Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 — fra Lysaker til Smestad

Jeg fort­set­ter å prøve­syk­le syk­kel­ru­ter i Oslo, med en inten­sjon om å skri­ve både om det som er bra og det som er dår­lig. I dag kom­mer førs­te del av Sto­re ring­vei, fra Lys­aker til Sme­stad.

Det er litt for­vir­ren­de hvor vi egent­lig skal star­te. Det som i dag er Sto­re ring­vei på den­ne strek­nin­gen, gjen­nom Gran­foss­tun­ne­len, er uak­tu­elt. Der er det ikke lov å syk­le. Val­get står mel­lom Lil­le­aker­vei­en, som er nær­mest det som i dag er Sto­re ring­vei, eller Væke­rø­vei­en som var Sto­re ring­vei før Gran­foss­tun­ne­len ble byg­get. Det er bare en løs­ning på det­te: Vi må prø­ve begge.

Først Lil­le­aker­vei­en. Jeg syk­let opp fra gang- og syk­kel­vei­en langs E18, som er omtalt tid­li­ge­re. Det var litt uklart hvor jeg skul­le star­te. Skul­le jeg vel­ge det som var mer­ket som tur­sti, med et inn­gangs­par­ti stengt med styg­ge betong­klos­ser, slik man plei­er å gjø­re det i Oslo. Man får all­tid en følel­se av at når en vei er stengt for bil­tra­fikk, så har det vært et poeng å under­stre­ke at det har man gjort mot­vil­lig og at man helst ser sper­rin­ge­ne fjer­net. Det fin­nes man­ge eksemp­ler som er ver­re enn det­te, men det får vi kom­me til­ba­ke til en annen gang.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo: Sto­re ring­vei 1 — fra Lys­aker til Sme­stad

I vini del Giro d’Italia 2012

Da er vi igjen kla­re for tre uker hvor rosa ikke bare er sym­bol på det søte og kvin­ne­li­ge. Den som synes det er grunn til å reflek­te­re over rosa og far­ge kan se NRK-pro­gram­met Najo­nal­gal­le­ri­et fra 23. april i år, hvor rosa var et hoved­tema. Men jeg synes det var litt svakt at Giro d’I­ta­lia ikke var med som et rosa inn­slag i programmet.

De vik­tigs­te far­ge­ne vi skal bry oss om er rødt og hvitt/gult/grønt slik vi møter dem i ita­li­ensk vin. Kan­skje blir det litt rosa som i rosé­vin også — egent­lig bur­de rosé være vinen til Giro d’I­ta­lia. Skjønt det blir ikke bare ita­li­ensk vin. I år har man fun­net det for godt å star­te Giro d’I­ta­lia i Dan­mark. Så til de tre førs­te etap­pe­ne blir det dansk øl, ikke ita­li­ensk vin. Men om vi nå skal inn­le­de med litt gene­relt om ita­li­ensk vin, så blir det bare en revi­dert utga­ve av fjor­årets inn­led­ning. Vi har sik­kert ikke vondt av litt repetisjon.

I fjor skul­le syk­lis­te­ne omtrent så langt syd man kan kom­me i Ita­lia — helt til Sici­lia. I år star­ter de i nord — så langt nord som i Dan­mark. Men de skal ikke så langt syd. De skal bare ned til “anke­len” —  litt syd for Napo­li, før de set­ter kur­sen mot nord.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2012