I Vini del Giro d’Italia 2012 — 4. etappe: Verona — Soave og Valpolicella i Romeo og Julies by

Så er vi i gang for alvor. Syk­lis­te­ne skal i gang med sin tred­je etap­pe i Dan­mark. Bil­det over er fra and­re etap­pe, hvor ryt­ter­ne syk­let gjen­nom Lem­vig. Tre utbry­te­re lig­ger et styk­ke foran, men jeg valg­te å ta med hoved­fel­tet. Det har vært mor­somt å føl­ge giro­star­ten live i Danmark.

Vi har alle­re­de kom­met til Ita­lia. Fra nå av er det vin som gjel­der. Men jeg har opp­da­tert kom­men­ta­ren til and­re etap­pe, etter å ha vært på ste­det og druk­ket litt lokalt øl. Ryt­ter­ne har alle­re­de hatt sin førs­te hvile­dag når de kom­mer hit. Skjønt hvi­le, hele sir­ku­set skal for­flyt­te seg fra Dan­mark til Ita­lia. Jeg går ut fra at ryt­ter­ne kan set­te seg på et char­tret fly som tar dem direk­te til Vero­na eller en nær­lig­gen­de fly­plass. Men for de som skal sør­ge for at alt utsty­ret er på plass i Vero­na, må den­ne dagen by på alt annet enn hvi­le. 4. etap­pe er en lag­tem­po i Vero­na.

Jeg synes lag­tem­po er en fasci­ne­ren­de øvel­se. Da det var lag­tem­po i Montpel­li­er under Tour de Fran­ce i 2009 var vi på besøk hos TV2 i TV-com­pun­den. Vi gikk fram til mål­stre­ken hver gang et lag kom i mål, og fulg­te ellers TV-sen­din­gen hos TV2. Vi had­de da den luk­sus å ha Dag Otto Lau­rit­sen som per­son­lig eks­pert­kom­men­ta­tor og lære gans­ke mye om hvor­dan kjø­re og hvor­dan ikke kjø­re lagtempo.

Straf­fen for en hvile­dag så tid­lig i rit­tet er at de nå skal ha 12 dager sam­men­hen­gen­de kon­kur­ran­se før nes­te hvile­dag. Det er vel her det pas­ser å si at min med­li­den­het med fot­ball­spil­le­re som synes det er for hardt å spil­le to kam­per pr uke er begrenset.

Vi kan vel si at det er nå Giro d’Ita­lia begyn­ner, og vi kan gå over fra dansk øl til ita­lensk vin.

Last ned stør­re kart.

Når det er tempo­etap­pe inne i en by er det van­lig­vis vans­ke­lig å fin­ne egne­de viner uten å måt­te rei­se gans­ke langt. Slik er det ikke i Vero­na. Vi er i de vest­li­ge delen av Vene­to. Her kan vi set­te sam­men en hel vin­meny fra de omkring­lig­gen­de områ­de­ne Soave og Val­po­li­cel­la.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 4. etap­pe: Vero­na — Soave og Val­po­li­cel­la i Romeo og Julies by