I Vini del Giro d’Italia 2012 — 9. etappe: Vi setter kursen mot nord

Så var det over og ut for Thor Hus­hovd den­ne gan­gen. Det er synd, men kan­skje ikke så over­ras­ken­de. Når han syk­let såpass svakt som han gjor­de på pro­lo­gen, ble hek­tet av i lag­tem­po og ikke hang med til mål på en gans­ke flat etap­pe, da er det åpen­bart at for­men ikke er på topp. Men for ikke å dep­pe for mye kan jeg min­ne om at Thor Hus­hovd i fjor på dis­se tider brøt Tour of Cali­for­nia, til­syne­la­ten­de helt ute av form. Som vi hus­ker kom han fryk­te­lig til­ba­ke i Tour de Fran­ce.

Vi får krys­se fing­re­ne for Alek­san­der Kristoff og Gab­ri­el Rasch i fortsettelsen.

Vi lik­ker som all­tid to dager foran syk­lis­te­ne. Nå set­ter vi kur­sen nord­over igjen. 9. etap­pe går fra San Giorgio nel San­nio til Frosinone.

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Cam­pag­nia og fort­set­ter over i Lazio.

Vi star­ter i vin­om­rå­det San­nio DOC. Det­te er et stort områ­det og omtrent alle typer vin fra Benevento­pro­vin­sen kan kom­me som San­nio DOCVin­mono­po­let har to hvit­vi­ner fra San­nio.

Etap­pen star­ter litt syd-øst for byen Beneven­to. Litt for­bi Beneven­to på vei­en nord­over kom­mer vi inn i Agli­a­ni­co del Tabur­no og Tabur­no. Det er det sam­me geo­gra­fis­ke områ­det. Men den førs­te omfat­ter rød- og rosé­vin basert på Agli­a­ni­co-dru­en, mens den sis­te omfat­ter fle­re vin­ty­per. Slik jeg opp­fat­ter “Ita­li­ensk vin” er hel­ler ikke det­te et spe­si­elt inter­es­sant vin­om­rå­de, selv om kva­li­te­ten er i ferd med å bli bedre.

Etap­pen fort­set­ter inn i under­om­rå­det Sol­o­paca DOC. Men hel­ler ikke det er av de mest spen­nende områdene.

Igjen har jeg litt pro­ble­mer med å matche vin­kart og syk­kel­kart. Jeg er der­for ikke helt sik­ker på om de skal gjen­nom Guar­dia San­framon­di, eller om litt syd-øst for det­te områ­det. Men det er ikke lett å fin­ne infor­ma­sjon om vider fra det­te områ­det, hvil­ket tyder på at vinen ikke er vle­dig interessant.

Helt nord-øst i Cam­pa­nia skal ryt­ter­ne gjen­nom områ­det Gal­lu­cio. Det er et av de nyes­te DOC-områ­de­ne i Cam­pa­nia. Det tren­ger nok litt tid på å mar­ke­re seg. Så langt er det bare pro­du­sen­ten Lavo­ro e Salute som synes å ha noe inter­es­sant å by på fra det­te området.

Etter Gal­lu­cio krys­ser ryt­ter­ne gren­sen til Lazio. Lazio er ikke av de mest inter­es­san­te vin­re­gio­ner i Ita­lia. I “Ita­li­ensk vin” er den plas­sert i grupetto­en. Vi skal bare inn i den syd­ligs­te og kan­skje minst inter­esse­an­te delen av Lazio, det områ­det som heter Lati­na. Det enes­te vin-områ­det vi kom­mer inn i er Ter­raci­na og Mos­cato di Ter­raci­na. Om du blir for­vir­ret av at jeg omta­ler det som det enes­te, og nev­ner to, så er det for­di det er to geo­gra­fisk sett iden­tis­ke områ­der, men med to klas­si­fi­se­rin­ger. Det­te er at av de områ­de­ne i Lazio som sist har ryk­ket opp til DOC-status.

Vi syk­ler uten­om Roma den­ne gan­gen, og dagens mål­by er noe av det nær­mes­te vi kom­mer. Der­for tar jeg med den sto­re romer­in­nen i opera­ver­den, Ceci­lia Bar­to­li, her. Jeg had­de gle­den av å høre hen­ne i en kon­sert på Den nors­ke Ope­ra for omtrent et år siden. Hun har en fan­tas­tisk stem­me. Men det som også var vel­dig slå­en­de var hvor godt hun tri­ves på sce­nen. Jeg kan ikke hus­ke å ha sett noen, og i alle fall ikke stjer­ner av hen­nes kali­ber, som til de gra­der utstrål­te at hun had­de det moro på scenen.

Et av de bizar­re og tris­te kapit­le­ne i opera­his­to­ri­en er bru­ken av kast­rat­san­ge­re. Den gang ble alle rol­ler sun­get av menn, også kvinne­rol­ler. Unge gut­ter med god sang­stem­me ble kast­rert før stem­me­skif­tet i håp om at de skul­le bli sto­re stjer­ner. Noen ble det det, som Fari­nel­lo, som var en av sin tids sto­re pop­stjer­ner. Men de fles­te fikk bare et trist liv. Ope­ra­en i barok­ken gled ut i de rene ekses­ser hvor det bare var vik­tig å vise vokal vir­tuo­si­tet. Det er en grunn til at ope­ra­er fra den­ne tiden i liten grad set­tes opp i dag, selv om den­ne musik­ken var helt domi­ne­ren­de i sin sam­tid. I det opp­ta­ket jeg har valgt ut syn­ger Ceci­lia Bar­to­li san­ger som opp­rin­ne­lig ble kom­po­nert for kast­ra­ter. Det er et opp­tak på omtrent 45 minut­ter, så man skal kan­skje være mer enn nor­malt inter­es­sert i slik sang for å høre hele. Men prøv i alle fall noen smakebiter.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2012. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2012

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK.

I vini del Giro d’Italia 2012

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email