Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 — fra Lysaker til Smestad

Jeg fort­set­ter å prøve­syk­le syk­kel­ru­ter i Oslo, med en inten­sjon om å skri­ve både om det som er bra og det som er dår­lig. I dag kom­mer førs­te del av Sto­re ring­vei, fra Lys­aker til Sme­stad.

Det er litt for­vir­ren­de hvor vi egent­lig skal star­te. Det som i dag er Sto­re ring­vei på den­ne strek­nin­gen, gjen­nom Gran­foss­tun­ne­len, er uak­tu­elt. Der er det ikke lov å syk­le. Val­get står mel­lom Lil­le­aker­vei­en, som er nær­mest det som i dag er Sto­re ring­vei, eller Væke­rø­vei­en som var Sto­re ring­vei før Gran­foss­tun­ne­len ble byg­get. Det er bare en løs­ning på det­te: Vi må prø­ve beg­ge.

Først Lil­le­aker­vei­en. Jeg syk­let opp fra gang- og syk­kel­vei­en langs E18, som er omtalt tid­li­ge­re. Det var litt uklart hvor jeg skul­le star­te. Skul­le jeg vel­ge det som var mer­ket som tur­sti, med et inn­gangs­par­ti stengt med styg­ge betong­klos­ser, slik man plei­er å gjø­re det i Oslo. Man får all­tid en følel­se av at når en vei er stengt for bil­tra­fikk, så har det vært et poeng å under­stre­ke at det har man gjort mot­vil­lig og at man helst ser sper­rin­ge­ne fjer­net. Det fin­nes man­ge eksemp­ler som er ver­re enn det­te, men det får vi kom­me til­ba­ke til en annen gang.

Også her for­søk­te jeg beg­ge, og ingen av dem kan egent­lig anbe­fa­les. Tur­sti­en var lite inn­by­den­de og søle­te. Det er mulig man kun­ne ha fort­satt opp langs Lys­akerel­ven, men det var ikke dit jeg skul­le. Jeg end­te i rund­kjø­rin­gen i Lil­le­aker­vei­en, rett på and­re siden av jern­ba­nen. Vel­ger man rund­kjø­rin­gen på sjø­si­den kan man, om man ser rik­tig godt etter, se et skilt som sier at det­te er syk­kel­vei til Sand­vi­ka. Men noen til­rette­leg­ging for syk­kel er det ikke.

Fra rund­kjø­rin­gen i krys­set Sol­le­rud­vei­en er det syk­kel­felt. Men her ser vi nok et eksem­pel på en feil som vi ofte ser i Oslo: Det mang­ler et kort styk­ke slik at det ikke blir et sam­men­hen­gen­de nett. Det er ingen ordent­lig for­bin­del­se mel­lom syk­kel­vei­en langs E18 og syk­kel­fel­te­ne i Lil­le­aker­vei­en. Dess­uten er skil­tin­gen dår­lig.

I Lil­le­aker­vei­en er det syk­kel­felt på beg­ge sider et styk­ke. Det er smalt. I føl­ge Syk­kel­hånd­bo­ken skal sli­ke felt være mel­lom 130 og 180 cm. Her er det 130 cm, alt­så mini­mums­bred­den. Men jeg vil tro at tra­fik­ken i den­ne vei­en er for stor til at man skal kun­ne vel­ge mini­mums­bred­de.

Her, som så alt for man­ge and­re ste­der i Oslo, er syk­kel­fel­tet dår­lig ved­li­ke­holdt. Mer­kin­gen er slitt. Vi får ofte høre at det ikke står på pen­ge­ne når det gjel­der syk­kel­sat­sing i Oslo, men at regu­le­rin­gen er pro­ble­met. Hvis det vir­ke­lig er til­fel­let er det grunn til å spør­re hvor­for ved­li­ke­hol­det er så dår­lig. Man tren­ger ikke få igjen­nom noen regu­le­rings­sak for å feie syk­kel­felt eller mer­ke på nytt der mer­kin­gen er slitt. I syk­kel­fel­tet i Lil­le­aker­vei­en lig­ger det mye sand, små­grus og glasskår. I Gøte­borg feies hoved­syk­kel­vei­net­tet hver uke, res­ten av syk­kel­vei­ene hver annen uke. I Oslo nøy­er man seg stort sett med ren­gjø­ring to gan­ger i året.

Jeg for­står ikke hvor­for man skal lage en slik “puk­kel” i krys­set som gjør det sma­le­re, i ste­det for å la syk­kel­fel­tet star­te i krys­set. Syk­kel­fel­tet bur­de selv­sagt gått gjen­nom krys­set, med i det syk­kel­mes­si­ge u-lan­det Nor­ge gjør man ikke slikt.

Men det varer ikke len­ge. Fra rund­kjø­rin­gen hvor Lil­le­aker­vei­en krys­ser Omberg­vei­en er det slutt. Her­fra blir val­get kjøre­felt eller for­tau.

Jeg tok en liten avstik­ker ned til rund­kjø­rin­gen hvor man kan kjø­re inn på Sto­re ring­vei, siden det ikke sto noe om at man ikke kun­ne syk­le der. Jeg var ikke sær­lig opti­mis­tisk, noe det hel­ler ikke var noen grunn til å være. Man kom til en stor og ekkel rund­kjø­ring, og vide­re der­fra var det skil­tet for­budt for syk­ler. Had­de man først for­vil­let seg ned dit, var det ikke helt enkelt å kom­me seg til­ba­ke til Lil­le­aker­vei­en, i alle fall ikke uten å ta en æres­run­de i rund­kjø­rin­gen. Jeg syk­let er 1. mai da det var lite tra­fikk, så da kom jeg meg greit til­ba­ke. Det had­de ikke vært så dumt om man på anvis­nings­skil­tet i Lil­le­aker­vei­en had­de vars­let om at det ikke var lov å syk­le der.

Kon­klu­sjo­nen er at den­ne strek­nin­gen ikke kan anbe­fa­les for de som ikke liker å syk­le i kjøre­fel­tet. Hvis man ser noe poeng i å syk­le opp og ned mel­lom rund­kjø­rin­ge­ne ved krys­se­ne Sol­le­rud­vei­en og Omberg­vei­en, f.eks. for å dri­ve inter­vall­tre­ning med å syk­le fort opp og tril­le lang­somt ned, da har man syk­kel­felt som kan bru­kes. Skjønt 650 meter er kan­skje litt i kor­tes­te laget? Men ellers er det et syk­kel­felt som er “blindt på beg­ge øyne­ne”.

Print Friendly, PDF & Email
 • sverre_b

  Opp væke­rø­vei­en er sånn tåle­lig greit. Far­ten blir ikke stor nok til at gang og syk­kel­sti­en er direk­te far­lig. Ned igjen er det imid­ler­tid åpen­bart at den ikke kan benyt­tes, ikke uten at man skal kjø­re like sak­te ned som opp, og det i en bak­ke hvor man helt greit føl­ger bile­nes has­tig­het.

  Der­med kom­mer man ut i noe av det jeg vil karak­te­ri­se­re som en av oslos ver­ste tra­fikk­fel­ler. Det er ikke før man kom­mer i den neders­te svin­gen at det blir skil­tet at man er på vei ut på e-18. Gang og syk­kel­sti­en er da på mot­satt side av vei­en. Det kun­ne like godt vært på mot­satt side av byen, å krys­se den­ne vei­en i en blind sving er uak­tu­ellt. Der­med kom­mer man ut på påkjø­rings­ram­pen til e-18 og sis­te red­ning før man må krys­se for­buds­skil­tet er å svin­ge inn i buss­lom­men. Der­fra må man ta trap­pen under motor­vei­en.

  Det­te illust­re­rer et gjen­nom­gå­en­de tema for nors­ke sepa­rer­te sykkel­an­legg. Ikke tåler de noern has­tig­het over gang­fart, og ikke ten­kes det over at man må ha adkomst mel­lom det kon­ti­nu­er­li­ge vei­net­tet og de små flek­ke­ne med sykkel­an­legg som fin­nes. Sli­ke adkoms­ter må være tra­fikk­mes­sig gjen­nom­tenkt og tyde­lig skil­tet. I til­fel­let væke­rø­vei­en må det skil­tes i sør­gå­en­de ret­ning i god tid før svin­gen at syk­lis­ter vil få for­bud leng­re frem­me og må svin­ge av til venst­re. Det­te må gjø­res på en over­sikt­lig del av vei­en, og må ha en ansten­dig adkomst til syk­kel­vei­en.

  Om så vei­ve­se­net i til­egg had­de kun­net slut­te med de hjul­øde­leg­gen­de kant­stei­ne­ne midt i vei­en (Ja selv sen­ket kant­stein er far­lig) og kon­se­kvent skilt gåen­de og syk­len­de så had­de vi kom­met et styk­ke leng­re.

 • Olav­Tor­vund

  Takk for nyt­tig kom­men­tar. Jeg bur­de selv­sagt ha tenkt litt mer på hvor­dan det er å syk­le ned­over. Jeg syk­let for så vidt ned og opp igjen. Men jeg syk­let sak­te med man­ge inn­lag­te foto­stopp, og da var gang- og syk­kel­vei­en et greit valg også ned­over. Hvor­dan det vil­le bli nederst om man skul­le vel­ge kjøre­fel­tet, må jeg bare inn­røm­me at jeg ikke tenk­te på.

  Hjul­øde­leg­gen­de kant­stein vil vi møte igjen når vi fort­set­ter langs ring­vei­en.

 • Super serie det­te her — kjempe­bra! Selv synes jeg et av de størs­te pro­ble­me­ne er mang­len­de skille/oppmerking mel­lom gåen­de og syk­lis­ter (og ikke bare mang­ler det på ste­der der det er for tynt, ofte mang­ler det selv på svært bre­de gang&sykkelstier… kan det­te kos­te noe sær­lig?…) Jeg syk­ler stort sett for fort til at det er for­svar­lig å dele sam­me asfalt som gåen­de (fle­re i bred­den, bik­kjer, barne­vog­ner, you name it) og da blir man gans­ke enkelt “tvun­get” ut på vei­en. Det er også alt for dår­lig mer­king på noen av de ste­de­ne der det­te er iverk­satt — for eksem­pel mel­lom Skøy­en og Aker Bryg­ge (eller fra Huse­by ned til Slem­dal) — det bør males et syk­kel­mer­ke for hver 100m (og til­sva­ren­de gå-mer­ke på “for­taus­de­len” av syk­kel­sti­en). Sta­dig vekk ser jeg gåen­de rus­le ut på syk­kel­de­len i dis­se strek­ke­ne uten å ten­ke seg om. Her er Køben­havn og Malmø fan­tas­tis­ke fore­gangs­fi­gu­rer (også på ALL syk­kel­trans­port­plan­leg­ging for­øv­rig) — det er eks­tremt tyde­lig mer­king på alle syk­kel­vei­er i sen­trum.

  Ellers har jeg et par syk­kel­sti­er som jeg bru­ker til tre­ning om noen øns­ker et par tips til “trygg syk­kel­tre­ning”! De er rik­tig­nok i Bærum kom­mu­ne — men, det er syk­kel­sti­en fra Griniv­ei­en over Stein­shøg­da (flott til bakke­in­ter­val­ler) og syk­kel­sti­en fra Skui opp til Solli­høg­da. Her kan man få kjørt seg skik­ke­lig uten å være redd for å bli meid ned av en uopp­merk­som eller irri­tert bil­list.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg kom­mer til å gjen­ta og gjen­ta at syk­kel og gang­tra­fikk må skil­les, og at vei­ene må skil­tes og mer­kes bed­re. Jeg så akku­rat en svensk under­sø­kel­se om fot­gjen­ger­ulyk­ker som vis­te at noe i stør­rel­ses­or­den 340 av 350 ulyk­ker med fot­gjen­ger og syk­list had­de skjedd på kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei. (Ta tal­le­ne med en kly­pe salt, jeg har dem ikke for hån­den her. Men det var noe i den stør­rel­ses­or­den.)

  Jeg har ikke ambi­sjo­ner om å syk­le uten­for Oslo for den­ne seri­en. Men jeg len­ker gjer­ne til and­res omta­le av gode (og ikke fullt så gode) syk­kel­strek­nin­ger.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 – Fra Smestad til Sinsen.()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 – Fra Sinsen til Ryen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Nye sykkelkart for Oslo — dessverre med mange feil @bymiljoetaten @SLF_Oslo @presserom()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken – Bogstad på turvei()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslo som sykkelby — bedre enn sitt rykte?()

 •  Kort kom­men­tar, siden din ‘syk­kel­strek­nin­ger i Oslo’ nå nes­ten er som et eget weblek­si­kon å reg­ne og der­for bør det mes­te bli rik­tig:

  Du skri­ver om Silur­vei­en ‘Litt øst for det­te ste­det for­svin­ner også for­tauet, så syk­lis­tene har ikke noe valg. Kjøre­fel­tet er enes­te mulig­het.’ Det er ikke rik­tig. For­tau­et går over i en sepa­rat, asfal­tert gang­vei som mun­ner ut i et gang­felt. Se
  https://maps.google.no/maps?q=silurveien&hl=no&ll=59.927748,10.654979&spn=0.004376,0.009667&oe=utf-8&client=firefox-a&channel=fflb&hnear=Silurveien,+Oslo&t=h&z=17&layer=c&cbll=59.92789,10.655193&panoid=BIqjfALmRuZO0RANWbswDA&cbp=12,260.66„0,0 og https://maps.google.no/maps?q=silurveien&hl=no&ll=59.926748,10.651556&spn=0.004376,0.009667&oe=utf-8&client=firefox-a&channel=fflb&hnear=Silurveien,+Oslo&t=h&z=17&layer=c&cbll=59.926919,10.652168&panoid=UE8GdNsR4clQVLSakrYXww&cbp=12,55.25„0,-6.02 (det er fak­tisk gjen­nom­gå­en­de)

  At det­te ikke er skil­tet er jo så sin sak (men det er også en mulig­het for å kjø­re på and­re siden, gjen­nom Ullern­vei­en).

 • Olav­Tor­vund

   Først og fremst: Jeg set­ter stor pris på sli­ke til­bake­mel­din­ger. Jeg er ikke lom­me­kjent på alle de strek­nin­ge­ne jeg prøve­syk­ler på den­ne måten. Det er ingen garan­ti for at jeg har fått med meg alt. Kan­skje gjor­de arbei­det langs vei­en at jeg ikke kom inn på g/s-vei på det aktu­el­le ste­det.

  Da jeg syk­let langs Sto­re ring­vei valg­te jeg å føl­ge skil­tin­gen, litt for å syk­le den slik som man vil gjø­re hvis men ikke er vel­dig godt kjent og ikke syk­ler etter kart eller GPS. Jeg prøv­de ikke ruten langs Ullern­vei­en. Jeg syk­let hel­ler ikke langs nord­si­den av ring­vei­en fra Radium­hos­pi­ta­let til Sme­stad, for­di det var den and­re siden som var skil­tet som syk­kel­rute langs Ring 3.

  Jeg er sta­dig ute på syk­kel­tu­rer som lett tre­ning og rekrea­sjon. Så jeg får ta meg en tur til­ba­ke ved lei­lig­het og se litt nær­me­re på det­te. Men det blir ikke før på etter­som­mer­en.

  Men jeg gjen­tar: Jeg set­ter stor stor pris på den­ne type til­bake­mel­din­ger som bidrar til å kor­ri­ge­re feil og utfyl­le beskri­vel­sen.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern()