Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 — Fra Smestad til Sinsen.

Vel oppe ved ring­vei­en er det ikke lett å fin­ne vei­en vide­re. Det gra­ves og set­tes opp gjer­der, men skil­tes ikke — i alle fall ikke med tan­ke på syklister.

Selv valg­te jeg påkjø­rings­vei­en til ring­vei­en. Det står ikke noe skilt om at det ikke er for­budt å syk­le på ring­vei­en — i alle fall ikke som jeg kun­ne se. Mens jeg var der kom det noen syk­lis­ter som fort­sat­te langs ring­vei­en. Det var åpen­bart ikke der de øns­ket å være og at de så etter mulig­he­ter for kom­me vekk fra den vei­en. De hav­net der i man­gel av and­re ste­der å syk­le. Selv valg­te jeg å bære syk­ke­len over gres­set og inn på gang- og syk­kel­vei­en etter å ha pas­sert gravingen.

Langs ring­vei­en er det igjen gang- og syk­kel­vei, med en del dår­lig utfor­me­de krys­nin­ger. Men den dår­ligs­te er der man krys­ser ved Domus Athle­ti­ca (jeg er litt usik­ker på hva den vei­en vi krys­ser heter, men det er i all fall ikke Torg­ny Seger­stedts vei, slik Goog­le maps påstår). Her har este­tik­ken fått for­rang foran frem­kom­me­lig­het. Noen har åpen­bart vært opp­tatt av å for­len­ge noen bro­stens­be­lag­te kjøre­felt­de­le­re helt inn i krys­set, og har ikke tenkt sær­lig på syk­lis­ter. Der­med har man lagt noen bro­stens­be­lag­te for­høy­nin­ger der syk­lis­te­ne skal krys­se. Jeg mer­ker meg kom­men­ta­ren fra sverre_b til omta­len av strek­nin­gen Lys­aker — Sme­stad, hvor han skriver:

Om så vei­ve­se­net i til­egg had­de kun­net slut­te med de hjul­øde­leg­gen­de kant­stei­ne­ne midt i vei­en (Ja selv sen­ket kant­stein er far­lig) og kon­se­kvent skilt gåen­de og syk­len­de så had­de vi kom­met et styk­ke lengre.”

Det­te er så vidt jeg kan se et mye ver­re eksem­pel på bruk av “hjul­øde­leg­gen­de kant­stein” enn ved Vækerø. Dis­se må bort!

Krys­sin­gen av Song­s­vei­en er, som de fles­te and­re krys­nin­ger i plan, dår­lig utfor­met. Langs Ulle­vål sta­dion er det gang- og syk­kel­vei av van­lig kva­li­tet. Som sådan er den grei nok. Men når man ten­ker på hvor mye som har vært byg­get og end­ret på her de sene­re åre­ne, både i og langs vei­en, er det depri­me­ren­de at man ikke også har gjort mer for å gi syk­lis­ten god frem­kom­me­lig­het. Jeg har sagt det før og kom­mer til å gjen­ta det man­ge gan­ger: Det størs­te pro­ble­met i Oslo er ikke at man ikke gjen­nom­fø­rer pla­nen om hoved­syk­kel­vei­net­tet, men at man ikke ten­ker på syk­kel i alle vei­pro­sjek­ter. Ingen nye vei­er bør byg­ges eller gam­le opp­gra­de­res uten at det sam­ti­dig leg­ges til ret­te for sykkel!

Når vi har pas­sert Ulle­vål sta­dion er det et styk­ke hvor vei­en er nes­ten for­bil­led­lig. Det er sepa­rat gang­felt og syk­kel­felt. Men de ansvar­li­ge må få noen sto­re minus for mang­len­de mer­king. Vi kan bare gjet­te oss til at det ene sann­syn­lig­vis er for­tau og det and­re syk­kel­vei. Jeg stus­ser også over at for­tau­et her er så bredt i for­hold til syk­kel­vei­en. Det er man­ge gater i områ­det hvor det er mer hyg­ge­lig å gå enn lang ring­vei­en, og jeg vil tro de fles­te fot­gjen­ge­re vil vel­ge dis­se. Det er for så vidt ikke så vel­dig hyg­ge­lig å syk­le langs ring­vei­en hel­ler. Skal vi syk­le på tur vil de fles­te av oss vel­ge and­re vei­er. Det­te er typisk en strek­ning for trans­port­syk­lis­ter, og da bør det leg­ges bed­re til ret­te for dis­se. Det er også et minus for avkjørs­ler som krys­ser syk­kel­vei­en som på bil­det, uten at de er skil­tet. Og de håp­løse vike­plikts­reg­le­ne vi har i Nor­ge for­ster­ker pro­ble­me­ne. Men det er pro­ble­mer på et litt annet plan enn den kon­kre­te utfor­min­gen av vei­en. Men bal­len lig­ger hos Veg­di­rek­to­ra­tet, spørs­må­let er om de har bal­ler til å gjø­re noe med det.

Når man kom­mer til rund­kjø­rin­gen på Tåsen er det ikke like bra. Veg­ve­se­net og Oslo kom­mu­ne bør ta en stu­die­tur til Neder­land for å se hvor­dan man kan lage rund­kjø­rin­ger og vei­kryss. Man må også ten­ke frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Det hol­der ikke med et fotgjengerfelt.

Jeg vil leg­ge til at jeg også syk­let den­ne strek­nin­gen noen gan­ger i vin­ter, og vil gi hon­nør til Veg­ve­se­net for utmer­ket vin­ter­ved­li­ke­hold. Her er det svart asfalt og god frem­kom­me­lig­het også om vin­te­ren. Jeg skul­le øns­ke jeg kun­ne si det sam­me om strek­nin­ger som Oslo kom­mu­ne har ansva­ret for.

Print Friendly, PDF & Email