Arne Strand begynner å bli en gammel mann

Arne Strand skri­ver i dagens utga­ve av Dags­avi­sen at klima­mel­din­gen er “En sei­er for Sol­hjell og Lys­bak­ken”. Han avslut­ter sin kom­men­tar på den­ne måten:

Sat­sin­gen på at folk skal bru­ke syk­kel i ste­det for å kjø­re bil er for­slag av den mer kuriø­se sort­en. Selv er stats­mi­nis­te­ren en ivrig syk­list. Men det er i skog og mark. Her i hoved­sta­den vil­le det bli kaos om man­ge fle­re skul­le ta syk­ke­len fatt. Det er kna­pt noen hoved­stad i ver­den som er så dår­lig til­rette­lagt for syk­ling som Oslo. Det vil­le blitt kaos om alle skul­le kas­tet seg på syk­ke­len i rush­tra­fik­ken. I Oslo er buss, trikk og bane å fore­trek­ke. Det er et godt, tra­fikk­sik­kert og kli­mavenn­lig til­bud. Og bed­re skal det bli, iføl­ge regjeringen.”

Det­te er gam­le tan­ker fra en mann som har gått ut på dato. Arne Strand gjør seg selv til et kuiøst monu­ment over for­el­de­de tanker.

Con­ti­nue read­ing Arne Strand begyn­ner å bli en gam­mel mann

Manglende skilting, vegarbeidsulykker, myke trafikanter — en oppfølging

I et inn­legg i går spur­te jeg hvor man­ge drep­te og skad­de bry­åkra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet har på sam­vit­tig­he­ten. Utgangs­punk­tet var et NRK-opp­slag om 23 drep­te syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re i for­bin­del­se med veg­ar­beid, og at man­ge av dis­se kun­ne vært unn­gått. Saken var basert på rap­por­ten “Tema­ana­ly­se av tra­fikk­ulyk­ker i til­knyt­ning til veg­ar­beid”, utar­bei­det av Vegvesenet.

Sær­lig rea­ger­te jeg på en utta­lel­se til NRK fra Senior­råd­gi­ver Ann Karin Midt­gaard i Sta­tens veg­ve­sen, Region sør om at det var vans­ke­lig å sik­re for­di man ikke skil­ter på for­tau eller gang- og syk­kel­vei­er. Noe av det­te var i føl­ge en twit­ter­kom­men­tar fra Veg­ve­se­nets presse­av­de­ling, vans­ke­lig å svelge.

Con­ti­nue read­ing Mang­len­de skil­ting, veg­ar­beids­ulyk­ker, myke tra­fi­kan­ter — en opp­føl­ging