Sykling på rødt lys

Det er ikke lov å syk­le på rødt lys. En del syk­lis­ter syk­ler like­vel på rødt lys. Det er ikke bra — i alle fall så len­ge det ikke er lov.

Før jeg går vide­re vil jeg si føl­gen­de: Jeg ser langt ofte­re bilis­ter som kjø­rer på rødt enn jeg ser syk­lis­ter som syk­ler på rødt. Jeg påstår ikke å ha noe sta­tis­tisk grunn­lag for å si det­te, men mine obser­va­sjo­ner og syn­sin­ger er like gode eller dår­li­ge som and­res. Den typis­ke rødlys­syk­list brem­ser og kan­skje stan­ser for å sjek­ke at det er klart, for der­et­ter å syk­le over på rødt. Den typis­ke rødlys­bi­list gir gass i ste­det for å brem­se når lyset er i ferd med å skif­te til rødt, og set­ter opp far­ten i ste­det for å redu­se­re den. Beg­ge deler er ulov­lig. Men den typis­ke bilist­opp­før­sel er langt far­li­ge­re, i alle fall for and­re. De som vil se at bilis­ter som kjø­rer på rødt ikke bare et et norsk feno­men, kan se på den­ne saken fra Stock­holm – og se gjer­ne på video­en også. Noen syk­ler på rødt lys på sam­me måte som den typis­ke rødlys­bi­list kjø­rer. Det vil jeg ald­ri for­sva­re. Men at noen syk­ler hen­syns­løst betyr ikke at syk­lis­te­ne som grup­pe er hen­syns­løse, like lite som det at noen bilis­ter kjø­rer hen­syns­løst gjør bilis­te­ne som grup­pe hensynsløse.

Con­ti­nue read­ing Syk­ling på rødt lys

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 3. etappe: 8‑tall rundt Horsens

I dag bra­ker det løs. Men jeg kan ikke mot­stå fris­tel­sen til å ta med den­ne len­ken til gårs­da­gens TV2s inn­slag “Cul­tu­re along the route — Copen­ha­gen & the bikes”, hvor det er tatt med noen kom­men­ta­rer fra en viss blog­ger m.m. som bl.a. er inter­es­sert i syk­kel og vin, og som til tider er gans­ke kri­tisk til syk­kel­for­hol­de­ne i Oslo.

Nå star­ter Giro­en og vi er spen­te på hvor­dan Thor Hus­hovd, Alex­an­der Kristoff  og Gab­ri­el Rasch kan mar­ke­re seg i pro­lo­gen og ellers i rit­tet. Thor Hus­hovd har sagt at siden han kler så godt rosa, så tar han gjer­ne noen dager i den rosa trøy­en.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 3. etap­pe: 8‑tall rundt Hor­sens