Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 — Fra Smestad til Sinsen.

Vi fort­set­ter vår syk­kel­tur langs Sto­re ring­vei, og fort­set­ter fra der vi stan­set sist. Før vi syk­ler vide­re min­ner jeg om at det langs en vei som Sto­re ring­vei bør være syk­kel­vei­er på beg­ge sider av vei­en og at gang- og syk­kel­tra­fikk må skilles.

Når vi har kom­met oss vel­ber­get under Sørke­dals­vei­en og gjen­nom Sme­stad­krys­set fort­set­ter vi på gang- og syk­kel­vei et styk­ke. Jeg tar med star­ten av den­ne strek­nin­gen, med en påmin­nel­se om at det er alt for man­ge buss­holde­plas­ser som er plas­sert slik at de med­fø­rer unø­dig risi­ko både for syk­lis­ter og busspassasjerer.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo: Sto­re ring­vei 2 — Fra Sme­stad til Sin­sen.

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 9. etappe: Vi setter kursen mot nord

Så var det over og ut for Thor Hus­hovd den­ne gan­gen. Det er synd, men kan­skje ikke så over­ras­ken­de. Når han syk­let såpass svakt som han gjor­de på pro­lo­gen, ble hek­tet av i lag­tem­po og ikke hang med til mål på en gans­ke flat etap­pe, da er det åpen­bart at for­men ikke er på topp. Men for ikke å dep­pe for mye kan jeg min­ne om at Thor Hus­hovd i fjor på dis­se tider brøt Tour of Cali­for­nia, til­syne­la­ten­de helt ute av form. Som vi hus­ker kom han fryk­te­lig til­ba­ke i Tour de Fran­ce.

Vi får krys­se fing­re­ne for Alek­san­der Kristoff og Gab­ri­el Rasch i fortsettelsen.

Vi lik­ker som all­tid to dager foran syk­lis­te­ne. Nå set­ter vi kur­sen nord­over igjen. 9. etap­pe går fra San Giorgio nel San­nio til Frosinone.

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Cam­pag­nia og fort­set­ter over i Lazio.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 9. etap­pe: Vi set­ter kur­sen mot nord