I Vini del Giro d’Italia 2012 — 10. etappe: Til den hellige Frans av Assisi

Når ingen nord­menn kla­rer å hev­de seg i årets Giro får vi gle­de oss over at en ryt­ter med nors­ke aner, Ryder Hesje­dal, har tatt over den rosa leder­trøy­en. Tro ikke at det bare er vi nord­menn som jub­ler over folk med nors­ke aner eller nor­ges­ven­ner. Jeg plei­er å være i Frank­ri­ke under Tour de Fran­ce, og føl­ger touren på fransk TV. Det er ikke få gan­ger de frans­ke kom­men­ta­to­re­ne har sagt om Thor Hus­hovd at han snak­ker vel­dig godt fransk, at han har bodd i Frank­ri­ke og har syk­let på et fransk lag — kort sagt at han er nes­ten litt fransk.

Mens ryt­ter­ne leg­ger ut på den sis­te etap­pen syd­over, er vi på full fart nord­over igjen. 10. etap­pe går fra Civitavecchia til Assisi.

Last ned stør­re kart.

Star­ten er i Lazio og etap­pen fort­set­ter inn i Umbria.

Etap­pen star­ter i vin-områ­det Cer­ve­te­ri. Her pro­du­se­res det rød og hvit vin. I Ita­li­ensk vin beskri­ves vinen her­fra som “pene og vel­la­ge­de, men lite spen­nen­de og med mang­len­de kon­sen­tra­sjon og karak­ter”. Det høres ikke ut som viner det er verdt å anstren­ge seg for å få tak i.

Fra Cer­ve­te­ri kom­mer vi over i Tarqui­na. Skjønt vi har egent­lig vært der hele tiden, for Cer­ve­te­ri er et under­om­rå­de i Tarqui­na. Det er gjer­ne de mest inter­es­san­te områ­de­ne som skil­les ut som egne under­om­rå­der. Så star­ter vi fra Cer­ve­te­ri er det ikke noen stor over­ras­kel­se at Tarqui­na ikke er et spe­si­elt spen­nen­de områ­de. I Ita­li­ensk vin sies det bare at vine­ne her lig­ner til for­veks­ling på de and­re vine­ne fra regionen.

Etap­pen fort­set­ter nå inn i den del­vis over­lap­pen­de Col­li Etrus­chi Viter­be­si. Som nav­net anty­der, så er vi i de gam­le etrus­ker­nes områ­de. Men vinen er visst hel­ler ikke her verdt bry­et med å lete dem opp.

Den sis­te områ­det vi skal gjen­nom i Lazio er Vig­na­nel­lo. Men pro­duk­sjo­nen er liten og vine­ne gans­ke uin­ter­es­san­te også her. Vi syk­ler der­for bare gjennom.

Nå krys­ser vi gren­sen til Umbria.

Vi kom­mer inn litt syd for områ­det som pro­du­se­rer Umbrias mest kjen­te vin, Orvie­to, så den får være til en annen gang. (Vi var inn­om områ­det på 5. etap­pe i 2011.) Vårt førs­te områ­de i Umbria er Col­li Ame­ri­ni. Det­te er det syd­ligs­te vin­om­rå­det i Umbria. Det pro­du­se­res seks vin­ty­per, hvor­av en san­giovese­ba­sert ros­so sies å være den mest spen­nen­de. Koope­ra­ti­vet Can­ti­na dei Col­li Ame­ri­ni er den domi­ne­ren­de aktø­ren. Det er omtrent så mye jeg har fun­net ut om det­te området.

Vi fort­set­ter omtrent rett nord­over til områ­det Col­li Mar­ta­ni. Klas­si­fi­se­rin­gen omfat­ter fire viner. De mest inter­es­san­te er laget på dru­en Grechet­to. Som nav­net anty­der, er det­te en drue man mener har gresk opp­hav. Det er fle­re dru­er som inn­går i det som kal­les “Greco­fa­mi­li­en”, og som er utbredt i det sen­tra­le og syd­li­ge Ita­lia. Men det er uklart hvor nært beslek­tet de er. Grechet­to er mye brukt her i Umbria, ikke minst i Orvie­to. De to grechet­to­vi­ne­ne fra vårt områ­de er Col­li Mar­ta­ni Grechet­to og Col­li Mar­ta­ni Grechet­to de Todi. Den sis­te er fra kom­mu­nen Todi. Det er gjer­ne eks­tra gode områ­der som kan set­te kom­mune­navn på eti­ket­ten. Jeg antar at det­te er til­fel­let også her, uten at jeg er helt sikker.

Ved siden av Orvie­to er Monte­fal­co den mest kjen­te vinen fra Umbria. Det er to klas­si­fi­se­rin­ger, Monte­fal­co DOC og Monte­fal­co Sagran­ti­no DOCG. Rød Monte­fal­co DOC lages i hoved­sak på San­giove­se, mens Monte­fal­co Sagran­ti­no SOCG lages på den loka­le dru­en Sagran­ti­no. Og da blir vel ingen over­ras­ket over at jeg mener den sis­te er den mest inter­es­san­te. En san­giovese­ba­sert vin vil all­tid bli målt mot viner fra Tosca­na, en vin laget på Sagran­ti­no eller and­re mer loka­le dru­er er unik for stedet.

Sagran­ti­no er en drue som hører hjem­me i områ­det. Noen mener at den har blitt dyr­ket her siden romer­ti­den. Men man er ikke sik­re på opp­rin­nel­sen. Nav­net sies å kom­me fra sacro => hel­lig, og vinen har tra­di­sjo­nelt vært anvendt som altervin.

Sagra­ni­ta­no beskri­ves som en drue som har mye av alt: Far­ge, syre, tan­ni­ner og suk­ker. Det­te gir en mørk rødvin med mar­kant syre- og tann­in­struk­tur, og et alko­hol­inn­hold som ofte lig­ger på 14–14,5%. Sær­lig de kraf­ti­ge tan­ni­ne­ne gjor­de at dru­en var nær­mest avskre­vet, men bed­re vini­fi­kaj­son har gitt mer fruk­ti­ge viner.

Det lages også en søt passi­to-vin på på Sagrantino.

Vin­mono­po­let had­de sist jeg sjek­ket ni rene sagran­ti­no-viner, syv tør­re og to søte. De er gans­ke dyre. De tør­re kos­ter fra 200 til 370 for en flas­ke. De søte passi­to-vine­ne er enda dyre­re, med hen­holds­vis 225 og 372 kr for en halv­flas­ke. Dess­ver­re er Vin­mono­po­lets nett­si­der fort­satt man­gel­ful­le når det gjel­der opp­lys­nin­ger om vinen. Søker man på “sagran­ti­no” får man også opp viner som inne­hol­der sagran­ti­no i blan­ding med and­re viner, gjer­ne Sangiovese.

Det sis­te områ­det er Assi­si. Vin­mes­sig er nok det­te langt mind­re spen­nen­de enn Monte­fal­co Sagran­ti­no. Klas­si­fi­ka­sjo­nen Assi­si DOC omfat­ter fem viner. I Ita­li­ensk vin frem­he­ves pro­du­sen­ten Spor­to­let­ti, sær­lig deres hvit­vin laget på Grechet­to og en Assi­si Ros­so laget av San­giove­se og Mer­lot.

For turist­in­for­ma­sjon om start­byen, Civitavecchia, se Via­Michelin.

Assi­si er føde­byen til den hel­li­ge Frans. Den ita­li­ens­ke navne­tra­di­sjo­nen var vel omtrent som den nors­ke. Vi har hatt Johan fra Svin­gen. I Ita­lia har man had­de Leo­nar­do da Vin­ci og Frans av Assi­si, for å nev­ne to. Og hvor­for ikke ta med Lud­wig van Beet­ho­ven (som er et neder­landsk van-navn, som ikke indi­ke­rer noe adel­skap, slik tys­ke von-navn gjør. Da han kom til Wien var det nok ikke helt alle som viss­te for­skjel­len mel­lom van og von, som sik­kert bidro til å gi litt let­te­re inn­pass i det gode sel­skap i Wien. Men det er en helt annen his­to­rie). Jeg kun­ne ha skre­vet mye om Frans av Assi­si, men det skal jeg ikke gjø­re. NRK har laget et bil­led­brev fra Assi­si: En hel­gen og hans by. Jeg tar med Frans av Assi­sis bønn, som også har tit­te­len (på engelsk) “Make Me a Chann­el of Your Peace”. Sine­ad O’Connor har satt melo­di til den, og frem­fø­rer den på en flott måte.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2012. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2012

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK.

I vini del Giro d’Italia 2012

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email