Mat og vin

Det­te ble opp­rin­ne­lig skre­vet til Giro d’I­ta­lia 2012. Men kom­bi­na­sjo­nen mat og vin duk­ker opp i så man­ge sam­men­hen­ger, så jeg har valgt å skri­ve det­te som en gene­rell gjen­nom­gang av team­et. Her er det også refe­ran­ser til en del bøker om emnet. Van­lig­vis vel­ger man vin til maten, men her blir det hel­ler å vel­ge mat til vinen.

Den som kan en del om syk­kel har stør­re gle­de av å føl­ge et syk­kel­ritt enn en som ikke har fått med seg så mye mer enn at den førs­te i mål vin­ner. Den som kan noe om musikk vil ha stør­re gle­de av musikk enn en som bare synes det “låter fint”. Kan­skje vil en som kan en del om musikk synes at en enkel pop­låt blir kje­de­lig og uin­ter­es­sant, mens and­re vil være avvi­sen­de til musikk som kre­ver noe av lyt­te­ren. Den som kan noe om kunst vil ha stør­re utbyt­te av kunst enn en som bare kan mene om noe er pent eller stygt, og at man ikke for­står hva det skal fore­stil­le. Men en som kan noe om kunst vil kan­skje synes at deko­ra­tiv kitsch er uin­ter­es­sant. Og da har vi kom­met til at den som kan litt om vin vil ha stør­re gle­de av vinen. Kan man noe om vin og mat vil man ha stør­re gle­de av totalopplevelsen.

Con­ti­nue read­ing Mat og vin