En farlig sykkelfelle på Storo

Da jeg skrev om sykkelforholdene langs Store ringvei (Ring 3) mellom Smestad og Sinsen pekte jeg på en meget stygg trafikkfelle: Verkstedet Mekonomen og bensinstasjonen Uno-X på Storo — som jeg i fortsettelsen bare kommer til å referere til som bensinstasjonen.

[mappress mapid=”52″]

Når man kommer vestfra kommer bilistene bakfra og krysser sykkelveien. Det er ikke noe skilt som varsler bilistene om at de krysser en sykkelvei, og det er selvfølgelig heller ikke noe skilt som varsler syklistene om denne faren. Man varsler som kjent ikke syklister i Norge. Fastrustede byråkrater i Vegdirektoratet mener at det ikke er noen grunn til at syklister skal bli varslet om farer før man er midt oppe i det og man erfarer det selv. Syklistene vil ikke se om det kommer biler bakfra som skal svinge over sykkelveien. De vil heller ikke høre det, fordi det er så mye trafikkstøy her. Som syklist er man prisgitt at bilisten ser syklisten og tar hensyn. Er det noe vi som syklister vet, så er det at vi aldri kan stole på at bilistene har sett oss, og at de vil ta hensyn om de faktisk har sett noe. Det store flertall av bilister er hyggelige og hensynsfulle overfor syklister. Men det er likevel nok igjen som ikke er det.

Jeg skrev i innlegget om ringveien at det kanskje er bedre når man kommer fra andre siden. Det var alt for korttenkt. Jeg tenkte bare på at de ville se biler som skal inn på bensinstasjonen. Men utkjøringen er enda verre enn innkjøringen. Bilisten kjører ut i blinde når det gjelder trafikk fra høyre. Når de kommer så langt at de ser, kan det være for sent. Det er også sannsynlig at bilister som kjører ut vil være mer opptatt av trafikk som kommer i hovedkjøreretningen fra venstre, enn av eventuelle syklister som kommer fra høyre. Det er satt opp et varselskilt. Men varselskilt gir bilistene verken røntgen- eller vinkelsyn.

Syklisten ser heller ikke om det kommer en bil ut fra bensinstasjonen. Her har noen begått sivil ulydighet og har faktisk satt opp et skilt som varsler syklistene om faren. Så dette er virkelig alvorlig. Men heller ikke syklisten vil se bilen som står klar til å bykse ut i trafikken.

 

Dette er farlig og noe må gjøres. Løsningen finner vi om vi beveger oss litt lenger vest. Ved Forbrukerhuset går gang- og sykkelveien bak huset, nær jernbanelinjen.

Det er plass til dette også ved bensinstasjonen. De vil miste noen parkeringsplasser på baksiden, men de bør i stedet kunne få noe av den plassen som i dag er gang- og sykkelvei. Og uansett må syklisters sikkerhet være viktigere enn et par parkeringsplasser.

Norske sykkelveier er fulle av farlige av- og påkjørsler som stort sett ikke er varslet. Jeg har merket meg at Statoilstasjonen ved Smestad er nevnt i en av kommentarene til Store ring­vei 2 — Fra Sme­stad til Sinsen. Jeg har reagert mer på denne på Storo. Men jeg får se nærmere på Statoil på Smestad neste gang jeg sykler på de kanter. Hvis ansvarlige myndigheter hadde tatt syklister på alvor hadde man aldri tillatt slike trafikkfeller. Men det er “bare syklister”, og da er det ikke så farlig i Norge.

Det er ingen grunn til å vente til det skjer alvorlige ulykker før man rydder opp og fjerner trafikkfeller som dette.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.