Manglende skilting, vegarbeidsulykker, myke trafikanter — en oppfølging

I et inn­legg i går spur­te jeg hvor man­ge drep­te og skad­de bry­åkra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet har på sam­vit­tig­he­ten. Utgangs­punk­tet var et NRK-opp­slag om 23 drep­te syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re i for­bin­del­se med veg­ar­beid, og at man­ge av dis­se kun­ne vært unn­gått. Saken var basert på rap­por­ten “Tema­ana­ly­se av tra­fikk­ulyk­ker i til­knyt­ning til veg­ar­beid”, utar­bei­det av Vegvesenet.

Sær­lig rea­ger­te jeg på en utta­lel­se til NRK fra Senior­råd­gi­ver Ann Karin Midt­gaard i Sta­tens veg­ve­sen, Region sør om at det var vans­ke­lig å sik­re for­di man ikke skil­ter på for­tau eller gang- og syk­kel­vei­er. Noe av det­te var i føl­ge en twit­ter­kom­men­tar fra Veg­ve­se­nets presse­av­de­ling, vans­ke­lig å svelge.

Selv har jeg sett skilt som vars­ler vei­ar­beid i syk­kel­vei én gang. Kan­skje var det noen som av hen­syn til syk­lis­te­ne had­de utvist sivil uly­dig­het og satt opp et skilt ved syk­kel­vei­en. Det var i Sørke­dals­vei­en og bil­det er tatt 4. april 2011.

Men på sam­me dag så den sam­me syk­kel­vei­en slik ut litt høy­ere oppe, og der var det ikke vars­let på noen måte.

Jeg har len­ge vært opp­tatt av mang­len­de skil­ting på syk­kel­vei­er og i syk­kel­felt. En stund trod­de jeg det var de hel­ler lite syk­kel­in­ter­es­ser­te FrP-byrå­de­ne i Oslo som ikke bryd­de seg om å skil­te. Men til min sto­re over­ras­kel­se opp­da­get jeg at en rek­ke vik­ti­ge skilt for å vars­le syk­lis­ter ikke fin­nes i Nor­ge, og har for så vidt bekla­get min ube­ret­ti­ge­de kri­tikk på det­te punk­tet. Kom­mu­nen kan ikke fin­ne opp egne skilt. Jeg send­te kort tid etter min førs­te hen­ven­del­se til Veg­di­rek­to­ra­tet. Jeg syk­ler en del i Frank­ri­ke. Der er det sjel­den noe pro­blem å vite hva som gjel­der. Det er skil­tet når syk­kel­vei begyn­ner og når den slut­ter, det er skil­tet når man har vike­plikt, det er advar­sels­skilt de få gan­ge­ne en syk­kel­vei eller syk­kel­felt avbry­tes av en buss­holde­plass. Og det er egne tra­fikk­lys for syklister.

Mang­len­de skil­ting utset­ter syk­lis­ter for unø­dig risi­ko, både der det er en perm­a­nent man­gel og der det er mid­ler­ti­dig som føl­ge av vei­ar­beid. Jeg ser mang­len­de til­tak ved vei­ar­beid som bare ett av man­ge eksemp­ler på mang­len­de til­tak for å sik­re syk­lis­ter. Spørs­må­let om mang­len­de skil­ting ved opp­hør av syk­kel­vei­er har vært tatt opp i Stor­tin­get. Sam­ferd­sels­mi­nis­te­rens svar var lite til­freds­stil­len­de,  og jeg har fulgt det­te opp ved å kre­ve å få den “vur­de­rin­gen” som Veg­di­rek­to­ra­tet skul­le ha for­tatt i føl­ge det sva­ret sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa ga, og hvor de kon­klu­der­te at det ikke var slikt behov.

Jeg stil­te meg gans­ke und­ren­de til at Veg­di­rek­to­ra­tet kun­ne ha kom­met til en slik kon­klu­sjon, for som syk­list ser jeg nes­ten dag­lig at mang­len­de skil­ting er et alvor­lig pro­blem som påfø­rer oss og and­re unø­dig risi­ko. Mitt inn­trykk er at man­ge and­re syk­lis­ter deler den­ne oppfatningen.Det er da også gans­ke opp­lagt at det er en for­del også for syk­lis­ter å bli vars­let før det er end­rin­ger, før det er noe som kan utgjø­re en fare, osv. Man tren­ger ikke være syk­list for å for­stå det­te. Mode­rat hjerne­ka­pa­si­tet bør være tilstrekkelig.

Det tok lang tid før jeg fikk noe svar. Jeg fikk ikke svar før jeg had­de pur­ret Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, og depar­te­men­tet etter­lys­te sva­ret fra Veg­di­rek­to­ra­tet. Sva­ret var ned­slå­en­de (det fin­nes her). Rea­li­te­ten var at de ikke had­de fore­tatt noen vur­de­ring i det hele tatt, i alle fall ikke en vur­de­ring som man kan ta seriøst. Ikke noen fak­ta eller annen form for behovs­ana­ly­se, ingen utred­ning, ingen doku­men­ta­sjon. Det var ikke en gang et frem­leggs­no­tat, møte­re­fe­rat eller et doku­men­tet ved­tak. Sva­ret var pre­get av at Veg­di­rek­to­ra­tet men­te slik skil­ting ikke var nød­ven­dig for­di det ikke had­de sær­lig betyd­ning for bilis­te­ne. Det er saks­be­hand­ling under enhver kri­tikk. Det er bare tre muli­ge grun­ner til at man kan kom­me til en slik kon­klu­sjon som Veg­di­rek­to­ra­tet gjor­de her:

  1. Man har ikke pei­ling på det man hol­der på med, eller
  2. Man bryr seg ikke om syk­lis­te­nes sik­ker­het i tra­fik­ken, eller
  3. Man har ver­ken pei­ling eller bryr seg om syk­lis­te­nes sikkerhet.

Går vi til vei­ar­beids­ulyk­ke­ne står det i rap­por­ten på s. 44 står det at det var man­gel­full vars­ling ved 2/3 av de ulyk­ke­ne som ble under­søkt. Går vi til kapit­te­let om myke tra­fi­kan­ter står det i inn­led­nin­gen på s. 50:

En annen pro­blem­stil­ling som avdek­kes i tema­ana­ly­sen er sår­bar­he­ten til myke tra­fi­kan­ter – og spe­si­elt barn – ved veg­ar­beid (jf kap 5.2 og 5.3). Tema­ana­ly­sen avdek­ker man­gel­full til­rette­leg­ging, vars­ling og sik­ring av gåen­de og syk­len­de for­bi anleggs­om­rå­der. Veg­ar­beids­om­rå­de­ne utfor­mes slik at lite syn­li­ge og ube­skyt­te­de tra­fi­kan­ter (og barn med mang­len­de tra­fikk­for­stå­el­se) kom­mer i kon­flikt med tun­ge kjøre­tøy med sto­re blindsoner.”

Litt sene­re kan vi lese:

Veg- og anleggs­ulyk­ke­ne med myke tra­fi­kan­ter skjed­de i områ­der de gåen­de og syk­len­de opp­lev­de som kjen­te og for­ut­sig­ba­re. F eks tre av ulyk­ke­ne skjed­de på vei til/fra sko­len, en ulyk­ke på vei til jobb og tre ulyk­ker på handle­tur på hjem­ste­det. Nett­opp at de myke tra­fi­kan­te­ne var svært godt kjent med omgi­vel­se­ne kan ha gjort dem eks­tra ulyk­kes­ut­sat­te for­di veg­strek­nin­gen til van­lig ikke krev­de spe­si­ell opp­merk­som­het eller årvå­ken­het fra deres side.

Det var ikke iverk­satt til­tak som iva­re­tok de myke tra­fi­kan­te­nes sik­ker­het i noen av de 12 ulyk­ke­ne. Vi har ingen doku­men­ta­sjon på noen for­mer for vars­ling av de myke tra­fi­kan­te­ne, med unn­tak av ett til­fel­le hvor farts­gren­sen var satt ned fra 80 km/t til 50 km/t. Vi har hel­ler ingen doku­men­ta­sjon på at de myke tra­fi­kan­te­ne var sik­ret på noen måter, med to unn­tak hvor det var brukt mini­guard rundt deler av anleggsområdet.

Der­imot er det fle­re eksemp­ler på at opprinnelig/permanent løs­ning var end­ret og sik­ring var fjer­net i for­bin­del­se med veg/anleggsarbeidet, uten at det var iver­satt alter­na­ti­ve løs­nin­ger. Hoved­inn­tryk­ket er alt­så at de myke tra­fi­kan­te­nes ellers kjen­te og for­ut­sig­ba­re omgi­vel­ser ble for­and­ret uten at det var iverk­satt kom­pen­se­ren­de til­tak. 4 av de 12 ulyk­ke­ne med myke tra­fi­kan­ter skjed­de i mør­ke eller i tuss­mør­ke uten belys­ning, dvs under eks­tra kre­ven­de for­hold fra tra­fi­kan­te­nes side.”

På s. 39 i rap­por­ten skri­ver man at det drei­er seg om systemfeil:

Sys­tem­feil

En spe­si­elt far­lig kom­bi­na­sjon av uhel­di­ge for­hold er etter arbeids­grup­pas vur­de­ring: 1) En lite bru­ker­venn­lig utfor­ming av anleggs­om­rå­der (inklu­si­ve avkjørs­ler), 2) tun­ge anlegg­skjøre­tøy med sto­re blind­so­ner og 3) føre­re som pri­mært skal utfø­re en jobb og ikke pas­se på trafikken.

Den­ne kom­bi­na­sjo­nen av for­hold stil­ler svært høye krav til føre­re av anlegg­skjøre­tøy, og kan for­kla­re fle­re av døds­ulyk­ke­ne knyt­tet til veg- og anleggs­ar­beid. Det­te kan hev­des å være en sys­tem­feil, dvs mang­len­de til­pas­ning mel­lom veg­sys­tem, kjøre­tøy og tra­fi­kant. Vi regist­re­rer imid­ler­tid at det er ope­ra­tø­ren (føre­ren av det tun­ge kjøre­tøy­et) som blir dømt i de etter­føl­gen­de retts­sa­ke­ne (kap 5.5).”

Jeg mener at de som har ansva­ret for sys­te­me­ne også må hol­des ansvar­lig for sys­tem­feil, selv om det ikke betyr at de vil bli holdt straffe­retts­lig ansvar­lig. Skal man kun­ne hol­des ansvar­lig for med­virk­ning i straffe­retts­lig betyd­ning må det kre­ves stør­re nær­het til hand­lin­gen. Men mang­len­de sik­ring fra sted­lig ansvar­lig bør det rea­ge­res på, også straffe­retts­lig, når det­te fører til en ulyk­ke hvor ope­ra­tø­ren blir holdt ansvarlig.

Mitt utgangs­punkt er som nevnt at mang­len­de skil­ting og mer­king fører til ulyk­ker, ulyk­ker som kan­skje kun­ne ha vært unn­gått med bed­re skil­ting. Veg­ar­beid er et eksem­pel, og jeg tok utgangs­punkt i det­te eksem­pe­let. Men det er nok av and­re eksemp­ler. Den perm­a­nen­te man­ge­len på skil­ting er også et alvor­lig pro­blem, men jeg kjen­ner ikke til noen ordent­li­ge ana­ly­ser av det­te. Had­de sli­ke ana­ly­ser eksis­tert had­de vel Veg­di­rek­to­ra­tet kun­net vise til dis­se i sin “vur­de­ring”. NRK-opp­sla­get er et utgangs­punkt for igjen å ta opp et mer omfat­ten­de problem.

I en sak avgjort av Gula­ting lag­manns­rett 15. febru­ar 2012, LG-2011–108380, ble en syk­list dømt for over­tre­del­se av veg­tra­fikk­lo­vens § 3 etter å ha syk­let på en mann som sene­re døde av ska­de­ne. Jeg skal ikke for­sva­re syk­lis­ten eller kri­ti­se­re dom­men. Det fin­nes uakt­som­me syk­lis­ter, og de skal hol­des ansvar­lig som and­re tra­fi­kan­ter. Slik er ulyk­kes­ste­det beskre­vet i dommen:

På det­te sted er gang- og syk­kel­vei­en omkring 3 meter bred og skilt fra kjøre­ba­nen med en gress­kledd rabatt som er ca. 1 meter bred. På høy­re side av gang- og syk­kel­vei­en er der en tett­vokst vin­ter­grønn hekk som på det­te tids­punkt var omkring 1,7 meter høy. På mot­satt side av fot­gjen­ger­fel­tet er det en åpning i hek­ken for fot­gjen­ge­re m.m. Mur­kan­ten langs hek­ken går i en bue inn i den­ne fot­gjen­ger­pas­sa­sjen. I åpnin­gen er det vide­re to metall­bøy­ler som hind­rer at fot­gjen­ge­re ufor­va­rent kom­mer ut i gang- og syk­kel­sti­en. På venst­re side av gang­vei­en, bak hek­ken, er det par­kings­plass og en bank. På mot­satt side av vei­en er det uli­ke butik­ker. Det skal vide­re nev­nes at ca. 100 meter len­ger mot nord er det en buss­holde­plass, og ca. 50 meter leng­re mot sør er det en rundkjøring.

(…)

Tra­fikk­bil­det på ste­det var rela­tivt kom­plekst, med en lys­re­gu­lert fot­gjen­ger­over­gang der gang­fel­tet kom inn på gang- og syk­kel­vei­en, stor tra­fikk i kjøre­fel­tet, buss­lom­me ca. 100 meter før ulyk­kes­ste­det og en rund­kjø­ring ca. 50 meter etter. Den tett­voks­te hek­ken på høy­re side av gang- og syk­kel­vei­en med­før­te en begren­sing i sikt­fel­tet i den­ne ret­ning. Åpnin­gen i hek­ken for fot­gjen­ge­re var imid­ler­tid syn­lig ved at mur­kan­ten som skil­te hek­ken fra asfal­ten run­det av ved åpnin­gen. For lag­manns­ret­ten er det ufor­ståe­lig at til­tal­te ikke had­de lagt mer­ke til åpnin­gen. Han had­de syk­let strek­nin­gen en rek­ke gan­ger, og slik lag­manns­ret­ten ser det bur­de en akt­som syk­list ha lagt mer­ke til den­ne. Ste­det der ulyk­ken skjed­de frem­står som et risiko­om­rå­de som kre­ver en sær­skilt opp­merk­som­het fra de syklende.

(…)

Lag­manns­ret­ten har tatt med i sin vur­de­ring at vit­ne­ne E og H har for­klart at de ofte syk­ler på den­ne strek­nin­gen og at de kun­ne ha pas­sert ste­det i til­nær­met sam­me has­tig­het, samt at de ikke had­de lagt mer­ke til åpnin­gen i hek­ken. Lag­manns­ret­ten fin­ner dog ikke at dis­se utsagn kan til­leg­ges utslags­gi­ven­de vekt ved akt­som­hets­vur­de­rin­gen. Det pekes sær­lig på at det er kom­bi­na­sjo­nen av risiko­fak­to­rer på ste­det, far­ten til­tal­te holdt og hans uopp­merk­som­het som til­si­er at han har hand­let i strid med veg­tra­fikk­lo­ven § 3.”

Syk­lis­ten had­de rela­tivt høy fart, 27–30 km/t, og var uopp­merk­som. Kan­skje bur­de han og de to vit­ne­ne som det vises til ha lagt mer­ke til åpnin­gen i hek­ken, men de had­de tyde­lig­vis ikke gjort det. Det er man­ge sam­vir­ken­de årsa­ker. Gene­relt dår­lig utfor­ming, med dår­lig over­sikt ved utgan­ger eller utkjø­rin­ger i syk­kel­vei er et vel­kjent pro­blem. I til­legg til mang­len­de skil­ting og syk­lis­tens uakt­som­het. Da må man spør­re seg om den­ne ulyk­ken kun­ne ha vært unn­gått med bed­re mer­king og skilting.

En annen sak, som ikke hav­net i ret­ten, gjaldt en eld­re dame som ble påsyk­let i syk­kel­vei­en ved buss­holde­plas­se på Skøy­en. Jeg kjen­ner den­ne saken bare fra media. Som syk­list blir man ikke vars­let om holde­plas­sen og jeg har hel­ler ikke sett noe som skal sik­re at fot­gjen­ge­re ikke går rett ut syk­kel­vei­en når de går av bus­sen. Kun­ne det­te ha vært unn­gått med bed­re mer­king og varsling?

Det er en fin syk­kel­vei inn langs Aker bryg­ge. Men det er brå­stopp når man kom­mer til Dokk­vei­en, som bil­de­ne nederst i den­ne saken viser. Det er åpen­bart at det kan opp­stå far­li­ge situa­sjo­ner når syk­lis­ter kom­mer i god fart og syk­kel­vei­en brått slut­ter og det blir krys­sen­de for­tau. Ikke noe vars­ler syk­lis­te­ne om dette.

Den perm­a­nent dår­li­ge mer­kin­gen er først og fremst et pro­blem hvis man ikke er kjent, skjønt saken fra Gula­ting lag­manns­rett viser at også de som syk­ler en strek­ning dag­lig kan over­se far­li­ge ste­der. Den som dag­lig syk­ler for­bi Aker Bryg­ge til Dokk­vei­en vet nok utmer­ket godt at syk­kel­vei­en stop­per brått her. Her er risi­ko­en størst for de som ikke er kjent på ste­det. I vei­ar­beids­ulyk­ke­ne ser det ut til å være omvendt. Man­ge av ulyk­ke­ne har skjedd når folk har vært på vei til sko­le, jobb eller til butik­ken — på en vei hvor man fer­des ofte. Når end­rin­ger som føl­ge av vei­ar­beid ikke er vars­let og ikke sik­ret på annen måte, syk­ler (eller går) man slik man er vant til å gjø­re og opp­da­ger faren for sent.

Uan­sett hvor tungt det må være for byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet å svel­ge det­te: Når dere ikke fin­ner det nød­ven­dig med gans­ke enk­le til­tak som redu­se­rer ulyk­kes­ri­si­ko­en for syk­lis­ter og and­re myke tra­fi­kan­ter, da tar dere ikke den­ne grup­pens sik­ker­het på alvor. Når mang­len­de sik­ring i alle fall er med­vir­ken­de årsak til ulyk­ker som med­fø­rer død og per­son­ska­de, da er de som kun­ne ha gjort noe, men som har “vur­dert” spørs­må­let og ikke fun­net det nød­ven­dig å gjø­re noe, med­an­svar­lig for resultatet.

Hold­nin­gen Veg­di­rek­to­ra­tet her har vist over­for syk­lis­ter er pro­vo­se­ren­de, og den gjør meg opp­rørt og for­ban­net. Det er ikke hold­nin­gen til den­ne ulyk­kes­rap­por­ten spe­si­elt, men til deres hold­ning til å vars­le syk­lis­ter gene­relt. De som har mulig­he­ten for å gjø­re noe med saken, og som bur­de ha gjort noe for man­ge år siden, sier at de har “vur­dert” saken på en sær­de­les slett og use­riøs måte og ikke fun­net det nød­ven­dig å gjø­re noe med pro­ble­met. Vege­se­net føy­er spott til ska­de når senior­råd­gi­ver Ann Karin Midt­gaard unn­skyl­der mang­len­de skil­ting med eta­ten med dens egen systemsvikt.

Print Friendly, PDF & Email