Arne Strand begynner å bli en gammel mann

Arne Strand skri­ver i dagens utga­ve av Dags­avi­sen at klima­mel­din­gen er “En sei­er for Sol­hjell og Lys­bak­ken”. Han avslut­ter sin kom­men­tar på den­ne måten:

Sat­sin­gen på at folk skal bru­ke syk­kel i ste­det for å kjø­re bil er for­slag av den mer kuriø­se sort­en. Selv er stats­mi­nis­te­ren en ivrig syk­list. Men det er i skog og mark. Her i hoved­sta­den vil­le det bli kaos om man­ge fle­re skul­le ta syk­ke­len fatt. Det er kna­pt noen hoved­stad i ver­den som er så dår­lig til­rette­lagt for syk­ling som Oslo. Det vil­le blitt kaos om alle skul­le kas­tet seg på syk­ke­len i rush­tra­fik­ken. I Oslo er buss, trikk og bane å fore­trek­ke. Det er et godt, tra­fikk­sik­kert og kli­mavenn­lig til­bud. Og bed­re skal det bli, iføl­ge regjeringen.”

Det­te er gam­le tan­ker fra en mann som har gått ut på dato. Arne Strand gjør seg selv til et kuiøst monu­ment over for­el­de­de tanker.

Når fle­re skal rei­se med buss, trikk og bane, mener da Arne Strand at vi skal stap­pe enda fle­re folk inn på alle­re­de over­fyl­te bus­ser, trik­ker og tog? Jeg håper ikke at han kan mene noe så idio­tisk. Skal man sat­se på buss, trikk og bane må det bety en utbyg­ging av infra­struk­tur som gjør det­te til et bed­re til­bud med stør­re kapa­si­tet enn det har i dag. Selv­føl­ge­lig må kol­lek­tiv­trans­por­ten byg­ges ut. Den som har blitt fra­kjørt av to bus­ser på rad for­di de alle­re­de var ful­le og ikke had­de plass til fle­re pas­sa­sje­rer vel­ger ikke bus­sen dagen etter, om det fin­nes alternativer.

Det bur­de være like ele­men­tært, Arne Strand, at en sat­sing på syk­kel inne­bæ­rer en bed­re til­rette­leg­ging. At Oslo er et av verd­nes, eller i alle fall Euro­pas dår­ligs­te hoved­ste­der når det gjel­der til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, betyr ikke at det skal for­bli slik i all frem­tid. Syk­kel er et raskt og effek­tivt frem­komst­mid­del. På rela­tivt kor­te dis­tan­ser er det klart over­le­gent i for­hold til bus­sen. Men også på litt len­ger dis­tan­ser er syk­ke­len klart kokurransedyktig.

Moder­ne trikke­lin­jer som trik­ken i Montpel­li­er og byba­nen i Ber­gen hol­der en gjen­nom­st­nitts­fart på hen­hold­vis 20 og 26 km/t. Selv om de selv­føl­ge­lig kan kjø­re for­te­re, så trek­ker de man­ge stop­pe­ne far­ten ned. I Montpel­li­er er det i snitt 500 meter mel­lom holde­plas­se­ne, i Ber­gen 700 m, og det er det som for­kla­rer for­skjel­len, alt i føl­ge den­ne og og den­ne twit­ter­mel­din­gen fra Byba­nen. I Oslo blir trik­ken stå­en­de fast i den køen bilis­te­ne lager, så her går det sik­kert mye lang­som­mere. Man tren­ger ikke være en vel­dig sprek syk­list for å hol­de en gjen­nom­st­nitts­fart på 20–26 km/t over la oss si 10 km.

Bus­sen er lang­som­mere. Når jeg syk­ler hjem­me fra meg på Frog­ner til Gro­rud, noe jeg plei­er å gjø­re en gang i uken, bru­ker jeg gans­ke nøy­ak­tig sam­me tid som bus­sen fra Frog­ner kir­ke til Gro­rud T‑bane. Det er ca 12,5 km med gans­ke mye mot­bak­ke. Selv om for­men ikke er så alt for dår­lig, så er de som har syk­let sli­ke dis­tan­ser fram og til­ba­ke til jobb hver dag i noen år mye spre­ke­re enn hva jeg er. De syk­ler lett fra bus­sen, også opp­over. Ned­over er bus­sen sjanseløs.

Syk­ke­len gir en helse­ge­vinst som kol­lek­tiv­tra­fikk ikke gjør. Helse­di­rek­to­ra­tet har anslått en årlig gevinst på 50 mrd hvis 2 mill av oss beve­ger seg minst 15 minut­ter mer hver dag. Hvis man syk­ler til job­ben vil man rei­se effek­tivt og man tren­ger ikke gå på et tre­nings­sen­ter etter­på for å sit­te på en spin­ningsyk­kel. Jeg kan site­re helse­di­rek­tør Bjørn Erik Lar­sen i nevn­te artikkel:

– For hel­sas skyld bør det mye ras­ke­re byg­ges nye gang og syk­kel­vei­er, både i byer og tett­ste­der og langs riks­vei­net­tet, sier Larsen.

Helse­di­rek­tø­ren sier man­ge kom­mu­ner vil spa­re sto­re beløp på å få en stør­re del av befolk­nin­gen til å være litt mer fysisk akti­ve hver dag.

– Nå må kom­mu­ne­ne beta­le en del av syke­hus­opp­hol­de­ne, de har alt å tje­ne på en bed­re folke­helse.

Syk­kel er miljø­venn­lig. Hvis alle i Euro­pa had­de syk­let som dans­ke­ne (i snitt 2,6 km pr dag) vil­le utslip­pe­ne bli redu­sert så mye at det ale­ne opp­fylt 25% av EUs klima­mål.

Syk­kel er trans­por­tens “Kin­deregg”: Det er effek­tivt, det bed­rer folke­helsen og det er mlijøvennlig.

Jeg vet ikke hva som får Arne Strand til å to at annen infra­struk­tur skal byg­ges ut, mens til­rette­leg­gin­gen for syk­kel skal for­bli like dår­lig. Han sier ikke noe om det. Kan­skje er det bare gam­melt sosial­de­mo­kra­tisk tanke­gods om at frem­skrit­tet betyr at vi skal bli trans­por­tert, ikke beve­ge oss, som sit­ter i rygg­mar­gen. Kan­skje er han også en av de som tror at det er lite plass i Oslo.

Til det sis­te: Befolk­nings­tett­he­ten er stør­re i syk­kel­byen Køben­havn enn i Oslo. I Paris bor det 2,2 mill men­nes­ker på et områ­de som til­sva­rer Oslo innen­for Sto­re ring­vei. Paris har i løpet av 11 år gått fra å være en by hvor syk­lis­ter nær­mest var fritt vil og ingen bryd­de seg om dem, til å bli en utmer­ket syk­kel­by. Plass har vi nok av i Oslo, men så alt for mye av den er okku­pert av biler, ikke minst til par­ke­ring. Det Oslo mang­ler er poli­tisk vil­je. Også på nasjo­nalt plan er det vil­jen som mang­ler. Paris er mot­sat­sen til Oslo, som viser hvor mye det er mulig å gå til om bare den poli­tis­ke vil­jen er til stede.

Det er nok fle­re utda­ter­te menn med utda­ter­te tan­ker der ute. Desse­ver­re risi­ke­rer vil at folk hører på Arne Strand og hans like­sin­ne­de. De kan til og med sit­te i bestem­men­de organ­ger. Da er det ikke vans­ke­lig å for­stå at det bare går meget lang­somt fremover.

Print Friendly, PDF & Email