Den VIKTIGE europeiske musikkfinalen

Fre­dag 11. mai 2012 vant 17 år gam­le Eivind Holt­smark Ring­stad fina­len i Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans. Du kan se fina­len her. Vi tar også med det­te por­tret­tet av Eivind Holt­smark Ring­stad “Mor­gen­da­gens fina­list”.

Både før og etter den­ne fina­len blir vi tutet øre­ne ful­le med “Melo­di Grand Prix”, som om det er vik­tig. Det er visst ikke gren­ser for mye mye res­sur­ser som kan bru­kes og hvor man­ge pro­gram­mer som kan sen­des for å pre­sen­te­re et antall musi­kals­ke døgn­flu­er som stort sett vil være glemt før kon­kur­ran­sen er slutt. Det er mye staf­fa­sje og effek­ter, men vel­dig lite sub­stans. Da NRK send­te fina­len i Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans avbrøt de sen­din­gen for å gi plass til Kvelds­nytt. Når sir­ku­set “Melo­di Grand Prix” går av sta­be­len set­tes alt annet til side, uan­sett hvor for­sin­ket sen­din­gen måt­te være.

Fina­lis­te­ne i Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans hol­der et eks­tremt høyt nivå. Det sam­me gjor­de alle fina­lis­te­ne i den nors­ke fina­len Vir­tuos som du kan se her. Kon­kur­ran­sen er knall­hard og alle for­tje­ner egent­lig å vin­ne. Her er det ikke avløps­rens eller annet tull, kun fan­tas­tisk musi­ka­li­tet og bril­jant tek­nikk. Når en eller annen norsk pop­ar­tist skal en tur til Eng­land skri­ver slad­re­pres­sen, de som mener at kjen­dis­stoff og kul­tur er to sider av sam­me sak, mas­se om inter­na­sjo­nal lan­se­ring. Siden hører vi ikke noe mer om det. I Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans ser vi kom­men­de ver­dens­stjer­ner. Leif Ove Ands­nes og Tine Thing Helse­th to av våre som had­de den­ne kon­kur­ran­sen som spring­brett til strå­len­de inter­na­sjo­na­le kar­rie­rer. Ingen av dis­se vant, slik Eivind Holt­smark Ring­stad gjor­de, men de ble lagt mer­ke til like­vel. Eivind Holst­mark Ring­stad er den før­se nors­ke som har vun­net den­ne kon­kur­ran­sen. Vi kan ven­te oss mye av ham.

Musikk blir stort sett vel­dig dår­lig dek­ket i nors­ke medi­er. Jeg inn­le­det med å skri­ve hvor­dan NRK blå­ser opp Melo­di Grand Prix. Men NRK er tross alt et heder­lig unn­tak. Det er nok å min­ne om at de arran­ger­te Vir­tuos i Nor­ge og send­te den euro­pe­is­ke fina­len. De har også man­ge and­re musikk­pro­gram­mer og de har solid musikk­fag­lig eks­per­ti­se. Men stort sett er nivå­et på musikk­dek­nin­gen i nors­ke media sør­ge­lig dår­lig. Stort sett er det folk uten kunn­ska­per som er mer opp­tatt av å frem­heve seg selv enn av å for­mid­le noe om musikken.

Dag­bla­det, som fort­satt prø­ver å inn­bil­le folk at de er en kul­tur­avis, nev­ner ikke Eivind Holst­mark Ring­stads sei­er, i alle fall ikke under over­skrif­te­ne “Kul­tur” eller “Musikk” på deres nett­si­der. Men Dag­bla­det er mer opp­tatt av hvor mye sili­kon artis­te­ne har i pup­pe­ne enn hva slags musikk de spil­ler, og da blir ikke en brat­sjist inter­es­sant for ukul­tur­re­dak­sjo­nen i Dagbladet.

Hvis de som skri­ver om lit­te­ra­tur kon­sen­tre­rer seg om por­no og lege­ro­ma­ner, vil­le de vel ha vært på omtrent det nivå­et på musikk­dek­nin­gen er i man­ge aviser. Skjønt Dag­bla­det prø­ver å kom­me ned på det nivå­et i sin lit­te­ra­tur­dek­ning ved å la por­non­ovel­le av Karl Ove Knaus­gård er toppoppslaget.

Print Friendly, PDF & Email