Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 — Fra Smestad til Sinsen.

Mot Mari­dals­vei­en blir gang- og syk­kel­fel­tet igjen sma­le­re og syk­lis­te­ne blan­des med fot­gjen­ge­re. Under­gan­gen under Mari­dals­vei­en er bratt, har krap­pe svin­ger og dår­lig over­sikt. Det er ikke slik den­ne type under­gan­ger bør utformes.

<edit>Jeg har fått fle­re kom­men­ta­rer som peker på at den­ne under­gan­gen er far­lig, med et T‑kryss hvor det er dår­lig over­sikt og hvor syk­lis­ter kom­mer i ned­over­bak­ke fra alle tre kanter.</edit>

Gang- og syk­kel­vei­en fort­set­ter. Ved For­bru­ker­hu­set er gang- og syk­kel­vei­en lagt på bak­si­den av huset, nær jern­ba­nen. Der­med kom­mer man vekk fra krys­set, og er er også i beha­ge­lig avstand fra den støy­en­de veien.

Litt vide­re er det en syk­kel- og fot­gjen­ger­bro over ring­vei­en. Jeg vet ikke om det er noen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter på and­re siden. Men det er uan­sett vik­tig at det er gans­ke tett med sli­ke mulig­he­ter til å krys­se den­ne type veier.

Mel­lom Nyda­len og Storo er det en meget stygg avkjø­ring inn til Meko­no­men bil­verk­sted og en Uno‑X ben­sin­sta­sjon. Som van­lig er det ikke vars­let. Det var dis­se byrå­kra­te­ne igjen, som mener at det er best for syk­lis­ter ikke å bli vars­let om kom­men­de farer. Bilis­te­ne skal krys­se gang- og syk­kel­vei­en for å kom­me inn på ben­sin­sta­sjo­nen. De kom­mer skrått bak­fra i en vel­dig spiss vin­kel slik at syk­lis­te­ne ikke har noen mulig­het til å se dem. Og med jevn tra­fikk­støy fra ring­vei­en vil man nok ikke høre at det kom­mer en bil som skal svin­ge hel­ler. Er det noe man vet som syk­list, så er det at vi ikke kan sto­le på at bilis­te­ne ser oss og fak­tisk stop­per. Det­te er far­lig! Her må noe gjøres.

Kom­mer man and­re vei­en er det kan­skje ikke fullt så ille, i og med at man i det mins­te ser bile­ne. Kom­mer man and­re vei­en er det enda ver­re. Rik­tig­nok ser man de som skal inn på ben­sin­sta­sjo­nen, men ikke de som skal ut. Men det er fort­satt en far­lig løs­ning. Se eget inn­legg om den­ne tra­fikk­fel­len.

Det er nok en under­gang under Gref­sen­vei­en ved Storo. Den er like smal som de and­re vi har vært gjen­nom, men har ikke skar­pe svin­ger slik at man har bed­re sikt.

Men på vei mot Sin­sen går gang- og syk­kel­vei­en plut­se­lig over i noe som lig­ner mer på et for­tau, og som uten noe var­sel bare stop­per ved en bussholdeplass.

Her må vi ut i kjøre­fel­tet. Jeg sa vel at det ikke er noe skilt som vars­ler ver­ken at gang- og syk­kel­vei­en (sann­syn­lig­vis) går over til å bli for­tau, eller at man må ut i og over på den and­re siden av vei­en om man syk­ler mot Sinsen?

Jeg syk­ler gjen­nom krys­set Hans Nielsen Hau­ges gt omtrent en gang pr uke (opp og ned, så det blir to turer). Da kom­mer jeg opp Hans Nielsen Hau­ges gt, skal under Sto­re ring­vei og over trikke­skin­ne­ne for å fort­set­te gang- og syk­kel­vei­en opp langs Trond­heims­vei­en. Og samt turen til­ba­ke. I det­te krys­set må det være føle­re som ikke regist­re­rer at det kom­mer en syk­kel. I alle fall når jeg kom­mer den vei­en jeg van­lig­vis plei­er å syk­le, har man valget mel­lom å krys­se på rødt lys eller å ven­te til det kom­mer en bil som skal i sam­me ret­ning. Det er vel ikke noen vel­dig stor over­ras­kel­se at jeg ikke gid­der å ven­te på at det skal kom­me en bil. Er det klart syk­ler jeg, uan­sett far­ge på lyset. Som regel er det rødt. Om lyset fun­ge­rer på sam­me måte når man kom­mer langs ring­vei­en, er jeg ikke sik­ker på. Men etter å ha ven­tet en liten stund, syk­let jeg nok en gang over det­te krys­set på rødt lys. Slik under­gra­ver man respek­ten for trafikklysene.

Jeg har ikke sett noe skilt som for­tel­ler hvil­ken vei jeg skal ta (man skal vel­ge vei­en til høy­re for påkjø­rings­fel­tet). Her må det gjø­res noe med skiltingen.

Tref­fer man på vei­en vide­re, kom­mer man inn i laby­rin­ten Sin­sen­krys­set. Had­de det bare vært skil­tet ordent­lig, had­de jeg vel ikke syk­let feil på førs­te for­søk. Men fin­ner man først rik­tig vei, er vei­en i seg selv grei nok som gang- og syk­kel­vei (selv om kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei ikke er en aksep­ta­bel løs­ning på en strek­ning som dette).

Ved ende­punk­tet kan man fort­set­te vide­re langs Sto­re ring­vei til Ryen, eller man kan vel­ge ruten opp Trond­heims­vei­en.

Kva­li­te­ten på strek­nin­gen varie­rer. Kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei gir dår­lig frem­kom­me­lig­het for trans­port­syk­lis­ter.  Det er bare strek­nin­gen mel­lom Ulle­vål sta­dion og Mari­dals­vei­en som (nes­ten) hol­der mål ut fra en slik vurdering.

Tar vi utgangs­punkt i sik­ker­het, så er det tre alvor­li­ge svak­he­ter langs strek­nin­gen — om vi hol­der pro­ble­me­ne ved Vin­dern uten­for, siden det der tross alt arbei­des med utbed­rin­ger. Den førs­te er strek­nin­gen vest for Vin­dern, hvor gang- og syk­kel­vei­en uten noe var­sel end­res til å bli vei med blan­det trafikk.

Den and­re, og klart styg­ges­te, er avkjø­rin­gen Meko­no­men og Uno‑X mel­lom Nyda­len og Storo. Det er en del far­li­ge avkjø­rin­ger som krys­ser syk­kel­vei. Men det drei­er seg tross alt mest om avkjø­rin­ger til hus og and­re eien­dom­mer hvor tra­fik­ken er liten og de fles­te som kjø­rer må antas å være kjent på ste­det. Her er det inn­kjø­ring til en ben­sin­sta­sjon hvor det vil være mye mer tra­fikk og man­ge bilis­ter vil ikke være kjent med for­hol­de­ne på ste­det. Den avkjø­rin­gen er så stygg og far­lig at den ale­ne er nok til å fra­råde folk å vel­ge den­ne vei­en. Man må være eks­tremt opp­merk­som her. Og jeg kan bare gjen­ta at den ikke er vars­let med skilt. De som har plan­lagt den­ne har ikke hatt mye omtan­ke for syk­lis­ters sik­ker­het.  Her må noe gjø­res. Det enk­les­te er anta­ge­lig­vis å ta noe av den plas­sen som i dag bru­kes til par­ke­ring bak verk­ste­det og ben­sin­sta­sjo­nen, og leg­ge syk­kel­vei­en mel­lom verkstedet/bensinstasjonen og jern­ba­nen på det­te ste­det. Det vil til­sva­re trasé­val­get mel­lom For­bru­ker­hu­set og jernbanen.

Det tred­je punk­tet er der hvor gang- og syk­kel­vei opp­hø­rer mel­lom Storo og Sin­sen, og krys­set med Hans Nielsen Hau­ges gt. Det er ikke så len­ge siden krys­set her ble byg­get om til det som det er i dag. Om jeg har for­stått det rett, var det fer­dig i 1994 — ni år etter at hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le ha vært fer­dig. Det er nok et eksem­pel på at man lager nye vei­an­legg uten at man ten­ker på syk­lis­ter. Som nevnt tid­li­ge­re begår man fort­satt sli­ke syn­der. Den dagen man slut­ter med det, er det håp om at Oslo en gang i frem­ti­den kan bli en sykkelby.

Kon­klu­sjo­nen blir at bare del­strek­nin­ger kan anbe­fa­les: Sme­stad — Vin­dern (under noe tvil), og Gau­stad — Nyda­len.

PS:

Jeg her mer­ket meg to kom­men­ta­rer på Twitter:

Hanne Gro Kors­vold skri­ver:

“Den “bra” delen av min jobb­vei får stryk av @olav­tor­vund “Fra Sme­stad til Sinsen.” -”
“det­te må jo være Nor­ges bes­te syk­kel­vei? Els­ker å ha det som jobb­vei og syns den er bort­imot per­fekt jeg.”
Det­te er ikke en strek­ning jeg syk­ler til dag­lig — selv om det ikke var førs­te gan­gen jeg syk­let her. Selv­føl­ge­lig sit­ter ikke jeg med noen fasit. Jeg har for­mid­let det jeg har sett etter å ha syk­let strek­nin­gen med det for øyet å vur­de­re den. De som syk­ler her til dag­lig kjen­ner selv­sagt strek­nin­gen langt bed­re enn meg. Der­for håper jeg dis­se og and­re vil utdy­pe det­te slik at bil­det blir mer fullstendig.

Creative Commons-lisens
Det­te verk er lisen­sie­ret under en Crea­ti­ve Com­mons Navn­gi­vel­se-Ikke­kom­mer­si­ell-Ingen­Be­ar­bei­del­se 3.0 Nor­ge lisens.

Print Friendly, PDF & Email