En farlig sykkelfelle på Storo

Da jeg skrev om syk­kel­for­hol­de­ne langs Sto­re ring­vei (Ring 3) mel­lom Sme­stad og Sin­sen pek­te jeg på en meget stygg tra­fikk­fel­le: Verk­ste­det Meko­no­men og ben­sin­sta­sjo­nen Uno-X på Storo — som jeg i fort­set­tel­sen bare kom­mer til å refe­re­re til som ben­sin­sta­sjo­nen.

Når man kom­mer vest­fra kom­mer bilis­te­ne bak­fra og krys­ser syk­kel­vei­en. Det er ikke noe skilt som vars­ler bilis­te­ne om at de krys­ser en syk­kel­vei, og det er selv­føl­ge­lig hel­ler ikke noe skilt som vars­ler syk­lis­te­ne om den­ne faren. Man vars­ler som kjent ikke syk­lis­ter i Nor­ge. Fast­rus­te­de byrå­kra­ter i Veg­di­rek­to­ra­tet mener at det ikke er noen grunn til at syk­lis­ter skal bli vars­let om farer før man er midt oppe i det og man erfa­rer det selv. Syk­lis­te­ne vil ikke se om det kom­mer biler bak­fra som skal svin­ge over syk­kel­vei­en. De vil hel­ler ikke høre det, for­di det er så mye tra­fikk­støy her. Som syk­list er man pris­gitt at bilis­ten ser syk­lis­ten og tar hen­syn. Er det noe vi som syk­lis­ter vet, så er det at vi ald­ri kan sto­le på at bilis­te­ne har sett oss, og at de vil ta hen­syn om de fak­tisk har sett noe. Det sto­re fler­tall av bilis­ter er hyg­ge­li­ge og hen­syns­ful­le over­for syk­lis­ter. Men det er like­vel nok igjen som ikke er det.

Jeg skrev i inn­leg­get om ring­vei­en at det kan­skje er bed­re når man kom­mer fra and­re siden. Det var alt for kort­tenkt. Jeg tenk­te bare på at de vil­le se biler som skal inn på ben­sin­sta­sjo­nen. Men utkjø­rin­gen er enda ver­re enn inn­kjø­rin­gen. Bilis­ten kjø­rer ut i blin­de når det gjel­der tra­fikk fra høy­re. Når de kom­mer så langt at de ser, kan det være for sent. Det er også sann­syn­lig at bilis­ter som kjø­rer ut vil være mer opp­tatt av tra­fikk som kom­mer i hoved­kjøre­ret­nin­gen fra venst­re, enn av even­tu­el­le syk­lis­ter som kom­mer fra høy­re. Det er satt opp et var­sel­skilt. Men var­sel­skilt gir bilis­te­ne ver­ken rønt­gen- eller vin­kel­syn.

Syk­lis­ten ser hel­ler ikke om det kom­mer en bil ut fra ben­sin­sta­sjo­nen. Her har noen begått sivil uly­dig­het og har fak­tisk satt opp et skilt som vars­ler syk­lis­te­ne om faren. Så det­te er vir­ke­lig alvor­lig. Men hel­ler ikke syk­lis­ten vil se bilen som står klar til å byk­se ut i tra­fik­ken.

 

Det­te er far­lig og noe må gjø­res. Løs­nin­gen fin­ner vi om vi beve­ger oss litt len­ger vest. Ved For­bru­ker­hu­set går gang- og syk­kel­vei­en bak huset, nær jern­bane­lin­jen.

Det er plass til det­te også ved ben­sin­sta­sjo­nen. De vil mis­te noen par­ke­rings­plas­ser på bak­si­den, men de bør i ste­det kun­ne få noe av den plas­sen som i dag er gang- og syk­kel­vei. Og uan­sett må syk­lis­ters sik­ker­het være vik­ti­ge­re enn et par par­ke­rings­plas­ser.

Nors­ke syk­kel­vei­er er ful­le av far­li­ge av- og påkjørs­ler som stort sett ikke er vars­let. Jeg har mer­ket meg at Stat­oil­sta­sjo­nen ved Sme­stad er nevnt i en av kom­men­ta­re­ne til Sto­re ring­vei 2 — Fra Sme­stad til Sin­sen. Jeg har rea­gert mer på den­ne på Storo. Men jeg får se nær­me­re på Stat­oil på Sme­stad nes­te gang jeg syk­ler på de kan­ter. Hvis ansvar­li­ge myn­dig­he­ter had­de tatt syk­lis­ter på alvor had­de man ald­ri til­latt sli­ke tra­fikk­fel­ler. Men det er “bare syk­lis­ter”, og da er det ikke så far­lig i Nor­ge.

Det er ingen grunn til å ven­te til det skjer alvor­li­ge ulyk­ker før man ryd­der opp og fjer­ner tra­fikk­fel­ler som det­te.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig.

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alter­na­tiv.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email
 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 – Fra Smestad til Sinsen.()

 • Trans­port­syk­list

  Jeg støt­ter den­ne. Jeg pas­se­rer ben­sin­sta­sjo­nen hver dag og det­te er en av de styg­ges­te syk­kel­fel­le­ne i Oslo etter min mening. Sikt­lin­jen er i prak­sis lik null.

  På veg mot øst (mot Storo-krys­set er det en slak ned­over­bak­ke og jeg kom­mer lett opp i 40 km/t. Bilis­te­ne som kom­mer ut fra ben­sin­sta­sjo­nen må ut på for­tau­et for å kun­ne se om det er klar bane og far­li­ge situa­sjo­ner opp­står lett. På veg mot vest er ikke far­ten like stor på syk­ke­len, men situa­sjo­nen er mye vær­re når det gjel­der bilis­ters opp­merk­som­het. De aller fles­te ser kun mot venst­re for å se om det kom­mer biler langs ring­ve­gen. Jeg har til og med opp­levd at bilis­ter som har stop­pet for å se om det er ledig og der­med har gitt plass for meg til å pas­se­re for­ran de, gir gass og kjø­rer på meg for­di de har blik­ket fes­tet mot venst­re. Her er det abso­lutt nød­ven­dig å sik­re øye­kon­takt med bilist for å vite hva den kom­mer til å gjø­re.

  Da jeg skul­le byg­ge ut huset, ble det mye bråk med sikt­lin­jer på titalls meter i den stil­le gata med 30-sone der jeg bor. Til­sva­ren­de ser vi at kom­mu­nen kre­ver hek­ker klipt hvis det går ut over sikt­lin­ja. Det er da vel­dig over­ras­ken­de at det ikke stil­les noen krav om sikt­lin­je i til­knyt­ning til gang- og syk­kel­vei.

  Til sist et spørs­mål. Hvem har vike­plikt i den­ne krys­nin­gen? Syk­list eller bilist ut/inn av ben­sin­sta­sjon?

 • P_Dalen

  Bilis­ten har vike­plikt, tra­fikk­reg­le­ne § 7.4.

 • Trans­port­syk­list

  I utgangs­punk­tet er jeg enig i at bilis­ten har vike­plikt i det­te til­fel­let. Spørs­må­let ble alli­ke­vel stilt for­di det er mulig­het for tvil. Begre­pet “utkjør­sel” tokes i blant gans­ke sne­vert. En fel­les pri­vat utkjør­sel fra fle­re for­ret­nin­ger med en viss meng­de all­menn ferd­sel vil føre til at syk­lis­ter har vike­plikt. Hvor den­ne gren­sen går for hvor mye all­menn tra­fikk som skal til, vet jeg ikke og jeg er ikke sik­ker på at noen vet.På det­te kon­kre­te ste­det vet jeg at det er 3 bedrif­ter, hvor­av to har noe all­menn ferd­sel. Jeg antar der­for at meng­den all­menn ferd­se­len er for lav til at grunn­re­ge­len endres.Poenget mitt er at jeg som syk­list ikke kan vite når jeg kom­mer til en krys­ning hvil­ken regel som gjel­der. For å trek­ke en paral­lell. “For bilis­ter vil­le det­te være som om Sta­tens veg­ve­sen, Oslo kom­mu­ne og and­re skul­le ha hem­me­li­ge kart over hvil­ke vei­er som er for­kjørs­vei­er og bare si til bilis­te­ne at dere må kjø­re for­sik­tig og se dere godt om for å unn­gå at det blir ulyk­ker.” Håp­løst. Det­te krys­set er et type­ek­sem­pel på det jeg kal­ler med et engelsk uttrykk “The not so hol­ly tri­ni­ty of fai­lu­re”.- Reg­ler og for­skrif­ter er ukla­re og ulo­gis­ke. I det­te til­fel­let mulig for­vir­ring om hvil­ke vike­plikts­reg­ler som gjel­der.- Infra­struk­tu­ren byg­ges på en slik måte at far­li­ge situa­sjo­ner er nødt til å opp­stå. I det­te til­fel­let et kryss med null sikt­lin­je.- Tra­fi­kan­ters nor­mal-adferd tar ikke hen­syn til risiko­bil­det. I det­te til­fel­let er man­ge bilis­ter på vei ut bare opp­tatt med å se til venst­re for å se etter bil­tra­fikk mens de står på tvers av hele gang- og syk­kel­sti­en og ten­ker ikke på syk­lis­ter fra høy­re.

 • Mor10

  Efter det jeg har fått opp­lyst fra Sta­tens Veg­ve­sen er det regu­lert g/s-vei mel­lom jern­ba­nen og ben­sin­sta­sjo­nen (en logisk løs­ning). Pro­ble­met er at det ikke er mid­ler til eks­pro­prie­ring av nød­ven­dig grunn for å få det­te til .…
  Vedr. vike­plikt står det i “Tra­fikk­reg­ler for syk­lis­ter” (Sta­tens Veg­ve­sen og Syk­lis­te­nes Lands­for­ening): “Kjø­ren­de som kom­mer ut fra eller skal inn på par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­si­sta­sjon, gågate, gate­tun, gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, har vike­plikt for syk­len­de på syk­kel­veg, gang- og syk­kel­veg, skul­der eller for­tau.”
  Uan­sett: eksis­te­ren­de løs­ning er direk­te stygg!

 • Olav­Tor­vund

  Vi får sta­dig høre at det ikke står på pen­ger når det gjel­der å få byg­get ut syk­kel­vei­er. Det­te ser ut til å være at av gans­ke man­ge eksemp­ler på at det ikke kan stem­me.