Sykkeldoktor

Lør­dag var jeg inn­om syk­kel­verk­ste­det som var satt opp på Sage­ne i anled­ning Bydels­da­ge­ne på Sage­ne. Oslo kom­mu­ne har sitt utmer­ke­de til­bud med Syk­kel­bi­len. Men jeg lot meg fris­te av at bydels­da­ge­ne også rekla­mer­te med at man kun­ne lære litt om hvor­dan mek­ke syk­kel. Rent kon­kret vil­le jeg skif­te bremse­klos­ser. Jeg har for­søkt meg på å gjø­re det selv tid­li­ge­re, men med et hel­ler mis­trøs­tig resul­tat. Enten har jeg endt opp med vel­dig dår­lig bremse­ef­fekt, eller en slags kon­stant bremse­ef­fekt. Så jeg har over­latt det til sykkelverksteder.

På Sage­ne fikk jeg skif­tet bremse­klos­se­ne, og fikk sam­ti­dig i et crash-kurs i hvor­dan det­te skul­le gjø­res. Jeg fikk hjelp av en hyg­ge­lig mann fra et fir­ma som kal­te seg Syk­kel­dok­tor. Nes­te gang jeg prø­ver å skif­te brems­klos­ser selv bør resul­ta­tet bli bed­re. Jeg synes Syk­kel­dok­tor kan for­tje­ne litt rekla­me for sitt kon­sept som en takk for hyg­ge­lig og god ser­vice. Det er et mobilt syk­kel­verk­sted, og de kom­mer til deg for å fik­se syk­ke­len. Deres arbeids­om­rå­de er stort sett innen­for Sto­re ringvei.

Min mann, jeg hus­ker ikke hva han heter, sa at de aller helt tok opp­drag for bedrif­ter hvor de kun­ne fik­se fle­re syk­ler på et sted. Å syk­le fram og til­ba­ke i byen for å fik­se enkelt­syk­ler var ikke like fri­sen­de. I dis­se “Syk­le til job­ben” tider bur­de det være en god idé å til­by sine ansat­te ser­vice på syk­ke­len, med varie­ren­de grad av subsidiering.

Det er vel­dig man­ge som syk­ler rundt på syk­ler som er dår­lig jus­tert, som ikke har smakt en drå­pe olje på man­ge år, som har dår­li­ge brem­ser, osv. Syk­kelg­le­den blir mye stør­re om man har en syk­kel som er rik­tig inn­stilt og godt ved­li­ke­holdt, og det kan bety mye for trafikksikkerheten.

Der­med er det vel bare å ta kon­takt, ser mer på sykkeldoktor.no.

Print Friendly, PDF & Email