Sykkeldoktor

Lør­dag var jeg inn­om syk­kel­verk­ste­det som var satt opp på Sage­ne i anled­ning Bydels­da­ge­ne på Sage­ne. Oslo kom­mu­ne har sitt utmer­ke­de til­bud med Syk­kel­bi­len. Men jeg lot meg fris­te av at bydels­da­ge­ne også rekla­mer­te med at man kun­ne lære litt om hvor­dan mek­ke syk­kel. Rent kon­kret vil­le jeg skif­te bremse­klos­ser. Jeg har for­søkt meg på å gjø­re det selv tid­li­ge­re, men med et hel­ler mis­trøs­tig resul­tat. Enten har jeg endt opp med vel­dig dår­lig bremse­ef­fekt, eller en slags kon­stant bremse­ef­fekt. Så jeg har over­latt det til syk­kel­verk­ste­der.

På Sage­ne fikk jeg skif­tet bremse­klos­se­ne, og fikk sam­ti­dig i et crash-kurs i hvor­dan det­te skul­le gjø­res. Jeg fikk hjelp av en hyg­ge­lig mann fra et fir­ma som kal­te seg Syk­kel­dok­tor. Nes­te gang jeg prø­ver å skif­te brems­klos­ser selv bør resul­ta­tet bli bed­re. Jeg synes Syk­kel­dok­tor kan for­tje­ne litt rekla­me for sitt kon­sept som en takk for hyg­ge­lig og god ser­vice. Det er et mobilt syk­kel­verk­sted, og de kom­mer til deg for å fik­se syk­ke­len. Deres arbeids­om­rå­de er stort sett innen­for Sto­re ring­vei.

Min mann, jeg hus­ker ikke hva han heter, sa at de aller helt tok opp­drag for bedrif­ter hvor de kun­ne fik­se fle­re syk­ler på et sted. Å syk­le fram og til­ba­ke i byen for å fik­se enkelt­syk­ler var ikke like fri­sen­de. I dis­se “Syk­le til job­ben” tider bur­de det være en god idé å til­by sine ansat­te ser­vice på syk­ke­len, med varie­ren­de grad av sub­si­die­ring.

Det er vel­dig man­ge som syk­ler rundt på syk­ler som er dår­lig jus­tert, som ikke har smakt en drå­pe olje på man­ge år, som har dår­li­ge brem­ser, osv. Syk­kelg­le­den blir mye stør­re om man har en syk­kel som er rik­tig inn­stilt og godt ved­li­ke­holdt, og det kan bety mye for tra­fikk­sik­ker­he­ten.

Der­med er det vel bare å ta kon­takt, ser mer på sykkeldoktor.no.

Print Friendly, PDF & Email
 • sverre_b

  Noe som er vel­dig greit med syk­ler er at de er egent­lig vel­dig enk­le maski­ner, og er let­te for alle å ved­li­ke­hol­de. Noen ope­ra­sjo­ner er nyt­ti­ge for alle som syk­ler å prø­ve seg på å gjø­re selv, ikke minst for­di de er såpass kjap­pe og enk­le at det tar kor­te­re tid å fik­se selv enn å ta med til verk­sted.

  Lis­te i ube­stem­me­lig rekke­føl­ge:
  * Byt­te kje­de
  * Byt­te kab­ler
  * Smø­re kje­de (!)
  * Justre­re gir
  * Byt­te dekk/slange
  * Byt­te bremse­klos­ser

  Spe­si­ellt vil jeg peke på kjede­byt­te som noe man bør være litt mer pro­ak­ti­ve med. Et slitt kje­de kan vir­ke jhelt fint svært len­ge, men det sli­ter mye på adre deler i driv­ver­ket, så det er lurt å byt­te før det går så langt slik at man kan slip­pe en langt stør­re og dyre­re ope­ra­sjon sene­re.

  Man kan få kje­de­må­le­re (Som bare er en utstan­set blikk­bit, så ikke dyr i hele tatt) for å sjek­ke. Selve kje­det er enkelt å byt­te om man kjø­per sram eller KMC kje­der som har hur­tig­lås

  Kje­de­smur­nin­gen trengs egent­lig bare ett sted, og det er under rul­le­ne i kje­det, der­for er gjer­ne den bes­te typen smur­ning de tynt­fly­ten­de ‘tør­re’ smur­nings­ty­pe­ne. De er tynt­fly­ten­de for­di de har en tykk smur­ning eller voks opp­løst i et for­dam­pen­de løse­mid­del. Det­te tren­ger godt inn, for­dam­per og etter­la­ter smur­nin­gen der den trengs. Unn­gå spray­bok­ser, de bare lager klin. En drå­pe smur­ning på hver rul­le i kje­det så hol­der det i måneds­vis for gate­syk­ler. (Ter­reng­syk­ler som ser mye fukt og gjør­me må gjer­ne smø­res mye ofte­re og helst med våte­re smur­nin­ger)

  Det vik­tigs­te trik­set ved dekk­byt­te er å klem­me beg­ge kan­te­ne av dek­ket inn mot midt­en av fel­gen, der er det en for­dyp­ning som gjør at det let­te­re å løf­te en kant over felg­kan­ten med dekkspa­ken.

  Brem­ser er kan­skje det mest vari­ab­le av dis­se. Det kom­mer helt ann på typen brem­se. Kalip­per­brem­ser som man gjer­ne har på racer­syk­ler er gans­ke enk­le å jus­te­re. V-brem­ser eller can­ti­le­ver brem­ser er kan­skje de som kre­ver mest finger­spitz­ge­fühl siden klos­se­ne kan jus­te­res i alle ret­nin­ger. (Litt leng­re inn mot fel­gen i front og ellers slik at de ikke tar i dekk eller kom­mer uten­for bremse­ba­nen og mest mulig paral­lell i hele beve­gel­sen fun­ker). I til­egg kom­mer mas­se ver­sjo­ner av skive­brem­ser hvor man kan­skje må jus­te­re kalip­pe­ren for å unn­gå sub­bing, men eller hol­der det å pres­se til­ba­ke stemp­le­ne og set­te inn nye klos­ser.

 • Olav­Tor­vund

  Æres den som æres bør! Takk for at du påpe­ker det­te.

 • Olav­Tor­vund

   Jeg øns­ker meg et mekke­kurs. Noe av det som beskri­ves kan jeg. En del annet vil­le jeg gjer­ne at noen viser meg og for­kla­rer. Det er ikke så lett å lese seg til når noe må gjø­res og hvor­dan ting må gjø­res — ikke minst hvor­dan man skal pas­se på at ting blir jus­tert rik­tig.

 • sverre_b

  Park tool har man­ge gode instruk­sjons­vi­deo­er: http://www.parktool.com/blog/repair-help 

  Man fin­ner goså mye på yout­ube om man søker etter kom­po­nen­te­ne man er ute etter å fik­se. Så har man natur­lig­vis selve refe­ran­sen http://www.sheldonbrown.com, ikke så mye trinn-for-trinn, men en vel­dig god kil­de til å for­stå begre­per og stan­dar­der.

 • Emma Anders­son

  Hei Trond.

  Jeg satt og letet på net­tet etter info om bremse­klos­ser, og da kom jeg hit.

  Mye god info som er til hjelp 🙂

  Jeg har selv blog­get om bremse­klos­ser. Her er lin­ken til min blogg: http://tibetmisjonen.no

  Titt inn­om om du vil. Hil­sen Emma