Den VIKTIGE europeiske musikkfinalen

Fre­dag 11. mai 2012 vant 17 år gam­le Eivind Holt­smark Ring­stad fina­len i Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans. Du kan se fina­len her. Vi tar også med det­te por­tret­tet av Eivind Holt­smark Ring­stad “Mor­gen­da­gens fina­list”.

Både før og etter den­ne fina­len blir vi tutet øre­ne ful­le med “Melo­di Grand Prix”, som om det er vik­tig. Det er visst ikke gren­ser for mye mye res­sur­ser som kan bru­kes og hvor man­ge pro­gram­mer som kan sen­des for å pre­sen­te­re et antall musi­kals­ke døgn­flu­er som stort sett vil være glemt før kon­kur­ran­sen er slutt. Det er mye staf­fa­sje og effek­ter, men vel­dig lite sub­stans. Da NRK send­te fina­len i Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans avbrøt de sen­din­gen for å gi plass til Kvelds­nytt. Når sir­ku­set “Melo­di Grand Prix” går av sta­be­len set­tes alt annet til side, uan­sett hvor for­sin­ket sen­din­gen måt­te være.

Con­ti­nue read­ing Den VIKTIGE euro­pe­is­ke musikk­fi­na­len

Sykkeldoktor

Lør­dag var jeg inn­om syk­kel­verk­ste­det som var satt opp på Sage­ne i anled­ning Bydels­da­ge­ne på Sage­ne. Oslo kom­mu­ne har sitt utmer­ke­de til­bud med Syk­kel­bi­len. Men jeg lot meg fris­te av at bydels­da­ge­ne også rekla­mer­te med at man kun­ne lære litt om hvor­dan mek­ke syk­kel. Rent kon­kret vil­le jeg skif­te bremse­klos­ser. Jeg har for­søkt meg på å gjø­re det selv tid­li­ge­re, men med et hel­ler mis­trøs­tig resul­tat. Enten har jeg endt opp med vel­dig dår­lig bremse­ef­fekt, eller en slags kon­stant bremse­ef­fekt. Så jeg har over­latt det til sykkelverksteder.

På Sage­ne fikk jeg skif­tet bremse­klos­se­ne, og fikk sam­ti­dig i et crash-kurs i hvor­dan det­te skul­le gjø­res. Jeg fikk hjelp av en hyg­ge­lig mann fra et fir­ma som kal­te seg Syk­kel­dok­tor. Nes­te gang jeg prø­ver å skif­te brems­klos­ser selv bør resul­ta­tet bli bed­re. Jeg synes Syk­kel­dok­tor kan for­tje­ne litt rekla­me for sitt kon­sept som en takk for hyg­ge­lig og god ser­vice. Det er et mobilt syk­kel­verk­sted, og de kom­mer til deg for å fik­se syk­ke­len. Deres arbeids­om­rå­de er stort sett innen­for Sto­re ringvei.

Min mann, jeg hus­ker ikke hva han heter, sa at de aller helt tok opp­drag for bedrif­ter hvor de kun­ne fik­se fle­re syk­ler på et sted. Å syk­le fram og til­ba­ke i byen for å fik­se enkelt­syk­ler var ikke like fri­sen­de. I dis­se “Syk­le til job­ben” tider bur­de det være en god idé å til­by sine ansat­te ser­vice på syk­ke­len, med varie­ren­de grad av subsidiering.

Det er vel­dig man­ge som syk­ler rundt på syk­ler som er dår­lig jus­tert, som ikke har smakt en drå­pe olje på man­ge år, som har dår­li­ge brem­ser, osv. Syk­kelg­le­den blir mye stør­re om man har en syk­kel som er rik­tig inn­stilt og godt ved­li­ke­holdt, og det kan bety mye for trafikksikkerheten.

Der­med er det vel bare å ta kon­takt, ser mer på sykkeldoktor.no.

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 10. etappe: Til den hellige Frans av Assisi

Når ingen nord­menn kla­rer å hev­de seg i årets Giro får vi gle­de oss over at en ryt­ter med nors­ke aner, Ryder Hesje­dal, har tatt over den rosa leder­trøy­en. Tro ikke at det bare er vi nord­menn som jub­ler over folk med nors­ke aner eller nor­ges­ven­ner. Jeg plei­er å være i Frank­ri­ke under Tour de Fran­ce, og føl­ger touren på fransk TV. Det er ikke få gan­ger de frans­ke kom­men­ta­to­re­ne har sagt om Thor Hus­hovd at han snak­ker vel­dig godt fransk, at han har bodd i Frank­ri­ke og har syk­let på et fransk lag — kort sagt at han er nes­ten litt fransk.

Mens ryt­ter­ne leg­ger ut på den sis­te etap­pen syd­over, er vi på full fart nord­over igjen. 10. etap­pe går fra Civitavecchia til Assisi.

Last ned stør­re kart.

Star­ten er i Lazio og etap­pen fort­set­ter inn i Umbria.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 10. etap­pe: Til den hel­li­ge Frans av Assi­si