Sykling på rødt lys

Det er ikke lov å syk­le på rødt lys. En del syk­lis­ter syk­ler like­vel på rødt lys. Det er ikke bra — i alle fall så len­ge det ikke er lov.

Før jeg går vide­re vil jeg si føl­gen­de: Jeg ser langt ofte­re bilis­ter som kjø­rer på rødt enn jeg ser syk­lis­ter som syk­ler på rødt. Jeg påstår ikke å ha noe sta­tis­tisk grunn­lag for å si det­te, men mine obser­va­sjo­ner og syn­sin­ger er like gode eller dår­li­ge som and­res. Den typis­ke rødlys­syk­list brem­ser og kan­skje stan­ser for å sjek­ke at det er klart, for der­et­ter å syk­le over på rødt. Den typis­ke rødlys­bi­list gir gass i ste­det for å brem­se når lyset er i ferd med å skif­te til rødt, og set­ter opp far­ten i ste­det for å redu­se­re den. Beg­ge deler er ulov­lig. Men den typis­ke bilist­opp­før­sel er langt far­li­ge­re, i alle fall for and­re. De som vil se at bilis­ter som kjø­rer på rødt ikke bare et et norsk feno­men, kan se på den­ne saken fra Stock­holm – og se gjer­ne på video­en også. Noen syk­ler på rødt lys på sam­me måte som den typis­ke rødlys­bi­list kjø­rer. Det vil jeg ald­ri for­sva­re. Men at noen syk­ler hen­syns­løst betyr ikke at syk­lis­te­ne som grup­pe er hen­syns­løse, like lite som det at noen bilis­ter kjø­rer hen­syns­løst gjør bilis­te­ne som grup­pe hensynsløse.

Jeg sier ikke det­te for å unn­skyl­de syk­lis­ter. Jeg sier det for­di jeg er dritt­lei skinn­hel­li­ge og hyk­le­ris­ke bilis­ter som hak­ker på syk­lis­ter og all­tid skal si hvor for­fer­de­li­ge syk­lis­te­ne er som ikke føl­ger tra­fikk­reg­le­ne, sam­ti­dig som de selv bry­ter de sam­me reg­le­ne over en lav sko. Her gjel­der at den som er uten synd kan kas­te den førs­te sten. Den bilist som med hån­den på hjer­tet kan si at han eller hun ald­ri har kjørt på rødt, ald­ri har kjørt for fort, ald­ri har snak­ket i hånd­holdt mobil­te­le­fon mens han eller hun kjør­te, ald­ri har stop­pet der det er “All stans for­budt”, ald­ri har sneket det for­bi en bom, ald­ri har svingt opp på for­tau­et eller inn i et syk­kel­felt når han eller hun “skal bare”, og ald­ri har tatt med mer enn lov­lig kvo­te etter “Har­ry-han­del” i et nabo­land, eller om du ald­ri har gjort noen av de and­re fei­le­ne som nev­nes her kan kri­ti­se­re syk­lis­ter for ikke å føl­ge reg­le­ne. Til dere and­re: Fei for egne hjul og hold kjeft om akku­rat dette!

Så til­ba­ke til å syk­le på rødt lys. Syk­ler jeg på rødt lys selv? Jeg vil­le ikke snak­ke sant om jeg påstår at jeg ald­ri gjør det. Men jeg kan i alle fall si at jeg van­lig­vis ikke gjør det.

Er det så vel­dig far­lig å syk­le på rødt lys? Det er ulov­lig. Der­for er det dumt. Det gir næring het­sen fra de bilis­ter som blir pro­vo­sert bare de ser en syk­list, som gjer­ne prø­ver å kjø­re oss ned for der­et­ter å kri­ti­se­re oss for ikke å føl­ge reg­le­ne. Vi bør ikke gi dem sli­ke gra­tisar­gu­men­ter, uan­sett hvor menings­løs og hyk­le­risk kri­tik­ken er. Men er det vir­ke­lig far­lig? I man­ge situa­sjo­ner er det ikke far­lig, lov­lig eller ikke, og det er nok en del som der­for vel­ger å syk­le på rødt.

I en rap­port om syk­ling på rødt lys viser man til en under­sø­kel­se av 500 syk­kel­ulyk­ker. Ingen av dis­se ulyk­ke­ne kan for­kla­res med at syk­lis­ten syk­let på rødt lys. Jeg har selv gjen­nom­gått rap­por­ter om tra­fikk­ulyk­ker i Oslo, og hel­ler ikke der kan man fin­ne noen eksemp­ler hvor en ulyk­ke kan for­kla­res med at syk­lis­ten syk­let på rødt. I en av kom­men­ta­re­ne til den­ne sies at i Stock­holm var det i løpet av ti år en døds­ulyk­ke hvor en syk­list syk­let på rødt. I sam­me peri­ode ble syv syk­lis­ter som syk­let helt lov­ly­dig i lys­re­gu­ler­te kryss drept av lastebiler.

I Frank­ri­ke har man nå, etter å ha for­søkt det en stund i noen byer, end­ret reg­le­ne slik at det nå er lov å syk­le på rødt lys. Man vur­de­rer det slik at det er tryg­ge­re om syk­lis­te­ne base­rer seg på eget skjønn, frem­for at alle skal star­te på likt når lyset blir grønt. Rødt lys for syk­lis­ter betyr i prak­sis vikeplikt.

Jeg fikk en gang ser­vert en inter­es­sant begrun­nel­se for å syk­le på rødt fra en per­son som gene­relt er langt mer for­sik­tig og defen­siv i tra­fik­ken enn hva jeg er. Hun for­tal­te at hun fore­trakk å syk­le på rødt frem­for på grønt, for­ut­satt at det var klart. For på grønt lys ble hun jaget bak­fra av utål­mo­di­ge bilis­ter. Syk­let hun på rødt var det fritt for biler. Jeg ble gans­ke over­ras­ket, men hun had­de unek­te­lig et poeng. (Se også http://waagenilsen.wordpress.com/2008/09/02/jeg-en-rasyklist/) Etter å ha sett Laste­bil­ei­er­for­bun­dets video om blind­sone har det blitt mer fris­ten­de å si til syk­lis­ter: Kom deg over krys­set før bilen bak deg får grønt lys. Skal du til høy­re, ikke vent på grønt. Sving mens det fort­satt er rødt før laste­bi­ler og and­re som ikke ser deg, star­ter. Tal­le­ne fra Stock­holm som er nevnt oven­for bare under­stre­ker det­te. Det er ikke lov, men det er tryg­ge­re på den måten. Selv synes jeg val­get er enkelt når vi må vel­ge mel­lom å ta hen­syn til vår egen sik­ker­het eller å føl­ge reglene.

Det fin­nes en under­sø­kel­se som sier at 3 av 10 syk­lis­ter syk­ler på rødt lys. Men man må bry­te det­te mer ned for å få et mer nyan­sert bilde.

Det er én situa­sjon hvor jeg all­tid syk­ler på rødt lys, og fire situa­sjo­ner hvor jeg vil­le vur­dert å gjø­re det.

Føle­re som ikke regist­re­rer sykler

I noen kryss er det føle­re som regist­re­rer tra­fikk. Typisk er det slik at det skif­ter til grønt for tra­fikk fra en side­vei når det regist­re­res tra­fikk, ellers er det grønt for hoved­vei­en. Noen føle­re regist­re­rer syk­ler. And­re gjør det ikke. Når føle­ren ikke regist­re­rer syk­ke­len vil man som syk­list ald­ri få grønt lys. I noen kryss kan man leke fot­gjen­ger og tryk­ke på kna­ppen for å få grønn mann. I and­re kryss har man ikke den mulig­he­ten. Krys­set Hans Niel­ses Hau­ges gt x Stor­o­vei­en (Sto­re ring­vei) synes å være et eksem­pel på det sis­te hvis man skal under Stor­o­vei­en og vide­re på den and­re siden. Jeg har i alle fall ald­ri som syk­list opp­levd å få grønt lys i det krys­set. Kom­mer det en bil som skal sam­me vei­en, blir det grønt omtrent med en gang. Syk­ler man i kjøre­fel­tet (slik jeg gjør) må man krys­se det røde lyset for å kom­me til et fot­gjen­ger­felt. Så det er ikke noe poeng.

Den­ne pilen blir ikke grønn når man kom­mer på syk­kel. Man kan vel­ge mel­lom å ven­te til det kom­mer en bil som skal sam­me vei eller syk­le på rødt.

I sli­ke kryss har man som syk­list i prak­sis val­get mel­lom to alter­na­ti­ver. Man kan enten ven­te til det kom­mer en bil som skal sam­me vei, eller man kan syk­le på rødt. Selv­føl­ge­lig syk­ler jeg på rødt, etter å ha for­vis­set meg om at det er klart. Jeg er åpen­bart ikke ale­ne om det. I rap­por­ten om syk­ling på rødt lys kan vi lese føl­gen­de på s. 7:

En grunn til at det det er såpass man­ge som syk­ler mot rødt lys kan være at man­ge sig­nal­re­gu­ler­te kryss har detek­to­rer i vei­ba­nen som rea­ge­rer på tun­ge kjøre­tøy­er, som biler, men ikke på sykkel”

Sving til høyre

I den refe­rer­te under­sø­kel­sen sier 7 av 10 at det øker sann­syn­lig­he­ten for at de syk­ler på rødt hvis de skal svin­ge til høy­re. Jeg sett refe­rert tall fra Køben­havn som sier at 75% svin­ger til høy­re selv om det er rødt lys og det er ulov­lig. Når man skal svin­ge til høy­re krys­ser man ikke annen tra­fikk. Kom­mer det ingen fra venst­re er det klart og ingen risi­ko. På en måte kan det være bed­re å svin­ge til høy­re på rødt enn på grønt. Har man som syk­list rødt vil også even­tu­el­le fot­gjen­ge­re som skal krys­se den vei man svin­ger inn i ha rødt. Har man grønt lys og svin­ger, vil som regel fot­gjen­ger­ne også ha grønt.

I noen del­sta­ter i USA er det til­latt å svin­ge til høy­re også med bil, selv om lyset er rødt. Det er et utslag av at risi­ko­en ofte vil være lav. I Dan­mark vil det bli fore­slått å gjø­re det til­latt for syk­lis­ter å svin­ge til høy­re på rødt. Det er ingen for­nuf­tig grunn til at det ikke skal være til­latt å svin­ge til høy­re på rødt lys, så len­ge det er klart. Men den som svin­ger vil selv­føl­ge­lig ha vike­plikt for tra­fikk på den vei­en han eller hun syk­ler inn i.

T‑kryss

I T‑kryss er det også liten risi­ko om man kjø­rer over på rødt på den siden man ikke krys­ser annen tra­fikk, og det ikke kom­mer noen inn på vei­en fra mot­satt side som skal i sam­me ret­ning. Også i sli­ke situa­sjo­ner er det egent­lig greit å syk­le over på rødt, bort­sett fra at det er ulovlig.

Fot­gjen­ger­felt

Krys­sing av røde lys ved fot­gjen­ger­felt når det ikke er fot­gjen­ge­re der (f.eks. for­di de ikke gadd ven­te og krys­set på “rød mann”), er også uten sær­lig risi­ko. Det er for så vidt alle­re­de i dag til­latt å krys­se fot­gjen­ger­felt når fot­gjen­ger­ne har “grønn mann” om man skal svin­ge. Når jeg kjø­rer bil stop­per jeg all­tid for fot­gjen­ge­re som skal krys­se vei­en. Som syk­list stop­per jeg van­lig­vis ikke. Man slip­per lett fot­gjen­ger­ne over uten å stan­se. En syk­kel tar ikke mye plass, og man pas­se­rer også greit bak fot­gjen­ge­re som er i ferd med å krys­se hvis det er få fot­gjen­ge­re. Og igjen kan vi min­ne om at far­ten stort sett er lav og at skade­po­ten­sia­let er langt mind­re, sam­men­lig­net med bil.

Jeg er like­vel skep­tisk til å åpne for å kun­ne krys­se fot­gjen­ger­felt på rødt lys. En slik adgang vil nød­ven­dig­vis måt­te inne­hol­de noe om “når det er ikke er til sje­nan­se for fot­gjen­ge­re”, eller noe til­sva­ren­de.  Ser man på erfa­rin­ge­ne med syk­ling på for­tau, vil jeg tro at en del syk­lis­ter vil vel­ge å ha alt for kna­ppe mar­gi­ner her. En god del av dis­se syk­ler nok på rødt uan­sett, men det vil være noe annet å legi­ti­me­re dem.

I T‑kryss vil det i prak­sis ofte være fot­gjen­ger­felt. Til­la­ter man ikke å krys­se fot­gjen­ger­felt på rødt lys, vil det i prak­sis også ute­luk­ke de fles­te T‑kryss.

Grønt fot­gjen­ger­lys i alle retninger

I noen kryss får fot­gjen­gere­ne grønt alle vei­er sam­ti­dig, og kjø­ren­de får selv­føl­ge­lig rødt. Jeg pas­se­rer et slikt kryss nes­ten hver dag, nem­lig krys­set St. Olavs gt x Pile­stre­det. Jeg har kon­tor på St. Olavs plass. På vei til kon­to­ret kom­mer jeg syk­len­de St. Olavs gt fra Slotts­par­ken, og må krys­se Pile­stre­det for å kom­me opp til St. Olav plass. Den øvers­te delen av St. Olavs gt er stengt mot Pile­stre­det. Man kom­mer ikke fram med bil, men det går helt greit å syk­le. Selv­føl­ge­lig har de som har plan­lagt tra­fikk­løs­nin­gen ikke tenkt på syk­ler — man ten­ker ikke på syk­ler når man plan­leg­ger kryss i Oslo. Jeg har i prak­sis tre mulig­he­ter: Jeg kan leg­ge meg sam­men med bile­ne i venst­re felt og krys­se møten­de tra­fikk i Pile­stre­det, alter­na­tivt ven­te i den lil­le tra­fikk­øyen som deler vei­en. Den and­re mulig­he­ten er å svin­ge opp på for­tau­et, og ven­te til det blir grønt lys for fot­gjen­ge­re som skal krys­se Pile­stre­det. Den tred­je mulig­he­ten er å bare syk­le over krys­set når kjø­ren­de har rødt og fot­gjen­ge­re grønt. Da må jeg krys­se fot­gjen­ger­fel­tet over St Olavs gt på rødt, men ellers er krys­set tomt. Hva jeg vel­ger å gjø­re kom­mer an på tra­fik­ken. Jeg liker best den sis­te løs­nin­gen, men typisk nok er den bes­te løs­nin­gen den som er ulovlig.

Gene­relt

Også på det­te områ­det vil­le nok også etter­le­vel­sen bli bed­re om man opp­fat­ter regu­le­rin­gen som for­nuf­tig. De som har plan­lagt tra­fikk­løs­nin­ger har stort sett bare tenkt på bil, og i noen grad på fot­gjen­ge­re. De føy­er seg inn i et hel­hets­bil­de av syk­kel­fiendt­li­ge reg­ler og syk­kel­fiendt­li­ge reguleringer.

Man skal selv­sagt ikke bare regu­le­re ut fra hva som er popu­lært i berør­te grup­per. Men for stor avstand mel­lom regu­le­rin­gen og det som opp­fat­tes som rime­lig eller hen­sikts­mes­sig, under­gra­ver respek­ten for den. Når det fin­nes kryss, til og med rela­tivt nyut­byg­de kryss, hvor syk­lis­ter i prak­sis har val­get mel­lom å ven­te til det kom­mer enn bil som skal i sam­me ret­ning eller syk­le på rødt, da under­gra­ver man respek­ten for det røde lyset. Selv­føl­ge­lig syk­ler jeg på rødt i sli­ke kryss. Det antar jeg de fles­te and­re syk­lis­ter også gjør. Og der­med er alle­re­de bar­rie­ren brutt og for­hol­det til de røde lys rela­ti­vi­sert. Røde lys er noe som ikke respek­te­res når regu­le­rin­gen blir for dum. Der­med har man flyt­tet gren­sen fra ikke å syk­le på rødt, til at man syk­ler på rødt der det er den bes­te løs­nin­gen. Og alle kan ha uli­ke opp­fat­nin­ger om hva som er den bes­te løsningen.

Jeg syk­ler van­lig­vis ikke på rødt lys. Men jeg syk­ler omtrent dag­lig mot enveis­kjø­ring. I val­get mel­lom lov­ly­dig­het og egen sik­ker­het vel­ger jeg selv­sagt det sis­te, og syk­ler mot enveis­kjø­ring i lite tra­fik­ker­te gater. At det i det hele tatt skal være en pro­blem­stil­ling om man skal vel­ge lov­ly­dig­het eller sik­ker­het, under­stre­ker at regu­le­rin­gen her håp­løs. (Jeg tror ikke man som bilist noen gang stil­les over­for sli­ke valg, eller i alle fall bare i eks­trem­si­tua­sjo­ner.) Selv­føl­ge­lig er det slik at for hver gang håp­løs regu­le­ring gir en vel­dig god grunn til å bry­te reg­le­ne, da under­gra­ver man respek­ten for reg­le­ne gene­relt. Det er ikke noe spe­si­elt for tra­fikk og syk­lis­ter, men for­di det er så man­ge og så skri­ken­de eksemp­ler her, ser vi det vel­dig ofte.

I sivi­li­ser­te syk­kel­land og syk­kel­byer har man gjer­ne egne tra­fikk­lys for syk­lis­ter, til­pas­set syk­lis­te­ne. Og man har lagt til ret­te for syk­lis­ter. Når regu­le­rin­gen stort sett er hen­sikts­mes­sig, da blir den også i stør­re grad respek­tert. Den som vil se det ved selv­syn kan se det­te ved de tra­fikk­ly­se­ne som er satt opp for syk­lis­ter i Torg­gata. Det er fær­re som syk­ler på rødt lys der enn i and­re lys­kryss. I Nor­ge er et bæren­de prin­sipp at syk­lis­ter ikke skal vars­les, og vi kan lese i Syk­kel­hånd­boka på s. 48:

Nor­malt skal egne sig­na­ler for syk­len­de ikke anvendes.”

Etter det­te lis­tes noen få unn­taksi­tua­sjo­ner hvor man like­vel kan ha egne tra­fikk­lys for sykkel.

De røde lyse­ne som jeg mener kan krys­ses uten sær­lig risi­ko, og hvor for­bu­det der­for ikke er vel­be­grun­net, kan i prak­sis lett omgås. Jeg syk­ler van­lig­vis ikke på rødt lys. Men jeg omgår dem nok gans­ke ofte. Når jeg syk­ler til sen­trum kom­mer jeg opp Niels Juels gt og fort­set­ter til høy­re i Bygd­øy Allé. I Bygd­øy Allé er det bre­de for­tau, men stort sett gans­ke få fot­gjen­ge­re (at noe av plas­sen med for­del kun­ne vært omdis­po­nert til syk­lis­ter, er en annen sak). Hvis lyset er rødt og det ikke er fot­gjen­ge­re på for­tau­et, svin­ger jeg inn på for­tau­et og run­der hjør­net. Det er ikke for­budt å ta til høy­re på et for­tau, hel­ler ikke for syk­lis­ter, selv om tra­fik­ken i kjøre­fel­tet har rødt lys. Når jeg er for­bi krys­set svin­ger jeg ut i kjøre­fel­tet igjen. Der­med har jeg pas­sert det røde lyset på helt lov­lig vis.

På sam­me måte kan man ofte pas­se­re T‑kryss og fot­gjen­ger­lys: Sving opp på for­tau­et, pas­ser tra­fikk­ly­set på for­tau­et, og du er for­bi på helt lov­lig vis. Det hen­der jeg vel­ger å syk­le på for­tau­et langs Slotts­par­ken frem­for i kjøre­fel­tet. Det er et for­tau som i prak­sis langt på vei fun­ge­rer som syk­kel­vei med fle­re syk­lis­ter enn fot­gjen­ge­re. Jeg liker ikke å syk­le på for­tau og mener det var et stort feil­grep å til­la­te slik syk­ling. Men det er lov, og det hen­der jeg gjør det hvis det er få eller ingen fot­gjen­ge­re på for­tau­et. En grunn til at jeg noen gan­ger vel­ger for­tau­et langs Slotts­par­ken er at jeg da fullt lov­lig kan syk­le for­bi en del røde lys. En annen grunn er at det noen gan­ger kan være let­te­re å pas­se­re køen av biler på den­ne måten.

Dis­se omgå­el­ses­løs­nin­ge­ne er selv­føl­ge­lig ikke noen gode løs­nin­ger. Det med­fø­rer all­tid en viss eks­tra risi­ko når man som syk­list skal opp og ned for­taus­kan­ter. Og man risi­ke­rer at fot­gjen­ge­re sje­ne­res av syk­lis­te­ne. Det­te sis­te kan være et argu­ment for å til­la­te syk­ling på rødt også her, da det tross alt er bed­re for fot­gjen­ger­ne enn å få syk­lis­ten opp på for­tau­et. Det­te er løs­nin­ger som er lov­li­ge, men som reelt sett er dår­li­ge­re enn om man bare syk­ler på rødt. Igjen stil­les man over­for val­get om man skal vel­ge den lov­li­ge eller den bes­te løs­nin­gen. Det er selv­sagt en tred­je mulig­het: Man kan bli stå­en­de på rødt lys til man får grønt. Er det mye tra­fikk og/eller fot­gjen­ge­re på for­tau­et, vel­ger jeg den­ne. Men der det ikke tra­fikk og ikke fot­gjen­ge­re, da ven­ter jeg ikke.

Man kan med for­del nyan­se­re dis­ku­sjo­nen om syk­ling på rødt lys. Å krys­se en gate på rødt er noe helt annet enn å svin­ge til høy­re. I gans­ke man­ge av de typis­ke rødlys­si­tua­sjo­ne­ne er det ut fra et rent tra­fikk­sik­ker­hets­mes­sig syns­punkt helt greit å syk­le på rødt. Når man­ge av oss ikke gjør det, så er det kun for­di det er ulov­lig. En vik­tig grunn til at jeg ikke syk­ler på rødt er at jeg ikke vil gi næring til den­ne syk­kel­het­sen, sær­lig ikke når jeg har stuk­ket hodet så langt fram som jeg har gjort når det gjel­der syk­ling og for­hold for syk­lis­ter. Men det kan være god grunn til å revur­de­re tra­fikk­reg­le­ne på det­te punk­tet, slik det gjø­res i man­ge and­re land.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email