En farlig sykkelfelle på Storo

Da jeg skrev om syk­kel­for­hol­de­ne langs Sto­re ring­vei (Ring 3) mel­lom Sme­stad og Sin­sen pek­te jeg på en meget stygg tra­fikk­fel­le: Verk­ste­det Meko­no­men og ben­sin­sta­sjo­nen Uno‑X på Storo — som jeg i fort­set­tel­sen bare kom­mer til å refe­re­re til som bensinstasjonen.

Når man kom­mer vest­fra kom­mer bilis­te­ne bak­fra og krys­ser syk­kel­vei­en. Det er ikke noe skilt som vars­ler bilis­te­ne om at de krys­ser en syk­kel­vei, og det er selv­føl­ge­lig hel­ler ikke noe skilt som vars­ler syk­lis­te­ne om den­ne faren. Man vars­ler som kjent ikke syk­lis­ter i Nor­ge. Fast­rus­te­de byrå­kra­ter i Veg­di­rek­to­ra­tet mener at det ikke er noen grunn til at syk­lis­ter skal bli vars­let om farer før man er midt oppe i det og man erfa­rer det selv. Syk­lis­te­ne vil ikke se om det kom­mer biler bak­fra som skal svin­ge over syk­kel­vei­en. De vil hel­ler ikke høre det, for­di det er så mye tra­fikk­støy her. Som syk­list er man pris­gitt at bilis­ten ser syk­lis­ten og tar hen­syn. Er det noe vi som syk­lis­ter vet, så er det at vi ald­ri kan sto­le på at bilis­te­ne har sett oss, og at de vil ta hen­syn om de fak­tisk har sett noe. Det sto­re fler­tall av bilis­ter er hyg­ge­li­ge og hen­syns­ful­le over­for syk­lis­ter. Men det er like­vel nok igjen som ikke er det.

Jeg skrev i inn­leg­get om ring­vei­en at det kan­skje er bed­re når man kom­mer fra and­re siden. Det var alt for kort­tenkt. Jeg tenk­te bare på at de vil­le se biler som skal inn på ben­sin­sta­sjo­nen. Men utkjø­rin­gen er enda ver­re enn inn­kjø­rin­gen. Bilis­ten kjø­rer ut i blin­de når det gjel­der tra­fikk fra høy­re. Når de kom­mer så langt at de ser, kan det være for sent. Det er også sann­syn­lig at bilis­ter som kjø­rer ut vil være mer opp­tatt av tra­fikk som kom­mer i hoved­kjøre­ret­nin­gen fra venst­re, enn av even­tu­el­le syk­lis­ter som kom­mer fra høy­re. Det er satt opp et var­sel­skilt. Men var­sel­skilt gir bilis­te­ne ver­ken rønt­gen- eller vinkelsyn.

Syk­lis­ten ser hel­ler ikke om det kom­mer en bil ut fra ben­sin­sta­sjo­nen. Her har noen begått sivil uly­dig­het og har fak­tisk satt opp et skilt som vars­ler syk­lis­te­ne om faren. Så det­te er vir­ke­lig alvor­lig. Men hel­ler ikke syk­lis­ten vil se bilen som står klar til å byk­se ut i trafikken.

 

Det­te er far­lig og noe må gjø­res. Løs­nin­gen fin­ner vi om vi beve­ger oss litt len­ger vest. Ved For­bru­ker­hu­set går gang- og syk­kel­vei­en bak huset, nær jernbanelinjen.

Det er plass til det­te også ved ben­sin­sta­sjo­nen. De vil mis­te noen par­ke­rings­plas­ser på bak­si­den, men de bør i ste­det kun­ne få noe av den plas­sen som i dag er gang- og syk­kel­vei. Og uan­sett må syk­lis­ters sik­ker­het være vik­ti­ge­re enn et par parkeringsplasser.

Nors­ke syk­kel­vei­er er ful­le av far­li­ge av- og påkjørs­ler som stort sett ikke er vars­let. Jeg har mer­ket meg at Stat­oil­sta­sjo­nen ved Sme­stad er nevnt i en av kom­men­ta­re­ne til Sto­re ring­vei 2 — Fra Sme­stad til Sin­sen. Jeg har rea­gert mer på den­ne på Storo. Men jeg får se nær­me­re på Stat­oil på Sme­stad nes­te gang jeg syk­ler på de kan­ter. Hvis ansvar­li­ge myn­dig­he­ter had­de tatt syk­lis­ter på alvor had­de man ald­ri til­latt sli­ke tra­fikk­fel­ler. Men det er “bare syk­lis­ter”, og da er det ikke så far­lig i Norge.

Det er ingen grunn til å ven­te til det skjer alvor­li­ge ulyk­ker før man ryd­der opp og fjer­ner tra­fikk­fel­ler som dette.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email