Oslos dummeste forsøk på sykkelløsning?

Kon­kur­ran­sen på det­te områ­det er knall­hard, så jeg tør ikke utro­pe noen “vin­ner” i kon­kur­ran­sen om Oslos dum­mes­te syk­kel­løs­ning. Men det man har gjort uten­for Ope­ra­en er kom­plett idio­tisk og en klar finalekandidat.

Det er anleggs­ar­beid i områ­det. Men det må være mulig å få til noe bed­re enn det­te? En fun­da­men­tal feil ble gjort før man for alvor satt i gang med arbeid i vei­en her: Det er ingen ste­der hvor taxi­er kan stop­pe for å set­te av folk. Det bur­de ikke over­ras­ke noen at en del kom­mer med taxi til Ope­ra­en — det gjør gjer­ne jeg også hvis jeg ikke syk­ler.  Da Ope­ra­en åpnet var det en av- og påstig­nings­sone for taxi­er her — om min hukom­mel­se stem­mer. Men av en eller annen ufor­ståe­lig grunn ble den borte. Taxi­er som skal set­te av pas­sa­sje­rer må uan­sett stop­pe et sted. Fjer­ner  man den­ne plas­sen blir det kaos — akku­rat som man plan­leg­ger for kaos i Bog­stad­vei­en når plan­leg­ger­ne later som om syk­lis­ter ikke eksis­te­rer og ikke kom­mer til å syk­le der.

Nå er det noe så idio­tisk som par­ke­rings­plas­ser innen­for syk­kel­vei­en, som igjen er adskilt fra kjøre­fel­tet med en betong­kant. Biler som skal par­ke­re på dis­se plas­se­ne må krys­se betong­kan­ten og syk­kel­vei­en. Når det er fullt av biler, noe det gjer­ne er, i alle fall når det er fore­stil­ling, så stop­per taxi­ene i syk­kel­vei­en. Pga betong­kan­ten fort­set­ter man­ge biler, både taxi­er og de som har par­kert på dis­se plas­se­ne, i syk­kel­vei­en gans­ke len­ge. Og betong­kan­ten gjør det nes­ten umu­lig å kom­me for­bi en bil som blok­ke­rer syk­kel­vei­en, slik den­ne taxi­en gjør på det­te bildet.

De som har plan­lagt den­ne løs­nin­gen må ha hatt en sær­de­les dår­lig dag på job­ben den dagen de fant på det­te. Man kan lure på hvor de had­de glemt hodet den dagen.

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 11. etappe: Toscana og Chianti

En knøtt­li­ten ita­lie­ner, Dome­ni­co Pozzo­vi­vo, vant gårs­da­gens etap­pe. I føl­ge Johan Kag­ge­stad vei­er han 49 kg. I føl­ge Wiki­pe­dia er han 1,65m høy. Det sis­te tror jeg ikke så mye på. Podie­da­me­ne var et hode høy­ere enn ham, og høye er ikke dis­se dame­ne. Vår mann, den norsk­æt­te­de Ryder Hesje­dal, beholdt den rosa ledertrøeyen.

Men vi skal inn i et av Ita­lias mest inter­es­san­te vin­om­rå­der: Tosca­na. 11. etap­pe star­ter der 10. etap­pe slut­tet, i  Assi­si og går til Mon­teca­ti­ni Ter­me.

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter der for­ri­ge etap­pe slut­tet, og vi er fort­satt i Umbria og Assi­si. Men dagens etap­pe går inn i et av sto­re vin­om­rå­de­ne: Tosca­na. Vi hop­per der­for over “fro­kos­ten”, og kon­sen­tre­rer oss om Toscana.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 11. etap­pe: Tosca­na og Chi­an­ti