I Vini del Giro d’Italia 2012 — 3. etappe: 8‑tall rundt Horsens

I dag bra­ker det løs. Men jeg kan ikke mot­stå fris­tel­sen til å ta med den­ne len­ken til gårs­da­gens TV2s inn­slag “Cul­tu­re along the route — Copen­ha­gen & the bikes”, hvor det er tatt med noen kom­men­ta­rer fra en viss blog­ger m.m. som bl.a. er inter­es­sert i syk­kel og vin, og som til tider er gans­ke kri­tisk til syk­kel­for­hol­de­ne i Oslo.

Nå star­ter Giro­en og vi er spen­te på hvor­dan Thor Hus­hovd, Alex­an­der Kristoff  og Gab­ri­el Rasch kan mar­ke­re seg i pro­lo­gen og ellers i rit­tet. Thor Hus­hovd har sagt at siden han kler så godt rosa, så tar han gjer­ne noen dager i den rosa trøy­en.

Jeg har valgt å leg­ge meg to dager foran syk­lis­te­ne i dis­se serie­ne, slik at de som vil gjø­re det ordent­lig skal ha tid til å kjø­pe inn vin eller annet drik­ke. Vi er fort­satt i Dan­mark.  3. etap­pe star­ter fra og kom­mer til mål i Hor­sens.

Last ned stør­re kart.

Vi skal fort­satt være på Jyl­land, men den­ne gan­gen på øst­kys­ten. Etap­pen star­ter og ender i Hor­sens, men går i et slags 8‑tall, slik at ryt­ter­ne pas­se­rer Hor­sens to gan­ger, i til­legg til start og mål­gang. Skjønt 8‑tall? Kan­skje man vi hel­ler si at etap­pen har form som en vinopptrekker?

Jeg har vært i Hor­sens en gang. Det var for 26 år siden, så mye kan ha end­ret seg siden den gang. Vi valg­te Hor­sens litt til­fel­dig som et sted å stop­pe under en ferie hvor vi tok båten til Køben­havn, var en uke i Køben­havn (vår gode venn­in­ne Lili, som vi nå skal besø­ke i Lem­vig når syk­lis­te­ne pas­se­rer der på and­re etap­pe, had­de gene­røst lånt oss deres hus mens de selv var på ferie), og så for­flyt­tet oss lang­somt mot Fred­rik­shavn og tok båten hjem der­fra.  Vi syn­tes at Byg­holm Park hotell så ut som et bra sted, så vi book­et et rom der. Da vi vel var kom­met på plass for­søk­te vi å ori­en­te­re oss i hva Hor­sens måt­te ha å by på. Men i alle fall den gan­gen vis­te det seg at hotel­let vi bod­de på og par­ken rundt ble beskre­vet som den fines­te attrak­sjo­nen i Hor­sen. Så vi holdt oss ved hotel­let den gangen.

Men vi skal til­ba­ke til øl. Igjen har jeg noe pro­ble­mer med med å fin­ne ut hva som fak­tisk fin­nes. Jeg fin­ner refe­ran­ser til noe som heter Bryg­hus Hor­sens. Men den nett­si­den som er opp­gitt leder til noe helt annet enn et bryg­ge­ri. Men verts­hu­set Den gyld­ne hest, som gir inn­trykk av å være et inter­es­sant ølsted, har øl fra Bryg­hus Hor­sens lis­tet i sin ølmeny. Kan­skje har det vært et bryg­ge­ri som nå er ned­lagt. Jeg vet ikke. Den sis­te refe­ran­se jeg har sett til det er fra 2009.

Jeg fin­ner også De 5 Gaar­de i Hor­sens på ølkar­tet over Dan­mark. Men det­te er, som nav­net til­si­er, pro­duk­ter fra fem går­der i Dan­mark. De bryg­ger øl, men jeg kla­rer ikke å fin­ne ut hvor det­te ølet bryg­ges. De har en irri­te­ren­de nett­side hvor noen har tenkt mer på design enn inn­hold og infor­ma­sjon (hvil­ket betyr at det ikke er god design), så det er vans­ke­lig å fin­ne mer pre­si­se opp­lys­nin­ger (og det er ikke mulig å len­ke til enkeltsider).

Syk­lis­te­ne skal først en tur syd­over, mot Juels­min­de. Juels­min­de er en liten havne­by. Vi besøk­te Juels­min­de på sam­me tur som vi var i Hor­sens. Jeg had­de på den tiden kon­tor i Niels Jules gate (og vi bor like ved), så jeg var nys­gjer­rig på en by som had­de navn etter Niels Juel. Både Juels­min­de og Niels Juels gate i Oslo har navn etter en Niels Juel, men det er ikke den sam­me Niels Juel. Vår gate er opp­kalt etter admi­ral Niels Juel (1629–1697), en av Dan­marks sto­re sjø­hel­ter. Han var født i Chris­tia­nia, så vi kan godt reg­ne ham som en dansk-norsk sjø­helt. Juels­min­de er opp­kalt etter kam­mer­jun­ker Niels Juel Reedstz. Han fikk kon­ge­lig til­la­tel­se til å dri­ve verts­hus på ste­det i 1812 mot å sør­ge for en ordent­lig ferge­for­bin­del­se til Fyn. Han opp­før­te sitt verts­hus og ga det nav­net Juels-min­de. Niels Juels gate i Oslo er opp­kalt etter en sjø­helt og admi­ral, Juels­min­de etter et vertshus.

I Jule­s­min­de fin­ner man anke­ret fra fre­gat­ten Jyl­land. Båten lig­ger i dag i Ebeltoft litt len­ger nord, som er hoved­sta­den i Molbo­land. Men dit skal vi ikke. På bil­de neden­for sit­ter en bety­de­lig yng­re utga­ve av meg på anke­ret fra fre­gat­ten Jyl­land i Juelsminde.

 Men det var det­te med ølet. På den­ne førs­te, syd­li­ge sløy­fen av dagens etap­pe har jeg ikke fun­net noen bryggerier.

Den nord­re sløy­fen star­ter mot nord-øst, mot byen Odder. Igjen fin­ner vi et “spø­kel­ses­bryg­ge­ri” som det vises til, men som det ikke er mulig å fin­ne. Men her fin­ner vi i det mins­te en for­kla­ring, da vi den 23. april 2010 kun­ne lese på Beerticker.dk: “Odder Bryg­hus kon­kurs”. Så der gikk det ølet i vasken.

For å sluk­ke tørs­ten må vi set­te kur­sen mot nord-vest, selv om det betyr at vi sin­ger 10–20 km nord for dagens tra­sé. Her fin­ner vi Klos­ter­bryg­ge­ri­et litt uten­for Skan­der­borg. Det­te er også øl jeg ikke har druk­ket, så jeg kan ikke si så mye om dem ut over å vise til bryg­ge­ri­ets omta­le av sitt sort­i­ment. Vi får kan­skje leg­ge til at ølet sel­ges en rek­ke ste­der, også i Hor­sens, så det er mulig å ven­te til man har kom­met i mål.

Vi hol­der oss litt nord for syk­lis­te­ne, og tar med et lite bryg­ge­ri til: Virk­lund bryg­hus ved Silke­borg. Også det­te er et for meg ukjent bryggeri.

Her­fra går turen igjen til Horsens.

Det har skjedd mye inter­es­sant på ølfron­ten også i Dan­mark. Det ser bare ikke ut til å ha skjedd i det områ­det hvor vi hol­der oss. Jeg tar med ett fra Sjæl­land: Her­s­lev Bryg­hus. Jeg har druk­ket noen utmer­ke­de øl fra det­te bryg­ge­ri­et, og jeg har mer­ket meg at det har fått mye rosen­de omtale.

<edit>Jeg ser at jeg har over­sett noe vik­tig her: Bøg­e­dal bryg­hus i Vej­le, som ikke lig­ger langt fra trasé­en de syk­let på tred­je etap­pe. Men hel­dig­vis har fol­ke­ne i Dun­der­land film, som lager kul­tur­inn­sla­ge­ne for TV2 under såvel Giro d’I­ta­lia som Tour de Fran­ce, laget det­te inn­sla­get fra Bøg­e­dal bryghus:</edit>

I år er det en hvile­dag alle­re­de etter tre etap­per. For syk­lis­te­ne er det sik­kert grei hvi­le, skjønt de kun­ne sik­kert ha ven­tet litt. For de må beta­le til­ba­ke ved at det føl­ger 12 etap­per før nes­te hvile­dag. For de som har ansva­ret for utstyr, enten det er utstyr for et lag eller for TV, blir det nep­pe mye hvi­le. De skal nå kjø­re til Ita­lia. Skjønt tempo­syk­le­ne ble vel sendt ned­over etter pro­lo­gen. Det bryg­ges øl i Ita­lia også, og det fin­nes øl som er langt bed­re enn det Yng­ve Ekern beskri­ver her. Men i Ita­lia er det vin som gjel­der. Vi kan bru­ke hvile­da­gen til å vas­ke ølglas­se­ne, set­te de på plass, og fin­ne fram vinglass.

I vini del Giro d’Italia 2012

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email