Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 — Fra Smestad til Sinsen.

Vi fort­set­ter vår syk­kel­tur langs Sto­re ring­vei, og fort­set­ter fra der vi stan­set sist. Før vi syk­ler vide­re min­ner jeg om at det langs en vei som Sto­re ring­vei bør være syk­kel­vei­er på beg­ge sider av vei­en og at gang- og syk­kel­tra­fikk må skilles.

Når vi har kom­met oss vel­ber­get under Sørke­dals­vei­en og gjen­nom Sme­stad­krys­set fort­set­ter vi på gang- og syk­kel­vei et styk­ke. Jeg tar med star­ten av den­ne strek­nin­gen, med en påmin­nel­se om at det er alt for man­ge buss­holde­plas­ser som er plas­sert slik at de med­fø­rer unø­dig risi­ko både for syk­lis­ter og busspassasjerer.

<edit>Jeg har fått kom­men­ta­rer fra folk som er mer kri­tis­ke til løs­nin­gen her enn hva jeg er i det jeg skri­ver. En til­bake­mel­ding er at det ikke er buss­holde­plas­sen, men all bil- og fot­gjen­ger­tra­fikk inn og ut til Stat­oil som er det størs­te pro­ble­met. Vide­re at under­gan­gen under Sørke­dals­vei­en har en far­lig utfor­ming. Jeg har ikke det­te som min dag­li­ge syk­kel­vei, og syk­ler ikke her i rush­ti­den. Kom­men­ta­rer fra and­re som kan utfyl­le bil­det, både ved å peke på pro­ble­mer som jeg har over­sett og på at jeg kan ha vært for kri­tisk enkel­te ste­der, er vel­dig velkomne.</edit>

Strek­nin­gen fort­set­ter som en van­lig gang- og syk­kel­vei. Men når man kom­mer ut i Heg­ge­li­bak­ken er det nok en gang blan­det tra­fikk, og selv­sagt uten at syk­lis­te­ne vars­les om at gang- og syk­kel­vei opphører.

Sær­lig ille er det når kan kom­mer øst­fra, for da er det fak­tisk ingen syn­li­ge end­rin­ger i vei­en. Men plut­se­lig er det lov for biler å kjø­re på det som ser ut som en gang- og syk­kel­vei. Og dere vet selv­føl­ge­lig at det ikke er skil­tet, for vi har ikke skilt som kan vars­le slik i Nor­ge. Der jeg står når jeg tar det­te bil­det er det gang- og syk­kel­vei, men der hvor syk­lis­ten på bil­de befin­ner seg er det vei med blan­det tra­fikk. Er det noen som er i stand til å se at vei­en end­rer status?

Det er byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet som har ansva­ret for at det er slik, for de har “vur­dert” (=> slud­ret rundt kaffe­ma­ski­nen) spørs­må­let og fun­net ut at det ikke er behov for skilt som vars­ler syk­lis­ter. Det er helt enkelt uak­sep­ta­belt og util­gi­ve­lig at det sit­ter en gjeng byrå­kra­ter og påtvin­ger syk­lis­ter (og fot­gjen­ge­re) en helt unød­ven­dig risi­ko ved sine full­sten­dig idio­tis­ke beslut­nin­ger! Noen bør ris­te dem skikkelig!

Når gang- og syk­kel­vei­en gjen­opp­står, like dis­kret som den for­svant, er det greit til Holmenveien.Der er det stopp. Om det ikke er vars­let med skilt, så er det i det mins­te satt opp en gans­ke syn­lig bom (skjønt den er vel der for å hind­re bilis­ter i å bru­ke den­ne vei­en som snikvei).

Her­fra er det kaos. Vi må ta av inn til Vin­dern (men det er fort­satt gang- og syk­kel­vei et lite styk­ke mot Vin­dern), krys­se Hol­men­koll­ba­nen og ta Slem­dals­vei­en opp igjen til ring­vei­en. Her er det ingen til­rette­leg­ging for syklister.

Det skal sies at det arbei­des med ny gang- og syk­kel­vei mel­lom Hol­men­vei­en og Slem­dals­vei­en. Det kan se ut som om Veg­ve­se­nets nett­si­der ikke er opp­da­tert. Der står det at man er i “plan­fa­sen”, men det ser da vit­ter­lig ut som om man er i gang med arbei­det her. Men kan­skje er det bare under­gang under Hol­men­koll­ba­nen som er under byg­ging, og res­ten under plan­leg­ging? Det er ikke lett å fin­ne infor­ma­sjon om dette.

Vi må gjer­ne mene at den­ne strek­nin­gen bur­de ha vært byg­get ut for len­ge siden. Men det blir litt som å kla­ge over snø­en som ikke falt i fjor. I dag er det­te en del­strek­ning som ikke kan anbe­fa­les. Men det skjer i alle fall noe.

Print Friendly, PDF & Email