Klimameldingen — vil den bety noe for syklister?

Regje­rin­gen har lagt fram sin klima­mel­ding, Meld St. 21 (2011–2012): Norsk klima­po­li­tikk. Jeg had­de lest om den, og det var ikke med sto­re for­vent­nin­ger jeg les­te den med syk­kel­bril­ler. Men jeg ble ble like­vel grun­dig skuffet.

Vi kan først ta noen utgangs­punk­ter. Det er stor for­skjell mel­lom plan­pen­ger ordent­li­ge pen­ger, som de sier i bladet “Sam­ferd­sel”. Løf­ter som det ikke føl­ger pen­ger med er lite verdt. I Nor­ge er det gjer­ne slit at i vår­se­sjo­nen kom­mer det man­ge stor­tings­mel­din­ger med løf­te om det­te og hint. Når høs­ten kom­mer og bud­sjet­tet leg­ges fram, er det mes­te glemt. Vi får for­sik­rin­ger om at det ikke er glemt eller drop­pet, man har bare utsatt det litt. Når løf­te­ne først skal opp­fyl­les om fle­re år, da kan man stort sett glem­me dem.

Vi har blitt lovet det­te så man­ge gan­ger før. Få vet mer om det­te enn Ove Ben­gt Berg Nord­se­ter. Han har skre­vet mas­ter­opp­gave om iverk­set­ting av ved­tatt poli­tikk med syk­kel­po­li­tikk som case. I et inn­legg i Dagens Nærings­liv 11. juni 2010 skri­ver han om hovedfunnene:

I 1977 ble det gjen­nom sta­tens veg­plan II (nå nasjo­nale trans­port­pla­ner) ved­tatt at det innen 1985 skul­le være et sam­men­hen­gende syk­kel­veg­nett i 72 nors­ke byer og tettsteder.”

Siden har løf­te­ne blitt gjen­tatt og gjen­tatt, men har ald­ri blitt gjennomført.

Con­ti­nue read­ing Klima­mel­din­gen — vil den bety noe for syk­lis­ter?