I Vini del Giro d’Italia 2012 — 2. Etappe: Danske bjerge og polarøl

2. etap­pe er også fra Her­ning til Her­ning. Men den­ne gan­gen skal ryt­ter­ne ut av byen på en 206 km lang run­de. Det er vel ikke akku­rat noen over­ras­kel­se at det er en flat etap­pe med en liten kate­go­ri­sert stig­ning (i Lem­vig, der skal jeg se den­ne etappen).

Den kate­go­ri­ser­te stig­nin­gen er Øster­bjerg, som sti­ger 45 meter på 825 meter, som gir 5,5 % stig­ning. Det er omtrent som halv­veis opp Kongs­vei­en, så det er nep­pe i den­ne bak­ken årets Giro kom­mer til å bli avgjort. Men de som sit­ter i sofa­en og snak­ker ned­la­ten­de om at det­te ikke er en ordent­lig bak­ke, kan fin­ne fram syk­ke­len og syk­le opp Kongs­vei­en (eller en til­sva­ren­de bak­ke, for de som ikke bor i Osloområdet).

For de som skal se noe av Giro­en i Dan­mark, tar jeg med den­ne len­ken til Giro­start 2012 med en del prak­tisk infor­ma­sjon om sper­re­de gater, par­ke­ring, osv.

Last ned stør­re kart.

Som nevnt i kom­men­ta­ren til førs­te etap­pe er Dan­mark domi­nert av noen sto­re bryg­ge­ri­er, hvor­av de to størs­te beg­ge er en del av Carls­berg group. Dan­mark deler er skjeb­ne med Neder­land, som vi var inn­om under Tour de Fran­ce 2010: Noen sto­re bryg­ge­ri­er som bryg­ger øl i indu­stri­ell ska­la her helt domi­ne­ren­de. Men også her begyn­ner det å duk­ke opp mikro­bryg­ge­ri­er og bryg­ge­ri­er som er litt stør­re enn mik­ro, og som sat­ser på noe annet enn indu­stri­øl av lagertype.

Fra Her­ning går det rett vest. Førs­te og det som ser ut til å bli enes­te pit­stopp er Ring­kø­bing og Myli­us-Erich­sens bryg­hus. Lud­vig Myli­us-Erich­sen var polar­fors­ker, jour­na­list og for­fat­ter fra Ring­kø­bing. Han la ut på en eks­pe­di­sjon til Grøn­land i 1906. Dansk som han var had­de han blant annet med 6.000 flas­ker dansk øl på sin eks­pe­di­sjon. Fol­ke­ne i eks­pe­di­sjo­nen omkom i 1907, og ingen vet om de rakk å drik­ke opp ølet innen den tid. Men han har i alle fall blitt beær­et med å gi navn til et bryg­ge­ri i sin hjem­by. Bryg­ge­ri­et ble etab­lert i 2007.

Myli­us-Erich­sen har 9 typer øl, i føl­ge deres nett­si­der. Alle har navn knyt­tet til Lud­vig Myli­us-Erich­sens Grøn­lands­eks­pe­di­sjon. Deres som­mer­øl har fått nav­net “Mid­nats­sol”. Hvor­for har ald­ri Mack hatt fan­ta­si til å lage et øl med det nav­net? På Cafe & Res­tau­rant Bryg­hu­set kan man nyte mat og øl.

I Lem­vig, på den dagen da den­ne etap­pen ble syk­let, fant jeg det­te ølet fra Myli­us-Erich­sen i Lem­vig. Det er en Køl­ner, som er den sam­me type øl som kal­les Kölsch. I føl­ge bryg­ge­ri­ets nett­si­der er det etter tysk lov ikke til­latt å kal­le et øl for Kölsch hvis det er bryg­get mer enn 70 km fra Køln, der­for beteg­nel­sen Køl­ner. Det er en frisk og gyl­len lager­type . Det ølet som er avbil­det på nett­si­de­ne har en annen eti­kett. Om det jeg kjøp­te har fått en spe­sial­eti­kett i rik­tig far­ge i anled­nin­gen giro­en, vet jeg ikke. Men det pas­set i alle fall godt.

I Lem­vig fant jeg også ølet Lem­vig Clas­sic bryg­get av Fur Bryg­hus. Det er et typisk “clas­sic” øl, alt­så en litt mør­ke­re og mer smaks­rik lager enn den van­li­ge pil­sen. Fur Bryg­hus lig­ger på øya Fur i Lim­fjor­den, og giro­en var ikke inn­om der. Men siden de bryg­ger det­te ølet og dess­uten var syn­lig i Her­ning under åpnin­gen, tar vi det med. I den­ne tap­nin­gen er ikke det­te ølet så lett å få tak i. Det er tap­pet spe­si­elt for vin­hand­le­ren Vins­pec­ia­lis­ten i Lemvig.

Vi kan også gå litt len­ger nord, til Thi­sted Bryg­hus i Thi­sted. De var i alle fall og pre­sen­ter­te noen av sine pro­duk­ter i Lem­vig i anled­ning av at Giro­en var inn­om byen. Det bryg­ger blant annet det øko­lo­gis­ke Thy pils­ner. Jeg kjøp­te ikke deres øl den­ne gan­gen. Vi kun­ne ikke få det med hjem på fly­et, og det er gren­ser for hvor man­ge øl man vil kjø­pe bare for å ta en liten smak og la res­ten stå — jeg skul­le kjø­re bil til Billund sam­me dag som vi var på den­ne run­den. Men jeg had­de deres Thy Øko­lo­gisk Jule­ren med i min Jule­ka­len­der for 2010.

Jeg har ikke fun­net spor av fle­re bryg­ge­ri­er før vi kom­mer til Holste­bro og Bag­gårds­bryg­ge­ri­et, som skal lig­ge i Dan­marks­ga­de 4. Men jeg er usik­ker på om bryg­ge­ri­et fort­satt eksis­te­rer. Jeg får bare feil­mel­din­ger når jeg for­sø­ker å gå inn på den nett­adres­sen jeg har fun­net (og som jeg har len­ket til). Man­gel på opp­da­tert infor­ma­sjon kan tyde på at det har blitt ned­lagt, men jeg vet ikke.

Men når Myli­us-Erich­sen kan by på ni sor­ter øl og vi har fun­net et par and­re, så hol­der det kan­skje for en etappe?

Når vi er til­ba­ke ved utangs­punk­tet er det også mulig å besø­ke Bryg­ge­riet Her­ning en gang til, om det ga mersmak.

I vini del Giro d’Italia 2012

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email