Sykkelverksted på hjul — honnør til Oslo kommune!

Oslo kom­mu­ne har etab­lert Syk­kel­bi­len — et syk­kel­verk­sted på hjul. Det er lett å kri­ti­se­re Oslo for deres mang­len­de syk­kel­sat­sing. Jeg har gjort det man­ge gan­ger og kom­mer til å fort­set­te med det. Men da må Oslo san­ne­lig få ros også, når det er fortjent!

Vi ser vel­dig man­ge dår­lig ved­li­ke­hold­te syk­ler. Man­ge har en tendens til å tro at syk­ke­len ved­li­ke­hol­der seg selv. Dår­lig ved­li­ke­hold går ut over sik­ker­he­ten og syk­kelg­le­den. Et mobilt verk­sted hvor man kan får jus­tert syk­ke­len og utført enkelt ved­li­ke­hold er et flott til­bud til byens syk­lis­ter. Det hele er gratis.

Du fin­ner en over­sikt over hvor Syk­kel­bi­len vil være her.

Jeg har fore­lø­pig ikke benyt­tet meg av det­te til­bu­det selv. Men ut fra det jeg har blitt for­talt har man ikke deler, slik at man bare kan gjø­re jus­te­rin­ger og repa­ra­sjo­ner som ikke kre­ver utskif­ting av deler — med mind­re man har med deler selv. Et fint til­bud kan bli enda bed­re om man har de mest van­li­ge slite­de­le­ne som bremse­klos­ser og vaiere. Selv­føl­ge­lig vil syk­lis­te­ne måt­te beta­le for sli­ke deler.

 

Print Friendly, PDF & Email