Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 — fra Lysaker til Smestad

Hvis man først og fremst er opp­tatt av å syk­le på vei­er som er skjer­met mot bil­tra­fik­ken, er det greit å syk­le fra Vækerø til Sme­stad. Man syk­ler på vei med blan­det tra­fikk i Silur­vei­en, og det bur­de selv­sagt ha vært vars­let med skilt om at gang- og syk­kel­vei opp­hø­rer. Men byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet kom­me seg bort fra kaffe­ma­ski­nen og begyn­ne med seriø­se vur­de­rin­ger om vi skal få det, eller de må over­sty­res av poli­ti­ke­re. Det vil være pin­lig for en fag­etat å bli over­styr på den­ne måten for­di de ikke er i stand til å skjøn­ne selv hva de bur­de ha gjort for len­ge siden. Men noe må skje.

Ser vi på strek­nin­gen med trasn­port­syk­lis­tens øyne er den (for) dår­lig. Den er smal og svin­ge­te, man veks­ler mel­lom den ene og den and­re siden av ring­vei­en, krys­nin­ge­ne er dår­li­ge og det er blan­det gang- og fotgjengertrafikk.

Hvis man f.eks. stil­ler seg på gang­vei­en over åpnin­gen på Øst­re Gran­foss­tun­nel på Lil­le­aker og ser ned på tun­ne­ler, kjøre­felt og rund­kjø­rin­ger, er det depri­me­ren­de å ten­ke på hvor mye pen­ger som er brukt på å leg­ge til ret­te for økt bil­tra­fikk, og hvor lite som er brukt på gode for­hold for syk­lis­ter. Gran­foss­tun­ne­len ble åpnet i 1992, 15 år etter at det ble ved­tatt at alle nors­ke byer av betyd­ning skul­le ha et hoved­syk­kel­vei­nett, og syv år etter at det skul­le ha vært fer­dig. Like­vel byg­ger man nye og dyre vei­er uten at man sam­ti­dig leg­ger ordent­lig til ret­te for syklister.

Vi ser det­te også i 2012. Nå har man nett­opp star­tet med å gra­ve opp Hegde­haugs­vei­en for å byg­ge om Hegde­haugs­vei­en og Bog­stad­vei­en. Uten å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Det er ikke lagt til ret­te for syk­lis­ter and­re ste­der i områ­det hel­ler, så syk­lis­te­ne kom­mer til å bru­ke den­ne vei­en som før. Vi får bare håpe at det blir rik­tig man­ge slik at bilis­te­ne og han­delstan­den (og dess­ver­re også trik­ken) vil mer­ke den kort­sik­ti­ge idio­ti­en i det­te. Det byg­ges ny bro i Nylands­vei­en uten til­rette­leg­ging for syk­lis­ter — i 2012. Det ser hel­ler ikke ut til at det er plan­lagt til­rette­leg­ging for syk­kel i Hans Nielsen Hau­ges gt, hvor man også har arbei­det i lang tid. Men her har jeg ikke fun­net noe infor­ma­sjon om pro­sjek­tet, så jeg er ikke sik­ker på hvor­dan pla­ne­ne er.

Da man ved­tok hoved­syk­kel­vei­net­tet stakk Oslos plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re hodet i san­den, og har stort sett holdt det der siden. Syk­kel ble utde­fi­nert som noe man skul­le ta hånd om i egne pro­sjek­ter, så slapp and­re å ten­ke på syk­kel. At det ald­ri ble noen opp­føl­ging av pro­sjek­te­ne, bryd­de poli­ti­ker­ne seg lite om. Man bare resir­ku­le­rer gam­le løf­ter, og snak­ker fort­satt om et hoved­syk­kel­vei­nett. Man må ret­te opp gam­le syn­der. Men enda vik­ti­ge­re er det at man ikke fort­set­ter å begå sta­dig nye alvor­li­ge syn­der. Ikke noe vei­pro­sjekt bør gjen­nom­fø­res uten at det sam­ti­dig leg­ges til ret­te for syk­kel. Så enkelt er det. Men i Oslo sit­ter man bare og ven­ter på Godot.

Print Friendly, PDF & Email