc.) når arbeid ikke pågår.

  Inn­skjer­ping av at skil­ting om vei­ar­beid skal fjernes/tildekkes når arbeid ikke pågår/sperring ikke er til ste­de.

  (Det sis­te er et bilist­krav — man blir lik­som litt mind­re påpas­se­lig når vei­ar­beid-skil­tet har stått tre uker uten at noe gjø­res.)

 • Tror du trek­ker litt ras­ke kon­klu­sjo­ner her. Repor­ta­sjen hand­let om en rap­port som er gjort i veg­ve­se­net der man ana­ly­ser­te døds­ulyk­ker ved anleggs­om­rå­der i peri­oden 2005–2009 (tror jeg). Ana­ly­sen vis­te en over­re­pre­sen­ta­sjon av myke tra­fi­kan­ter, dvs. gåen­de og syk­len­de. Rap­por­ten er laget for at veg­ve­se­net skal lære og en av kon­klu­sjo­ne­ne i rap­por­ten er at man må ta mer hen­syn til gåen­de og syk­len­de ved arbeids­vars­ling. Du har rett i at situa­sjo­nen i dag er en utro­lig dår­lig vars­ling ved arbeid på gang-/syk­kel­ve­ger. Ofte er det bare en sper­ring og så må man fin­ne vegen selv for­bi arbeids­om­rå­de. Ofte må man ut i veg­ba­nen og sni­ke seg melom biler og anleggs­ma­ski­ner. Men for­hå­pent­lig­vis vil den nye rap­por­ten være med å end­re på det­te.

 • Olav­Tor­vund

  Utgang­punk­tet for min kom­men­tar var per­sonen fra veg­ve­se­net som sier at det er eks­tra vans­ke­lig å sik­re fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter for­di man ikke skil­ter på gang- og syk­kel­vei. Jeg har ved en rek­ke anled­nin­ger tatt opp pro­ble­met med mang­len­de skil­ting på syk­kel­vei­er. Hovd­pro­ble­met er at man­ge syk­kel­skilt ikke fin­nes i Nor­ge, og Veg­di­rek­to­ra­tet har “vur­dert” det­te og ment at det ikke er nød­ven­dig med slik skil­ting. Jeg mener ikke at mang­len­de skil­ting er hoved­år­sak til den­ne type ulyk­ker, men den­ne type ulyk­ker kan være resul­ta­tet av mang­len­de skil­ting. Så len­ge skil­te­ne ikke fin­nes kan an hel­ler ikke skil­te med dem. Men det ser ut til at det spørs­må­let kan kom­me til å bli tatt opp i Stor­tin­get på nytt. Kan­skje slip­per ikke sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren like lett unna ved nes­te kors­vei.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Manglende skilting, vegarbeidsulykker, myke trafikanter — en oppfølging @Presserom()

 • Pingback: Syklister og vikeplikt | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Bilkjøring i sykkelfelt @gurimelby @presserom | Olav Torvunds blogg()