Hvorfor fjerner Oslo sykkelveier?

Oslo mang­ler til­rette­lag­te syk­kel­vei­er. Like­vel ser vi at syk­kel­vei­er fak­tisk for­svin­ner. En gang var det syk­kel­vei fra Skille­bekk til Hen­rik Ibsens gate via Ruse­løkk­vei­en.Ved Skille­bekk har den for­bin­del­se til syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­da via Framne­s­vei­en. Omtrent slik som det­te var sykkelveien:

Det begyn­ner å bli len­ge side syk­kel­vei­en i Ruse­løkk­vei­en for­svant. Sta­dig for­svin­ner bit for bit av syk­kel­vei­en. I dag er det omtrent det­te som er igjen:

Bro­en fra Fram­nes og vei­en til Skille­bekk er ikke spe­si­elt mer­ket, så om det­te er gang­vei eller gang- og syk­kel­vei er uklart. Men det spil­ler i prak­sis ikke noen sær­lig rol­le på et sted som dette.

Fort­satt er det syk­kel­vei langs Mun­ke­dams­vei­en mel­lom Skille­bekk og Park­vei­en. Men den står ikke på det nylig utgit­te nyut­ga­ven av syk­kel­kart for Oslo (som jeg skal kom­me til­ba­ke til et annet inn­legg). Betyr det at Oslo kom­mu­ne later som om den­ne syk­kel­vei­en ikke eksis­te­rer, og at de kan fjer­ne den bit for bit?

Når vi kom­mer til Las­sons gt går den over til å bli gang- og syk­kel­vei, men hvor kjø­ring til eien­dom­me­ne er tillatt.

Det var en gang opp­mer­ket syk­kelveit et kvar­tal i Huit­feldts gt. Den opp­mer­kin­gen er nå borte.

Her kan vi snu oss og se and­re vei­en. Det er en bro som er gans­ke bas­tant stengt for biler. Men hvor­for skal man set­te stei­ne­ne slik at det også er vans­ke­lig å pas­se­re med syk­kel? Og hvor­for i all ver­den til­la­ter man par­ke­ring på sli­ke ste­der? Det fin­nes and­re tra­fi­kan­ter enn bilis­ter og det fin­nes ingen, jeg gjen­tar: Ingen, grunn til at bilis­te­ne skal kun­ne okku­pe­re et slikt områ­de og der­med sten­ge for and­re. Det­te er slett ikke et ene­stå­en­de til­fel­le. VI ser slikt man­ge ste­der i den­ne byen, som gang på gang bekref­ter at de som har ansva­ret for slikt som det­te fort­satt har vel­dig mye å lære.

Et kvar­tal i Obser­va­to­rie­gate var det inn­til for ikke så vel­dig len­ge siden mer­ket syk­kel­vei ved siden av for­tau­et. Men butik­ken på hjør­net har okku­pert sta­dig mer av for­tau­et, slik at fot­gjen­ger­ne blir for­trengt ut i syk­kel­vei­en. Det­te bil­det er tatt i sep­tem­ber 2010:

Nå er skil­tet som sier at det er syk­kel­vei borte. Butik­ken har fort­satt sin eks­pan­sjon og har nå okku­pert hele for­tau­et. Det­te bil­det er tatt 12. mai 2012.

Det­te er helt uak­sep­ta­belt, Oslo kom­mu­ne. Den­ne byen har ikke en meter syk­kel­vei å mis­te! Syk­kel­vei­en har dår­lig stan­dard. Men det er bed­re enn ikke noe. Sær­lig når vi tar med at det­te er skole­vei for man­ge som går på Ruse­løk­ka sko­le. Hvis man mener syk­kel­vei­en ikke hol­der mål — og det gjør den ikke — da rus­ter man den opp. Man fjer­ner den ikke.

Vi får sta­dig høre at det sto­re pro­ble­met når man skal byg­ge ut syk­kel­vei­er i Oslo er det regu­le­rings­mes­si­ge. Det kre­ver omre­gu­le­ring og det tar tid. På års­mø­tet i Syk­lis­tens Lands­for­ening avd Oslo sa Erik Øimoen tar det 1,5 år bare å regu­le­re om gate­are­al fra par­ke­ring til syk­kel­felt. Jeg håper og tror at det­te ikke er rik­tig, og at han her har blitt feil­in­for­mert at noen byrå­kra­ter som synes det er langt bed­re ikke å gjø­re noen ting enn å risi­ke­re en liten feil. Men uan­sett: Hvis det er så vans­ke­lig å regu­le­re area­ler til syk­kel­vei­er, da må det være like vans­ke­lig å omre­gu­le­re eksis­te­ren­de syk­kel­vei­er til noe annet. Det­te er for så vidt et direk­te spørs­mål til Oslo kom­mu­ne, som også kom­mer til å bli stilt dem mer direk­te: Hvem har fore­slått å omre­gu­le­re den­ne syk­kel­vei­en til noe annet, og hvor­for har det skjedd? Vide­re: Hvem har gitt til­la­tel­se til at den­ne butik­ken kan ta i bruk hele for­tau­et til opp­stil­ling av varer, slik at fot­gjen­ger­ne i prak­sis må ut i syk­kel­vei­en (og syk­lis­te­ne ut i kjørebanen)?

Jeg har ikke noen bil­der av syk­kel­vei­en i Ruse­løkk­vei­en. Her må jeg der­for base­re meg på min hukom­mel­se, med all den usik­ker­het det inne­bæ­rer. Men jeg er gans­ke sik­ker på at det var sepa­rat syk­kel­vei i Ruse­løkk­vei­en mel­lom Obser­va­to­riegt og Cort Adlers gt. Det er borte, og slik ser det ut i dag:

Fort­satt i føl­ge min hukom­mel­se var det syk­kel­felt i Ruse­løkk­vei­en mel­lom Cort Adlers gt og Løkke­vei­en, på siden mot Ruse­løk­ka sko­le. Det er borte. I dag er det bare par­ke­ring her.

Langs Vika­ter­ras­sen var det adskilt for­tau og syk­kel­vei. Selv om jeg også her bare må base­re meg på hukom­mel­sen, er jeg den­ne gan­gen helt sik­ker i min sak. Sak­te, men sik­kert okku­per­te butik­ke­ne for­tau­et til utstil­lings­va­rer, ute­ser­ve­ring, osv. Fot­gjen­ger­ne ble for­trengt ut i syk­kel­vei­en, og syk­lis­te­ne ble støtt ut i det sto­re intet. Slik har man behand­let syk­lis­ter i Oslo — som tra­fik­kens paria­kas­te. For vir­ke­lig å under­stre­ke at syk­lis­ter er uøns­ket på det­te områ­det har man sper­ret av den tid­li­ge­re syk­kel­vei­en med sto­re reklame­skilt. Oslo kom­mu­ne har moral som ei hore: Så len­ge man bare beta­ler kan man her­pe og tag­ge ned byen omtrent så mye man vil.

 

Den­ne syk­kel­vei­en har for­svun­net bit for bit, og den har ald­ri blitt erstat­tet. Der­for er det med dyp bekym­ring jeg kon­sta­te­rer at skil­tin­gen som sier at det er syk­kel­vei har for­svun­net i nok et kvar­tal. Det for­ster­kes av at det­te ikke er mer­ket som syk­kel­vei på nyut­ga­ven av Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart. Øns­ker man at alt skal for­svin­ne? Og kan en slik end­ring vir­ke­lig skje uten omregulering?

Print Friendly, PDF & Email