Den VIKTIGE europeiske musikkfinalen

Fre­dag 11. mai 2012 vant 17 år gam­le Eivind Holt­smark Ring­stad fina­len i Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans. Du kan se fina­len her. Vi tar også med det­te por­tret­tet av Eivind Holt­smark Ring­stad “Mor­gen­da­gens fina­list”.

Både før og etter den­ne fina­len blir vi tutet øre­ne ful­le med “Melo­di Grand Prix”, som om det er vik­tig. Det er visst ikke gren­ser for mye mye res­sur­ser som kan bru­kes og hvor man­ge pro­gram­mer som kan sen­des for å pre­sen­te­re et antall musi­kals­ke døgn­flu­er som stort sett vil være glemt før kon­kur­ran­sen er slutt. Det er mye staf­fa­sje og effek­ter, men vel­dig lite sub­stans. Da NRK send­te fina­len i Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans avbrøt de sen­din­gen for å gi plass til Kvelds­nytt. Når sir­ku­set “Melo­di Grand Prix” går av sta­be­len set­tes alt annet til side, uan­sett hvor for­sin­ket sen­din­gen måt­te være.

Fina­lis­te­ne i Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans hol­der et eks­tremt høyt nivå. Det sam­me gjor­de alle fina­lis­te­ne i den nors­ke fina­len Vir­tuos som du kan se her. Kon­kur­ran­sen er knall­hard og alle for­tje­ner egent­lig å vin­ne. Her er det ikke avløps­rens eller annet tull, kun fan­tas­tisk musi­ka­li­tet og bril­jant tek­nikk. Når en eller annen norsk pop­ar­tist skal en tur til Eng­land skri­ver slad­re­pres­sen, de som mener at kjen­dis­stoff og kul­tur er to sider av sam­me sak, mas­se om inter­na­sjo­nal lan­se­ring. Siden hører vi ikke noe mer om det. I Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans ser vi kom­men­de ver­dens­stjer­ner. Leif Ove Ands­nes og Tine Thing Helse­th to av våre som had­de den­ne kon­kur­ran­sen som spring­brett til strå­len­de inter­na­sjo­na­le kar­rie­rer. Ingen av dis­se vant, slik Eivind Holt­smark Ring­stad gjor­de, men de ble lagt mer­ke til like­vel. Eivind Holst­mark Ring­stad er den før­se nors­ke som har vun­net den­ne kon­kur­ran­sen. Vi kan ven­te oss mye av ham.

Musikk blir stort sett vel­dig dår­lig dek­ket i nors­ke medi­er. Jeg inn­le­det med å skri­ve hvor­dan NRK blå­ser opp Melo­di Grand Prix. Men NRK er tross alt et heder­lig unn­tak. Det er nok å min­ne om at de arran­ger­te Vir­tuos i Nor­ge og send­te den euro­pe­is­ke fina­len. De har også man­ge and­re musikk­pro­gram­mer og de har solid musikk­fag­lig eks­per­ti­se. Men stort sett er nivå­et på musikk­dek­nin­gen i nors­ke media sør­ge­lig dår­lig. Stort sett er det folk uten kunn­ska­per som er mer opp­tatt av å frem­heve seg selv enn av å for­mid­le noe om musik­ken.

Dag­bla­det, som fort­satt prø­ver å inn­bil­le folk at de er en kul­tur­avis, nev­ner ikke Eivind Holst­mark Ring­stads sei­er, i alle fall ikke under over­skrif­te­ne “Kul­tur” eller “Musikk” på deres nett­si­der. Men Dag­bla­det er mer opp­tatt av hvor mye sili­kon artis­te­ne har i pup­pe­ne enn hva slags musikk de spil­ler, og da blir ikke en brat­sjist inter­es­sant for ukul­tur­re­dak­sjo­nen i Dag­bla­det.

Hvis de som skri­ver om lit­te­ra­tur kon­sen­tre­rer seg om por­no og lege­ro­ma­ner, vil­le de vel ha vært på omtrent det nivå­et på musikk­dek­nin­gen er i man­ge aviser. Skjønt Dag­bla­det prø­ver å kom­me ned på det nivå­et i sin lit­te­ra­tur­dek­ning ved å la por­non­ovel­le av Karl Ove Knaus­gård er topp­opp­sla­get.

Print Friendly, PDF & Email
  • Takk for at du foku­se­rer på Euro­vi­sio­nens kon­kur­ran­se for unge musi­ke­re. Jeg satt og fulg­te sen­din­gen på fre­dag, som NRK had­de solgt inn som “live-sen­ding”. Det var den ikke. Resul­ta­tet var klart en time før NRK avslut­tet din sen­ding. Ste­mo­der­lig behand­ling av et magisk pro­gram. Hel­ler ikke ble det­te dek­ket av nett­avi­se­ne. De had­de mer enn nok med å kon­sen­tre­re seg om hvem som gikk ut og inn av rea­li­ty­show. Jeg per­son­lig skul­le øns­ke du ikke trakk noen kon­flikt­lin­je mel­lom Euro­vi­sion Song Con­test, og og Eurio­vi­sion Music Con­test. For meg er beg­ge vik­ti­ge, Euro­pe­is­ke insti­tu­sjo­ner. Jeg vil i alle fall ikke si at noe er vik­ti­ge­re enn noe annet når det kom­mer til kunst og kul­tur, men det er uli­ke are­na­er. Uan­sett, jeg er til­hen­ger av dem beg­ge. Også Euro­vi­sion Dan­ce Con­test. Jeg synes det er vik­tig for Nor­ge å knyt­te seg nær­me­re til Euro­pa, i Øst og Vest. Du kan for­res­ten lese mitt blogg­inn­legg: “Hold­ning fram­for under­hold­ning” om du vil 🙂 

    http://anderstangen.blogspot.com/2012/05/holdning-framfor-underholdning-fra.html

  • Olav­Tor­vund

     Man kan set­te et spørs­måls­tegn ved res­surs­bru­ken i MGP. Men den direk­te grun­nen til at jeg trakk det inn her var nok at NRK kjør­te mye egen­re­kla­me for div MGP-pro­gam­mer både før og etter den­ne Euro­vi­sjons­kon­kur­ran­sen. Selv om NRK ikke send­te direk­te, synes jeg NRK sen­der mye bra for musikk­ner­der som liker vel­dig man­ge typer musikk. Selv er jeg nok mer radio­lyt­ter enn TV-seer. Jeg prø­ver å få med meg pro­gram­mer som “Ring in musik­ken”, “Klar en klas­si­ker”, “Mor­gen­kon­ser­ten” (selv om det ikke er ofte jeg kla­rer å sva­re), “Folke­mu­sikk­ti­men”, “Blues­a­sy­let” og “Jazz­klub­ben”. Jeg skul­le gjer­ne fått med meg en del annet også, men tiden strek­ker ikke til for alt.

    All musikk er best live. Men noe må bare ses live. Jeg er gans­ke ofte i Ope­ra­en, og det er ikke man­ge av opp­set­nin­ge­ne der jeg ikke har sett minst en gang. Men jeg ser nes­ten ald­ri på ope­ra på TV eller hører på det­te på radio eller CD. Det er så mye av magi­en som blir borte når den “her­me­ti­se­res”. Men det er nå en gang en smak­sak.

    I medi­er uten­om NRK er musikk­dek­nin­gen sør­ge­lig (Aften­pos­ten er like­vel bed­re enn f.eks. VG og Dag­bla­det).