Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 — Fra Smestad til Sinsen.

Vi fort­set­ter vår syk­kel­tur langs Sto­re ring­vei, og fort­set­ter fra der vi stan­set sist. Før vi syk­ler vide­re min­ner jeg om at det langs en vei som Sto­re ring­vei bør være syk­kel­vei­er på beg­ge sider av vei­en og at gang- og syk­kel­tra­fikk må skil­les.

Når vi har kom­met oss vel­ber­get under Sørke­dals­vei­en og gjen­nom Sme­stad­krys­set fort­set­ter vi på gang- og syk­kel­vei et styk­ke. Jeg tar med star­ten av den­ne strek­nin­gen, med en påmin­nel­se om at det er alt for man­ge buss­holde­plas­ser som er plas­sert slik at de med­fø­rer unø­dig risi­ko både for syk­lis­ter og buss­pas­sa­sje­rer.

<edit>Jeg har fått kom­men­ta­rer fra folk som er mer kri­tis­ke til løs­nin­gen her enn hva jeg er i det jeg skri­ver. En til­bake­mel­ding er at det ikke er buss­holde­plas­sen, men all bil- og fot­gjen­ger­tra­fikk inn og ut til Stat­oil som er det størs­te pro­ble­met. Vide­re at under­gan­gen under Sørke­dals­vei­en har en far­lig utfor­ming. Jeg har ikke det­te som min dag­li­ge syk­kel­vei, og syk­ler ikke her i rush­ti­den. Kom­men­ta­rer fra and­re som kan utfyl­le bil­det, både ved å peke på pro­ble­mer som jeg har over­sett og på at jeg kan ha vært for kri­tisk enkel­te ste­der, er vel­dig velkomne.</edit>

Strek­nin­gen fort­set­ter som en van­lig gang- og syk­kel­vei. Men når man kom­mer ut i Heg­ge­li­bak­ken er det nok en gang blan­det tra­fikk, og selv­sagt uten at syk­lis­te­ne vars­les om at gang- og syk­kel­vei opp­hø­rer.

Sær­lig ille er det når kan kom­mer øst­fra, for da er det fak­tisk ingen syn­li­ge end­rin­ger i vei­en. Men plut­se­lig er det lov for biler å kjø­re på det som ser ut som en gang- og syk­kel­vei. Og dere vet selv­føl­ge­lig at det ikke er skil­tet, for vi har ikke skilt som kan vars­le slik i Nor­ge. Der jeg står når jeg tar det­te bil­det er det gang- og syk­kel­vei, men der hvor syk­lis­ten på bil­de befin­ner seg er det vei med blan­det tra­fikk. Er det noen som er i stand til å se at vei­en end­rer sta­tus?

Det er byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet som har ansva­ret for at det er slik, for de har “vur­dert” (=> slud­ret rundt kaffe­ma­ski­nen) spørs­må­let og fun­net ut at det ikke er behov for skilt som vars­ler syk­lis­ter. Det er helt enkelt uak­sep­ta­belt og util­gi­ve­lig at det sit­ter en gjeng byrå­kra­ter og påtvin­ger syk­lis­ter (og fot­gjen­ge­re) en helt unød­ven­dig risi­ko ved sine full­sten­dig idio­tis­ke beslut­nin­ger! Noen bør ris­te dem skik­ke­lig!

Når gang- og syk­kel­vei­en gjen­opp­står, like dis­kret som den for­svant, er det greit til Holmenveien.Der er det stopp. Om det ikke er vars­let med skilt, så er det i det mins­te satt opp en gans­ke syn­lig bom (skjønt den er vel der for å hind­re bilis­ter i å bru­ke den­ne vei­en som snik­vei).

Her­fra er det kaos. Vi må ta av inn til Vin­dern (men det er fort­satt gang- og syk­kel­vei et lite styk­ke mot Vin­dern), krys­se Hol­men­koll­ba­nen og ta Slem­dals­vei­en opp igjen til ring­vei­en. Her er det ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter.

Det skal sies at det arbei­des med ny gang- og syk­kel­vei mel­lom Hol­men­vei­en og Slem­dals­vei­en. Det kan se ut som om Veg­ve­se­nets nett­si­der ikke er opp­da­tert. Der står det at man er i “plan­fa­sen”, men det ser da vit­ter­lig ut som om man er i gang med arbei­det her. Men kan­skje er det bare under­gang under Hol­men­koll­ba­nen som er under byg­ging, og res­ten under plan­leg­ging? Det er ikke lett å fin­ne infor­ma­sjon om det­te.

Vi må gjer­ne mene at den­ne strek­nin­gen bur­de ha vært byg­get ut for len­ge siden. Men det blir litt som å kla­ge over snø­en som ikke falt i fjor. I dag er det­te en del­strek­ning som ikke kan anbe­fa­les. Men det skjer i alle fall noe.

Print Friendly, PDF & Email
 • Ring 3 (Sto­re Ring­vei), n’est-ce pas?

 •  @twitter-38625054:disqus To-tal­let i over­skrif­ten betyr at det er and­re av to deler — ikke at Sto­re ring­vei er Ring 2, hvis det er det du lur­te på.

  Jeg kom­men­ter­te i del 1, Lys­aker — Sme­stad, men den har visst blitt mode­rert bort. Helt i begyn­nel­sen av det­te strek­ket, ved Stat­oil på Sme­stad­lok­ket, er det etter min mening ikke bare buss­holde­plas­sen som ska­per pro­ble­mer. Her er det mye tra­fikk på mor­gen­kvis­ten, med mye kjø­ring inn og ut av ben­sin­sta­sjo­nen.

  Siden det ikke er mer­ket godt, og siden det er mye som skjer på én gang, føler jeg at faren er stor for en ulyk­ke her. Ide­elt sett had­de syk­kel­vei­en gått på “bak­si­den” av ben­sin­sta­sjo­nen, slik at det ble let­te­re å hol­de over­sikt, og der­med mind­re sjan­se for ulyk­ker.

 • Dun­ke

  Kan jo også leg­ge til at den tag­gin­ga som er gjen­gitt på bil­det fra Sin­sen­krys­set har vært der i minst to år. Skul­le likt å vite hvor ellers man lar tag­ging stå i to år uten å gjø­re noe med det…

 • Olav­Tor­vund

   Jeg har ikke mode­rert bort noe. Men det kan hen­de kom­men­ta­ren din ble lig­gen­de litt len­ge før jeg sa OK.

 • Sjur

  Om tag­ging er et pro­blem med en syk­kel­vei i Sin­sen­krys­set er jeg redd vi stil­ler krav som ald­ri kan bli ryd­det opp i. Lite løs­nings­ori­en­tert. Mel­lom Sme­stad og Domus kan vel ikke det­te kal­les syk­kel­vei, da vei­en på ingen måte føl­ger syk­kel­vei­er, men hel­ler gate i bolig­strøk, stør­re vei­er og ring­vei­en. Fra Domus til Sin­sen­krys­set fin­ner jeg ingen­ting å kla­ge på. Om jeg skul­le pir­ket vil­le jeg satt fin­ge­ren på T-krys­set syk­lis­te­ne møter når syk­kel­vei­en går under Mari­dals­vei­en og inn­/ut-kjør­sel ved ben­sin­sta­sjo­nen ca 1000 meter sene­re.

 • Ja — nå er den uan­sett syn­lig. 🙂

 • Hgkors­vold

  Jeg syk­ler fra Fry­sja via ring 3 til Ryen hver dag. Syk­ler ned fra Fry­sja via tur­vei­en og opp på rin­gen ved Nyda­len. Jeg er i grunn enig i alt du sier om vei­en fra Nyda­len til Sin­sen­krys­set, men etter å ha syk­let den­ne vei­en man­ge gan­ger syns jeg den­ne delen av jobb­vei­en min vir­ke­lig er sel­ves­te syk­kel­him­me­len når jeg sam­men­lig­ner med res­ten av vei­en.
  Det blir kan­skje litt sånn, syk­lis­ter i Oslo er ikke spe­si­elt godt vant.

  Jeg anbe­fa­ler deg å ta turen fra Sin­sen­krys­set vide­re til Ryen, gjer­ne sam­men med meg. Der får du en potpour­ri av abso­lutt alle elen­di­ge måter å lage en syk­kel­vei på. Over Løren er tra­fikk­si­tua­sjo­nen pre­kær, områ­det er en bygge­plass og en skole­vei uten syk­kel­til­rette­leg­ging over­hode, med mas­se tra­fikk om mor­ge­nen. Vei­en er kon­stant i end­ring og syk­lis­te­ne må tråk­le seg fram i blan­det tra­fikk mel­lom biler og anleggs­ma­ski­ner. Situa­sjo­nen er ikke mye bed­re på Økern. Økern byg­ges som kjent om og det er vel ingen løgn å si at syk­lis­te­nes fram­kom­me­lig­het ikke er prio­ri­tert i bygge­fa­sen (som vel varer i man­ge år til). Buss­holde­plas­ser skif­ter sta­dig sted, og nå sist ble den plas­sert slik at alle fot­gjen­ger­ne kom­mer i sam­let flokk mot den tranges­te og mest uover­sik­te­li­ge delen av syk­kel- og gang­vei­en. Vide­re er det hår­nåls­svin­ger, far­li­ge under­gan­ger, bolle­lukt ved Bakers på Økern :), et kort styk­ke som fak­tisk er vel­dig bra fra mot Hels­fyr, så er det sor­gen igjen etter Hels­fyr. Nye hår­nåls­svin­ger, dår­lig asfalt, eks­tremt uover­sik­te­li­ge under­gan­ger, blan­det tra­fikk, far­li­ge kryss, et sted der det kan sam­le seg opp mot 30–50 cm dypt vann ved regn osv osv.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har syk­let vide­re til Ryen også. Men må por­sjo­ne­re det litt ut. Min rap­port for den strekn­gen kom­mer etter pla­nen lør­dag. Men tra­fikk­si­tua­sjo­nen får jeg ikke full­godt inn­trykk av. Jeg syk­ler stort sett dis­se vei­ene på lør­dag eller søn­dag, even­tu­elt på kvel­den. Hvor stor tra­fikk­be­last­nin­gen er, vet jeg ikke. Der­for set­ter jeg stor pris på den­ne type kom­men­ta­rer.

 • Olav­Tor­vund

   La det være helt klart: Jeg set­ter pris på sli­ke kom­men­ta­rer. På noen av de strek­nin­ge­ne jeg har kom­men­tert og kom­mer til å kom­men­te­re er jeg “turist”. Jeg syk­ler dem selv­føl­ge­lig, men det er man­ge strek­nin­ger jeg ikke har syk­let man­ge gan­ger. Og jeg syk­ler dem stort sett ikke i rush­ti­den, når tra­fik­ken kan gjø­re at de fun­ge­rer helt ander­le­des. Kom­men­ta­rer fra folk som syk­ler er ofte er vik­ti­ge bidrag, og jeg blir slett ikke for­nær­met av at and­re vur­de­rer strek­nin­ge­ne på en annen måte enn hva jeg gjør.

  Jeg synes også at vei­en stort sett er grei, men med et for­bed­rings­po­ten­sia­le. Det jeg rea­ger­te mest på var inn- og utkjø­rin­gen til Uno-X, som jeg vil kom­me til­ba­ke til i et eget inn­legg. Jeg har også fått noen kom­men­ta­rer fra folk som har vært mer kri­tis­ke til trasé­val­get for­bi Stat­oil på Sme­stad og T-krys­set ved Mari­dals­vei­en enn hva jeg var. Jeg kom­mer til å redi­ge­re noe om det­te inn i teks­ten.

  Gene­relt synes jeg at vi bør kun­ne stil­le stør­re krav til en syk­kel­vei på en strek­ning som det­te. Det skal være en syk­kel­vei, ikke en gang- og syk­kel­vei. Den skal ha god kapa­si­tet og mulig­gjø­re syk­ling i rela­tivt høy fart. Men fort­satt er det snakk om trans­port­syk­ling.

 • sverre_b

  Siden du refe­rer­te til mitt inn­legg ang. bro­steins­hind­rin­ger så kjen­ner jeg ikke til de i Trim­vei­en. Jeg kjen­ner til de som er i syk­kel­vei­en langs e18.

  Når det er sagt, mener du alvor­lig at man som syk­len­de skal være begren­set til 20 km/t på en syk­kel­vei? Almin­ne­lig mars­fart på en gate­syk­kel er 30 uten å stres­se vel­dig mye. 40 hvis man er for­be­redt på å ta i litt og 60–80 i ned­over­bak­ke­ne.

  Jeg er natur­lig­vis infor­stått med å kjø­re etter for­hol­de­ne, men syk­kel­vei­er er alter­na­ti­ver der den almen­ne vei­en gjer­ne har 70–90 gren­se (I.e. syk­kel­vei­en er syk­lis­te­nes ekvi­va­lent til motor­vei­en for bilis­te­ne). Hvor­for skal man på sli­ke ste­der ikke kun­ne byg­ge syk­kel­vei­er som kan ta van­lig syk­kel­has­tig­het. Det er jo bare å be om at syk­kel­vei­ene for­blir ubrukt da syk­lis­te­ne hel­ler vel­ger vei­er bygd for de has­tig­he­te­ne de fak­tisk hol­der.

  Når det gjel­der bro­stei­ne­nes evne til å øde­leg­ge hjul: Husk det fin­nes man­ge slags hjul og dekk. 60mm dekk for­be­hol­der jeg sti­er i mar­ka, på asfalt er stan­dard dekk­bred­de 23–35mm. På mind­re enn 28 vil jeg helst ikke syk­le over dis­se bro­stei­nen, og ja jeg har øde­lagt ett hjul og dekk på sli­ke, og det var i under 20km/t.

 • Espen D. H. Olsen

  Tusen takk for eks­tremt vik­tig arbeid og doku­men­ta­sjon! Det­te er en del av min dag­li­ge pend­ler­rute. De fles­te har her pleid å syk­le opp Ris skole­vei (trang, mye par­ke­ring og ikke plass til to biler i bred­den) for­bi Ris sko­le og så over t-bane­lin­jen for så å krys­se Slem­dals­vei­en og inn på syk­kel­vei langs Ring 3. At de nå byg­ger under­gang under Gau­stad sta­sjon er bra, men det­te løser ikke pro­ble­met i Ris skole­vei. Og den­ne under­gan­gen vil garan­tert bli fel­les for syk­lis­ter og gåen­de.

  Det er en alter­na­tiv rute til å syk­le opp Slem­dals­vei­en og bli tutet på av sure SUV’er: man kan syk­le Ras­mus Win­de­rens vei og bak Forsk­nings­par­ken og så opp til Ring 3. Det­te er en omvei, men den er langt mind­re tra­fik­kert enn Slem­dals­vei­en. Men: se opp for stresse­te for­eld­re som skal leve­re bar­na på Vin­de­ren sko­le!

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » En farlig sykkelfelle på Storo()

 • Takk for utdy­pen­de kom­men­ta­rer. Det er nyt­tig å kjen­ne til alter­na­ti­ve ruter. For meg har det vært et poeng å føl­ge skil­tet rute den­ne gan­gen, alt­så den ruten man vil vel­ge om man ikke er lokalk­jent.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 – Fra Sinsen til Ryen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern – Akerselven()

 • Pingback: Sykkelruter til og fra Blindern | Olav Torvunds blogg()