I Vini di Giro d’Italia 2012 — 12. etappe: 17. mai i Cinque Terre

Så ble det nok en kræsj rett før mål som tok ut noen av de størs­te favo­rit­te­ne. Aften­pos­ten beskri­ver hen­del­sen slik:

I den sis­te svin­gen før opp­lø­pet brå­stop­pet Filip­po Pozzato og for­år­sa­ket at blant and­re spurt­fa­vo­rit­ten Mark Caven­dish falt.”

De fort­set­ter med å gjen­gi den­ne forklaringen:

– Jeg ble redd og brem­set. Jeg håper at ingen ble ska­det, sier Pozat­to etter man­da­gens 166 km lan­ge etap­pe mel­lom San Giorgio del San­nio og Frosinone.”

Når han blir redd, brå­brem­ser i spur­ten og sen­der fle­re av favo­rit­te­ne i bak­ken er det bare en ting å si: If you can’t stand the heat, get out of the kitch­en. Eller sagt på en annen måte: Hold det unna spur­te­ne heretter!

Vi har kom­met til selv­els­te 17. mai. Årets 17. mai-etap­pe, den 12. etap­pen, går fra Sera­vez­za til Sestri Levante.

Last ned stør­re kart.

Alle syk­lis­ter vet at når man har kom­met til en topp, da skal man ned igjen. Vin­mes­sig er det ikke til å unn­gå at det­te blir en ned­tur fra Tosca­na-etap­pen. Vi star­ter i den nord-vest­ligs­te delen av Tosca­na, men går raskt over i Liguria.

Etap­pen star­ter i Can­dia del Col­li Apua­ni. Skal man være pir­ke­te, så er vi nok litt nær­me­re kys­ten enn der vi fin­ner vinen. Men så nøye er vi ikke. Can­dia del Col­li Apua­ni er klas­si­ke­ren blant Tosca­nas hvit­vi­ner laget på Ver­men­ti­no. På sitt bes­te gir det en vin som er både frisk og fyl­dig på en gang.

Col­li di Luni er et vin­om­rå­de som krys­ser gren­sen mel­lom Tosca­na og Liguria. Det er alt­så det nord­ligs­te områ­det i Tosca­na og det syd­ligs­te i Liguria. Også her er det hvit­vin laget på Ver­men­ti­no som er mest inter­es­sant. Blant Vin­mono­po­lets syv hvit­vi­ner fra Liguria fin­ner jeg to fra Col­li di Luni. Vin­mono­po­let har også en rødvin her­fra: Lunae Auxo Ros­so Col­li di Luni 2009.

Jeg våger den påstan­den at land­ska­pet i Liguria er mer inter­es­sant enn vinen. Cin­que Ter­re er fem vak­re lands­byer langs Ligurias brat­te kyst, som står på UNESCOs ver­dens­arv­lis­te. Områ­det fikk sto­re øde­leg­gel­ser under flom­men i okto­ber 2010. “Alt er øde­lagt, Mon­te­ros­so [den størs­te av de fem lands­by­ene] eksis­te­rer ikke len­ger”, meld­te NRK. Vi får bare håpe at det var en jour­na­lis­tisk over­dri­vel­se. Uan­sett er nok vine­ne fra Liguria-kys­ten viner som nytes best på ste­det. TV2 har laget den­ne repor­ta­sjen fra Cin­que Ter­re — jeg tror den er laget til en tid­li­ge­re utga­ve av Giro d’Italia.

Når det­te er sagt: Vin­pro­duk­sjo­nen er mang­fol­dig. Det fin­nes rundt 100 for­skjel­li­ge drue­sor­ter i Liguria — man­ge av dem spe­si­el­le for regio­nen. Ape­ri­tif frem­he­ver tre viner her­fra som “Den bes­te pesto­vi­nen”.

Cin­que Ter­re er også et vin­om­rå­de i områ­de­ne bak og mel­lom de fem lands­by­ene som utgjør Cin­que Ter­re. Her er noen av ver­dens brat­tes­te vin­mar­ker som er byg­get opp i ter­ras­ser. De fles­te hvit­vi­ner som pro­du­se­res er laget med 60 % Bosco, 20 % Albaro­la og 20 % Ver­men­ti­no. Bosco bidrar med alko­hol og struk­tur, Albaro­la med syre og Ver­men­ti­no med aro­ma. Jeg antar at Bosco er en av dis­se dru­ene som bare fin­nes her. Oz Clar­ke nev­ner ikke dru­en. Om Albaro­la står det bare at den dyr­kes i dis­se områ­de­ne og at den bru­kes både til vin og som borddruer.

Det nes­te områ­det, om vi føl­ger kys­ten nord­over, er Col­line di Levan­to. Men alt jeg kla­rer å fin­ne ut om vine­ne fra det­te områ­det er at de ikke har klart å mar­ke­re seg, så da kan vi like godt syk­le forbi.

Mål­byen lig­ger i vin­om­rå­det Golfo di Tiguil­lo. Det pro­du­se­res mest hvit­vin, og ren Ver­men­ti­no gir best resul­tat. Men det pro­du­se­res også noe rødvin. Da vi var inn­om her under fjor­årets Giro vis­te jeg til et ita­li­ensk nett­sted som sier at hvit­vi­nen her­fra skal pas­se vel­dig godt til tørr­fisk. Nett­ste­det er i øye­blik­ket nede. Min ita­li­ensk er til­nær­met ikke-eksis­te­ren­de, men jeg tol­ker mel­din­gen på siden slik at den er nede for opp­da­te­ring. Uan­sett har vel ikke sma­ken ver­ken på vin eller tørr­fisk end­ret seg sær­lig siden i fjor.

Etter en ned­tur går det igjen opp­over. I mor­gen skal vi til Piemonte.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2012. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen. 

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2012

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK.

I vini del Giro d’Italia 2012

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email