Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 — fra Lysaker til Smestad

Etter Radium­hos­pi­ta­let må vi igjen krys­se Sto­re ring­vei, i alle fall om vi skal føl­ge det som er skil­tet som syk­kel­tra­sé langs Ring 3. Den­ne gan­gen krys­ser vi i en undergang.

Her­fra er det en grei gang- og syk­kel­vei til Sme­stad­dam­men og Mono­litt­vei­en. Jeg kan gjer­ne gjen­ta at gang- og syk­kel­tra­fikk bur­de ha vært sepa­rert og at den bur­de vært bre­de­re. Men bort­sett fra det er vei­en grei nok.

Men der vi skal krys­se Mono­litt­vei­en er det igjen et for­vir­ren­de og dår­lig til­rette­lagt kryss.

Når vi kom­mer over på and­re siden blir man i tvil. Er det­te for­tau eller er det fort­satt gang- og syk­kel­vei? Skul­le jeg igjen ha krys­set og fort­satt på and­re siden?

Men om det er uklart hva vi egent­lig har mel­lom Mono­litt­vei­en og Sørke­dals­vei­en, så fort­set­ter i alle fall gang- og syk­kel­vei­en på den sam­me siden når vi kom­mer til Sme­stad­krys­set. Vi skal ned i en under­gang under Sørke­dals­vei­en. Som van­lig på sli­ke ste­der har man ikke tenkt sær­lig på frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Det er krap­pe svin­ger og dår­lig over­sikt. Her skal man være for­sik­tig og man bør være for­be­redt på å møte noen som ikke er det.

Vi stop­per her, og kom­mer til­ba­ke til vei­en videre.

Print Friendly, PDF & Email