Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 — fra Lysaker til Smestad

Langs Ullern­chaus­sé­en er det gang- og syk­kel­felt. Det er tid­vis rela­tivt smalt. Langs Sto­re ring­vei bur­de det selv­sagt vært sepa­ra­te gang- og syk­kel­vei­er. Og det bur­de vært sepa­ra­te gang- og syk­kel­vei­er på beg­ge sider langs hele ring­vei­en. Det ikke mulig å krys­se en slik vei annet enn der det er laget kryss, og det kan være et godt styk­ke mel­lom dis­se. Det kan bety gans­ke sto­re omvei­er, om man ikke kan syk­le på rik­tig side i for­hold til det ste­det man kom­mer fra eller skal til.

Mel­lom Væke­rø­vei­en og Sme­stad går gang- og syk­kel­vei­en først på den ene side, så på den and­re, for igjen å skif­te til­ba­ke til den førs­te. Kom­mer man vest­fra betyr det fra høy­re til venst­re siden av ringveien.

Her ledes man inn i Silur­vei­en, som er van­lig vei og ikke gang- og syk­kel­vei. Det er ikke en vel­dig tra­fi­kert vei. Men som van­lig blir man som syk­list ikke vars­let om at gang- og syk­kel­vei opp­hø­rer. Helt ufor­be­redt befin­ner man seg på noe som min­ner mest om et for­tau. Veg­di­rek­to­ra­tet liker å ha det sånn. Der tror de åpen­bart at syk­lis­ter liker over­ras­kel­ser i tra­fik­ken og at moroa blir borte om man får vite om sli­ke end­rin­ger på forhånd.I Silur­vei­en pågår det arbeid ved vei­en. Det er dess­ver­re ikke til å unn­gå at slikt ska­per pro­ble­mer. Men det er et av så alt for man­ge ste­der hvor man ikke har brydd seg om å vars­le syk­lis­te­ne.

Litt øst for det­te ste­det for­svin­ner også for­tau­et, så syk­lis­te­ne har ikke noe valg. Kjøre­fel­tet er enes­te mulighet.

Mot Radium­hos­pi­ta­let er gang- og syk­kel­vei­en svin­ge­te og smal, med man­ge dår­lig utfor­me­de og dår­lig skil­te­de krys­nin­ger. Vi har fle­re eksemp­ler på dår­li­ge kryss­løs­nin­ger som vi ser man­ge ste­der i Nor­ge. Der en gang- og syk­kel­vei krys­ser en annen vei, gjer­ne der gang- og syk­kel­tra­fikk er adskilt også, er det fot­gjen­ger­felt, men ikke noe syk­kel­felt. Som syk­list må vi ut i fot­gjen­ger­fel­tet, der syk­lis­te­ne deklas­se­res ytter­li­ge­re som tra­fi­kan­ter og har vike­plikt for alt og alle. Det bur­de være selv­sagt at det også leg­ges til ret­te for krys­sing for syk­lis­ter. Men vi er i Nor­ge. Der tar ansvar­li­ge myn­dig­he­ter fort­satt ikke syk­kel på alvor, og da blir det slik. På ste­det bil­det neden­for er tatt kom­mer man på det som mest lig­ner et for­tau og skal svin­ge til høy­re over fot­gjen­ger­fel­tet om man vil føl­ge det som er mer­ket som sykkelrute.

Print Friendly, PDF & Email