I Vini del Giro d’Italia 2012 — 1. etappe: Dansk øl i Herning

Hvem skul­le vel ha trodd at Giro d’Italia skul­le kom­me til å åpne med dansk øl. Men slik ble det alt­så. Jeg kan vel alle­re­de nå røpe at selv om vi gjer­ne for­bin­der Dan­mark med øl, så frem­står det ikke som det mest spen­nen­de øl-lan­det.

De tre førs­te etap­pe­ne går i Dan­mark, og det hele star­ter med en pro­log i Her­ning på Jyl­land. Ita­li­ensk vin kom­mer vi ikke til å møte før til fjer­de etap­pe, da giro­en rei­ser hjem til Ita­lia.

Last ned stør­re kart.

Som en intro­duk­sjon til noen dager med øl tar jeg med en len­ke til artik­ke­len “Å sma­ke på øl” fra drikkeglede.no Ølsko­len.

Carls­berg domi­ne­rer ølmar­ke­det i Dan­mark. Det sies at man under en bestemt sei­ler­we­ek­end i Ska­gen kan dele fol­ket inn i to grup­per: De som drik­ker Tuborg og de som drik­ker Carls­berg. Men Tuborg er også en del av Carsl­berg Group, så de som drik­ker Tuborg drik­ker også øl fra Carls­berg. Carls­berg er ver­dens fjer­de størs­te bryggeri­kon­sern, med 45.000 ansat­te, om vi skal tro Wiki­pe­dia. Carls­berg er også domi­ne­ren­de i Nor­ge. Carls­berg har over­tatt den­ne divi­sjo­nen fra Ork­la, hvil­ket vil si at de har over­tatt Ring­nes.

Carls­berg ble star­tet i 1847 av J. C. Jacob­sen. Bryg­ge­ri­et fikk navn etter hans sønn, Carl. Carls­berg skal ha vært det førs­te bryg­ge­ri­et som ren­dyr­ket en gjær­kul­tur som de bru­ker i sin ølpro­duk­sjon.

Tuborg ble star­tet i 1873. De fusjo­ner­te med Uni­ted Breweries i 1894 og inn­gikk en “pro­fit sha­ring agreement” med Carls­berg i 1903. I 1970 over­tok Carls­berg Uni­ted Breweries.

Stan­dar­dø­let fra Tuborg og Carls­berg er gans­ke kje­de­lig pils eller lager. I Nor­ge er lisens­pro­du­sert Tuborg popu­lært blant skole­ele­ver og stu­den­ter, men bare for­di det er noe av det bil­ligs­te (eller minst dyre) ølet man får. Dess­uten sma­ker det ikke noe sær­lig, som også bidrar til å gjø­re det popu­lært hos folk som egent­lig ikke liker øl. Bang for the bucks, det tel­ler for stu­den­ter. I mine yng­re år var folk vel­dig opp­tatt av Carls­berg Ele­fantøl, selv­føl­ge­lig for­di det var ster­ke­re enn noe øl som ble solgt i Nor­ge.

Men også sto­re indu­stri­bryg­ge­ri­er som Carls­berg har opp­fat­tet at ølmar­ke­det er i utvik­ling, og har en serie som de kal­ler Jacob­sen. Under det­te nav­net pro­du­se­rer de ale og litt mer inter­es­san­te lager­ty­per enn stan­dard Carls­berg og Tuborg.

Carls­berg pro­du­se­rer også øl under nav­ne­ne Carls og Sem­per, men de har jeg så langt ikke smakt.

I selve Her­ning har jeg bare fun­net et lite bryg­ge­ri, som gans­ke enkelt hel­ter Bryg­ge­ri­et Her­ning. Jeg vet ikke mer om det­te enn det de skri­ver på egne nett­si­der. Her frem­går det at de hol­der til i Her­ning Hede og Dis­konto­banks gam­le byg­ning og at de kun bryg­ger 500 liter øl om gan­gen. Så det­te er et små­skala­b­ryg­ge­ri.

Som et vor­spiel til en dansk øl-giro kan man even­tu­elt del­ta i Pale Ale fes­ti­val på baren Chris­ti­an Fir­tal i Oden­se 3–5. mai.

Noen dans­ke øl-res­sur­ser:

Dans­ke bryg­ge­ri­er som ved­li­ke­hol­des av Dans­ke ølen­tu­sia­ter.

Danskebryggerier.dk om dans­ke bryg­ge­ri­er, bryg­huse og brew­pubs.

Mikro­bryg­ge­ri­er i Dan­mark fra drikkeglede.no.

Ølblog­gen med høyst skum.

I vini del Giro d’Italia 2012

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra and­re.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email
 • Sne­mann

  To-tre vari­an­ter av Jacob­sen-ølet får du på Rema. Carls­berg skal ha for for­sø­ket, men jeg synes ikke at Jacob­sen match­er små­skala­pro­du­sen­te­ne på kva­li­tet og smak. Brew­dog, f.eksempel, er langt å fore­trek­ke.

 • Hen­rik

  Enig, men det er muli­gens litt urett­fer­dig, for jeg tror  Jacobse­nø­le­ne på Rema er en spe­sial­va­ri­ant for den nors­ke butikk­gren­sa. Ori­gi­na­len­ver­sjo­ne­ne (er ster­ke­re og) sma­ker bed­re, så vidt jeg hus­ker. Et annet eksem­pel på utvan­ning for å kom­me under 4,7 er Bud­wei­ser Bud­var, men der fin­nes jo ori­gi­na­len på polet.

  Men til­ba­ke til Dan­mark. Det er vel sant at det fin­nes mer spen­nen­de øl-land. Men de har fått vir­ke­lig man­ge gode mikro­bryg­ge­ri­er (polet har vel noen få av dem), så helt galt å for­bin­de Dan­mark med øl er det vel ikke. For nord­menn i hvert fall.     

 • Olav­Tor­vund

  Så flott at det blir litt dis­ku­sjon rundt det­te! Jeg tar gjer­ne tips om godt øl (og god vin) jeg måt­te ha over­sett. Smak og behag kan ikke dis­ku­te­res, er det noen som påstår. Det er feil. Men vi må aksep­te­re at vi kan ha høyst uli­ke menin­ger om det­te, og at alle menin­ger er like “rik­ti­ge”: Man avgjør selv suve­rent hva man liker og ikke liker, men det betyr ikke at man skal avvise and­res menin­ger.

  Jeg har først og fremst druk­ket Jacob­sen-ølet i Dan­mark. Det er gans­ke utbredt i dans­ke barer m.m. Det er vel der som her, at de som har stor pro­duk­sjon og god dis­tri­bu­sjon er let­test til­gjen­ge­lig. Jeg synes det er et stort frem­skritt i for­hold til stan­dard Carls­berg og Tuborg. Brew­dog er vel engelsk, så den fal­ler uten­for her.

  Så langt jeg har klart å fin­ne ut, befin­ner de fles­te inter­es­san­te bryg­ge­ri­ene i Dan­mark seg på Skjæl­land og Fyn. I alle fall lig­ger de fles­te som jeg har druk­ket her. Det var greit med en liten over­sikt over de sto­re. Men ellers har jeg valgt å hol­de meg til bryg­ge­ri­er jeg har fun­net i det områ­det hvor de syk­ler — alt­så litt syd for midt­en av Jyl­land.

 • Hen­rik

  Jeg er ikke per­sonen til å gi tips om Dan­mark, men om man pos­ter for eksem­pel hos hardco­re­gut­ta på Ven­ner av Nøg­ne Ø-foru­met (http://www.vanø.no/olforum/) får man gode svar (sik­kert om Nord-Ita­li­ens­ke mikro­bryg­ge­ri­er også, om du er inter­es­sert).

 • Olav­Tor­vund

  Øl er inter­es­sant og øl er godt. Men det er egent­lig ita­li­ensk vin som er hoved­tema i den­ne seri­en. Når vi kom­mer til Ita­lia vil det være vin som gjel­der. Men jeg tar gjer­ne imot inn­spill.

 • Hen­rik

  Det er natur­lig, det er jo et vin­land. Som sis­te inn­spill, like­vel, så var jeg i Liguria for noen som­re siden og smak­te på noen loka­le brygg, og det var ikke så verst. Som i Dan­mark (og Nor­ge) er mikro­bøl­gen USA-inspi­rert, og det kan være litt kje­de­lig å fin­ne kopi­er av ame­ri­kans­ke mikro­øl over­alt (i den grad godt øl er kje­de­lig, da). Det er mor­somst  når de har en lokal vri på ting. Men det var det fle­re som had­de, så det var en posi­tiv opp­le­vel­se. 

 • Olav­Tor­vund

   Hvis du har litt mer infor­ma­sjon om inter­es­sant øl i Liguria er jeg abso­lutt inter­es­sert. Årets giro skal gjen­nom Ligui­ra rundt 11. eller 12. etap­pe. Liguria er et fan­tas­tisk områ­de, men som vin­dis­trikt er det ikke så vel­dig inter­es­sant. Så her kun­ne det abso­lutt vært inter­es­sant å kun­ne spe på med inter­es­sant øl. Det sam­me gjel­der den nord-øst­li­ge delen av Alto Adi­ge og den nord­ligs­te delen av Vene­to, som Giro­en er inn­om på 17. etap­pe. Her oppe er det også vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant vin.

 • Sne­mann

  Brew­Dog er skotsk, ikke engelsk. Det betyr vel ikke så mye for oss, men de som bor lengst nord ball­øya kan bli gans­ke for­ner­met over å bli kalt engelsk…

  Brew­Dog har laget bryg­ge­ne Tac­ti­cal Nucle­ar Pen­guin og Sink The Bis­marck på hen­holds­vis 32% og 41% (i kon­kur­ran­se med et tysk bryg­ge­ri om å lage ver­dens ster­kes­te øl). Det­te er vel mer som kurio­si­te­ter å reg­ne, enn som “drek­ka­nes” øl.

 • Hen­rik

  Skul­le gjer­ne, men jeg ble ser­vert loka­le øl med for­kla­rin­ger av ver­ten på en mikro­ø­l­ori­en­tert piz­ze­ria i Genua, og hus­ker ikke bryg­ge­ri­ene nå i etter­tid. Jeg pos­tet spørs­må­let ditt hos vanø.no, men har ikke fått noe svar (ennå, i hvert fall).

  Apro­pos smak og behag så ble det holdt fore­drag om det­te ved LSE av filo­sof (og vin­en­tu­si­ast) Bar­ry Smith før jul, audio her http://www2.lse.ac.uk/newsAndMedia/videoAndAudio/channels/publicLecturesAndEvents/player.aspx?id=1278 (dår­lig lyd­kva­li­tet, desver­re, og ikke kan jeg gå god for det for jeg har bare hørt 20 min selv, men jeg fikk lyst til å høre res­ten). 

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Julekalender julen 2012()