Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 — fra Lysaker til Smestad

Væke­rø­vei­en er bed­re. Den tar av fra gang- og syk­kel­vei­en langs E18. Men noe skilt som pek­te ut den­ne vei­en kan jeg ikke hus­ke at jeg så.

Det er gans­ke uklart om det er for­tau eller gang- og syk­kel­vei på bro­en over E18, uten at det betyr så vel­dig mye i prak­sis. Vi har lov til å syk­le på for­tau­et og må uan­sett ta hen­syn til fotgjengere.

Det er gang- og syk­kel­vei hele vei­en opp til Ullern­chaus­sé­en. På en strek­ning som det­te bør fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter skil­les, men det er i alle fall en trygg vei for de som er mer opp­tatt av det­te enn fart og frem­kom­me­lig­het. De som sta­dig gnå­ler om at syk­lis­ter ikke bru­ker syk­kel­vei­er kan jo mer­ke seg at her bru­ker også syk­lis­ter med “kon­dom­dress” på lande­veis­syk­kel gang- og syk­kel­vei­en når den er egnet. Så len­ge man er på tur og ikke først og fremst ute for å tre­ne, og syk­ler opp­over så det ikke går så fort, er det OK. Men er man ute for å tre­ne, for ikke å snak­ke om når man er på vei ned­over og far­ten er mye stør­re, da er sli­ke vei­er uegnet.

Det er enkel­te styg­ge utkjø­rin­ger i syk­kel­vei­en. Og som van­lig vars­ler man ikke slikt ved skilt i Nor­ge. Kan­skje har man malt noen hvi­te stri­per på tvers i syk­kel­vei­en. Veg­di­rek­to­ra­tet sat­ser åpen­bart på at syk­lis­ter er gode til å lese hem­me­li­ge bud­skap i form av stri­per, slik at man ikke behø­ver å gjø­re det klart gjen­nom ordent­lig skilt. I inn­leg­get Mang­len­de skil­ting, veg­ar­beids­ulyk­ker, myke tra­fi­kan­ter — en opp­føl­ging refe­re­rer jeg en lag­manns­retts­sak fra Stav­an­ger hvor en fot­gjen­ger døde etter å ha blitt påkjørt av en syk­list. Fot­gjen­ge­ren kom ut gjen­nom en åpning i hek­ken langs gang- og syk­kel­vei­en. Hel­dig­vis er det ikke ofte sli­ke påkjørs­ler får et så alvor­lig utfall. Men det er nok man­ge ulyk­ker og nes­ten­ulyk­ker som kun­ne ha vært unn­gått om de ansvar­li­ge had­de brydd seg med å ten­ke på sikt­lin­jer ved av- og påkjø­ring over gang- og sykkelvei.

Print Friendly, PDF & Email