Hvorfor fjerner Oslo sykkelveier?

Oslo mang­ler til­rette­lag­te syk­kel­vei­er. Like­vel ser vi at syk­kel­vei­er fak­tisk for­svin­ner. En gang var det syk­kel­vei fra Skille­bekk til Hen­rik Ibsens gate via Ruse­løkk­vei­en.Ved Skille­bekk har den for­bin­del­se til syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­da via Framne­s­vei­en. Omtrent slik som det­te var sykkelveien:

Det begyn­ner å bli len­ge side syk­kel­vei­en i Ruse­løkk­vei­en for­svant. Sta­dig for­svin­ner bit for bit av syk­kel­vei­en. I dag er det omtrent det­te som er igjen:

Bro­en fra Fram­nes og vei­en til Skille­bekk er ikke spe­si­elt mer­ket, så om det­te er gang­vei eller gang- og syk­kel­vei er uklart. Men det spil­ler i prak­sis ikke noen sær­lig rol­le på et sted som dette.

Con­ti­nue read­ing Hvor­for fjer­ner Oslo syk­kel­vei­er?

I Vini di Giro d’Italia 2012 — 12. etappe: 17. mai i Cinque Terre

Så ble det nok en kræsj rett før mål som tok ut noen av de størs­te favo­rit­te­ne. Aften­pos­ten beskri­ver hen­del­sen slik:

I den sis­te svin­gen før opp­lø­pet brå­stop­pet Filip­po Pozzato og for­år­sa­ket at blant and­re spurt­fa­vo­rit­ten Mark Caven­dish falt.”

De fort­set­ter med å gjen­gi den­ne forklaringen:

– Jeg ble redd og brem­set. Jeg håper at ingen ble ska­det, sier Pozat­to etter man­da­gens 166 km lan­ge etap­pe mel­lom San Giorgio del San­nio og Frosinone.”

Når han blir redd, brå­brem­ser i spur­ten og sen­der fle­re av favo­rit­te­ne i bak­ken er det bare en ting å si: If you can’t stand the heat, get out of the kitch­en. Eller sagt på en annen måte: Hold det unna spur­te­ne heretter!

Vi har kom­met til selv­els­te 17. mai. Årets 17. mai-etap­pe, den 12. etap­pen, går fra Sera­vez­za til Sestri Levante.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2012 — 12. etap­pe: 17. mai i Cin­que Ter­re