I Vini del Giro d’Italia 2012 — 1. etappe: Dansk øl i Herning

Hvem skul­le vel ha trodd at Giro d’I­ta­lia skul­le kom­me til å åpne med dansk øl. Men slik ble det alt­så. Jeg kan vel alle­re­de nå røpe at selv om vi gjer­ne for­bin­der Dan­mark med øl, så frem­står det ikke som det mest spen­nen­de øl-landet.

De tre førs­te etap­pe­ne går i Dan­mark, og det hele star­ter med en pro­log i Her­ning på Jyl­land. Ita­li­ensk vin kom­mer vi ikke til å møte før til fjer­de etap­pe, da giro­en rei­ser hjem til Italia.

Last ned stør­re kart.

Som en intro­duk­sjon til noen dager med øl tar jeg med en len­ke til artik­ke­len “Å sma­ke på øl” fra drikkeglede.no Ølsko­len.

Carls­berg domi­ne­rer ølmar­ke­det i Dan­mark. Det sies at man under en bestemt sei­ler­we­ek­end i Ska­gen kan dele fol­ket inn i to grup­per: De som drik­ker Tuborg og de som drik­ker Carls­berg. Men Tuborg er også en del av Carsl­berg Group, så de som drik­ker Tuborg drik­ker også øl fra Carls­berg. Carls­berg er ver­dens fjer­de størs­te bryggeri­kon­sern, med 45.000 ansat­te, om vi skal tro Wiki­pe­dia. Carls­berg er også domi­ne­ren­de i Nor­ge. Carls­berg har over­tatt den­ne divi­sjo­nen fra Ork­la, hvil­ket vil si at de har over­tatt Ring­nes.

Carls­berg ble star­tet i 1847 av J. C. Jacob­sen. Bryg­ge­ri­et fikk navn etter hans sønn, Carl. Carls­berg skal ha vært det førs­te bryg­ge­ri­et som ren­dyr­ket en gjær­kul­tur som de bru­ker i sin ølproduksjon.

Tuborg ble star­tet i 1873. De fusjo­ner­te med Uni­ted Breweries i 1894 og inn­gikk en “pro­fit sha­ring agreement” med Carls­berg i 1903. I 1970 over­tok Carls­berg Uni­ted Breweries.

Stan­dar­dø­let fra Tuborg og Carls­berg er gans­ke kje­de­lig pils eller lager. I Nor­ge er lisens­pro­du­sert Tuborg popu­lært blant skole­ele­ver og stu­den­ter, men bare for­di det er noe av det bil­ligs­te (eller minst dyre) ølet man får. Dess­uten sma­ker det ikke noe sær­lig, som også bidrar til å gjø­re det popu­lært hos folk som egent­lig ikke liker øl. Bang for the bucks, det tel­ler for stu­den­ter. I mine yng­re år var folk vel­dig opp­tatt av Carls­berg Ele­fantøl, selv­føl­ge­lig for­di det var ster­ke­re enn noe øl som ble solgt i Norge.

Men også sto­re indu­stri­bryg­ge­ri­er som Carls­berg har opp­fat­tet at ølmar­ke­det er i utvik­ling, og har en serie som de kal­ler Jacob­sen. Under det­te nav­net pro­du­se­rer de ale og litt mer inter­es­san­te lager­ty­per enn stan­dard Carls­berg og Tuborg.

Carls­berg pro­du­se­rer også øl under nav­ne­ne Carls og Sem­per, men de har jeg så langt ikke smakt.

I selve Her­ning har jeg bare fun­net et lite bryg­ge­ri, som gans­ke enkelt hel­ter Bryg­ge­ri­et Her­ning. Jeg vet ikke mer om det­te enn det de skri­ver på egne nett­si­der. Her frem­går det at de hol­der til i Her­ning Hede og Dis­konto­banks gam­le byg­ning og at de kun bryg­ger 500 liter øl om gan­gen. Så det­te er et småskalabryggeri.

Som et vor­spiel til en dansk øl-giro kan man even­tu­elt del­ta i Pale Ale fes­ti­val på baren Chris­ti­an Fir­tal i Oden­se 3–5. mai.

Noen dans­ke øl-ressurser:

Dans­ke bryg­ge­ri­er som ved­li­ke­hol­des av Dans­ke ølen­tu­sia­ter.

Danskebryggerier.dk om dans­ke bryg­ge­ri­er, bryg­huse og brewpubs.

Mikro­bryg­ge­ri­er i Dan­mark fra drikkeglede.no.

Ølblog­gen med høyst skum.

I vini del Giro d’Italia 2012

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email