I Vini del Giro d’Italia 2012 — 13. etappe: Savona — Cervere Barolo

Filip­po Pozzato star­tet ikke i går, og er ute av rit­tet­på grunn av brist i hånd­led­det etter gårs­da­gens fall. I føl­ge Bri­an Nygaard ba Pozzato de han dro med seg i fal­let om unn­skyld­ning før han for­lot giro­en. Uhell skjer. I kam­pens hete gjør man feil som kan gå ut over and­re. Pozzato viser at han har rygg­rad når hånd­te­rer sin feil på den­ne måten — i mot­set­ning til en annen ita­lie­ner som på en tid­li­ge­re etap­pe også send­te bl.a. Mark Caven­dish i asfal­ten. Den etap­pen ryt­ter­ne skal ut på i dag — Tosca­na­etap­pen — er flatt, så her kan det bli nok en spurt.

Mens ryt­ter­ne er i Tosca­na skal vi vide­re til Pie­mon­te. 13. etap­pe går fra Savona til Cer­ve­re.

Last ned stør­re kart.

Om for­ri­ge etap­pe var en vin­mes­sig ned­tur og hvile­dag, så tar det seg vir­ke­lig opp i dag. Vi star­ter i Liguria, men det bryr vi oss ikke om. I dag skal vi inn i et av ver­dens bes­te vin­om­rå­der, Pie­mon­te. Jeg til­la­ter meg å site­re ingres­sen til kapit­te­let om Pie­mon­te i “Ita­li­ensk vin”:

Pie­mon­te er hjem­sted for et hav av sto­re viner og er blant de mest berøm­te og lov­pris­te vin­re­gio­ner, ikke bare i Ita­lia, men i hele ver­den. Regio­nen har his­to­risk pri­mært sin berøm­mel­se og aner­kjen­nel­se fra neb­bio­lodru­en og dens frem­brin­gel­ser av især de legen­da­ris­ke vine­ne barolo og bar­ba­res­co fra de tåke­lag­te bak­ke­ne i Langhe. Siden har blant annet de søte og per­len­de mos­ca­to­vi­ne­ne og de fruk­ti­ge og saf­ti­ge bar­bera­vi­ne­ne bidratt til plas­se­rin­gen helt i front.”

Etap­pen går gjen­nom Langhe og inn i Lang­hes indre­fi­lét: Barolo. TV2 har laget en intro­duk­sjon til viner fra Pie­mon­te:  “Chris­ter Berens: Vin fra Pie­monte”.

Men før vi kom­mer inn i Barolo kan vi gjø­re et litt stopp i Dog­li­a­ni. I Pie­mon­te står dru­en Neb­bio­lo øverst på rang­sti­gen blant de røde/svarte dru­ene. Det­te er dru­en i Barolo og Bar­ba­res­co og en del and­re viner fra regio­nen. Num­mer to er Bar­be­ra, som vi skal kom­me til­ba­ke til i mor­gen. Nederst på den­ne uof­fi­si­el­le rang­sti­gen står Dol­cet­to. Men i Dog­li­a­ni er det nett­opp Dol­cet­to som gjel­der. Her lager man en mørk, kraf­tig fin av sent høs­te­de dru­er som nes­ten all­tid er fat­lag­ret. Det engels­ke vin­tids­skrif­tet Decan­ter har en artik­kel om Dol­cet­ti di Dog­li­a­ni i sin serie Unchar­te­red Italy.

Dol­cet­to betyr “den lil­le søte”. Men det er en gans­ke mis­vi­sen­de beteg­nel­se. Den er ikke spe­si­elt liten, og slet­tes ikke søt — i alle fall er ikke en typisk Dol­cet­to søt. Den er gans­ke syr­lig og kan ha mar­ker­te tan­ni­ner — om en ikke like mar­ker­te som Nebbiolo.

I sin bok Kjøtt og vin anbe­fa­ler Trond Moi og Toralf Bøl­gen en Dol­cet­to fra pie­mon­te til svi­newok. I den opp­skrif­ten de pre­sen­te­rer bru­ker de nakke­ko­te­let­ter som har en del fett­mar­moe­ring og i woken er det sød­me i woken fra hon­ning og soya. Det­te kre­ver en syre­frisk vin med gans­ke dem­pe­de tan­ni­ner, og deres valg blir en Dol­cet­to. Men de under­stre­ker at selv om maten har et visst asia­tisk preg, så er det ikke chili eller and­re ster­ke kryd­der i den. Sterkt kryd­ret mat ber om en halv­tørr hvit­vin, even­tu­elt en øl.

Bøl­gen & Moi gir også opp­skrift på en kalk­un­biff med kre­met sopp­saus og ris­tet pap­ri­ka-spi­nat­kom­pott. De gir val­get mel­lom hvit­vin og rødvin. Som hvit­vin anbe­fa­ler de en øster­riksk Ries­ling. Men om humø­ret til­si­er rødvin anbe­fa­ler de også til den­ne en Dol­cet­to fra Pie­mon­te. Er været som jeg vil håpe i midt­en av mai, vil hvit­vin være mitt valg. Men ser­ve­rer jeg noe slikt om vin­te­ren er rødvin mer nærliggende.

Barolo. Barolo er nav­net på en by, på en kom­mu­ne og på et vin­om­rå­de som gir vinen Barolo. Det er selv­føl­ge­lig vinen som inter­es­se­rer oss. Det er en vin som har blitt pro­du­sert len­ge. Men den his­to­ris­ke vinen lig­ner nep­pe så vel­dig mye på dagens Barolo. Men jeg vil ikke gå ned i his­to­ris­ke detal­jer. Den som vil vite mer kan lese om det­te i“Ita­li­ensk vin”.

Barolo lages av dru­en Neb­bio­lo, som reg­nes for å være den bes­te av de blå dru­ene i Pie­mon­te. Nav­net kom­mer visst­nok fra det ita­li­ens­ke ordet for tåke: Neb­bia. Pie­mon­te er kjent for sin tåke, sær­lig om høs­ten. Sær­lig i Barolo gir Neb­bio­lo en kraf­tig, sær­egen vin med mar­ker­te tan­ni­ner. Som de skri­ver i “Ita­li­ensk vin” yter vinen “en viss mot­stand i mun­nen, og det høye tan­nin­inn­hol­det kan vir­ke vold­somt”. Det er der­for ikke alle som fal­ler for Barolo, i alle fall ikke ved førs­te møte. Den utvik­ler seg ved lag­ring og tåler å lag­res lenge.

Barolo lig­ger rela­tivt langt mot nord — omtrent på sam­me bredde­grad som Bor­deaux, og dess­uten gans­ke høyt. Vi er i et områ­de hvor været og der­med årgan­ge­ne kan variere gans­ke mye. Alle årgan­ger fra 1996 til 2009 er gode, med unn­tak av 2002. Topp­åre­ne fra den­ne peri­oden er 1996, 2001, 2004 og 2006.

Jeg skrev inn­led­nings­vis at etap­pen går inn i Barolo. Kan­skje er det en sann­het med noen modi­fi­ka­sjo­ner. Det kan se ut som om etap­pen stort sett går rett vest for Barol­os vest­gren­se. Som de fles­te gode vin­om­rå­der, så er også Barolo inn­delt i man­ge under­om­rå­der. De fire vest­ligs­te kom­mu­ne­ne er, nevnt fra syd til nord: Novel­lo, Barolo, La Mor­ra og Cherasco. De bes­te vin­mar­ke­ne lig­ger øst i Barolo og La Mor­ra, samt i kom­mu­nen øst for dis­se. Man kan så gå ned områ­der med uli­ke geo­lo­gis­ke for­ma­sjo­ner, spe­si­fik­ke vin­mar­ker og pro­du­sen­ter — alt av betyd­ning for den fer­di­ge vinen. Men den som vil gå len­ger ned i detal­je­ne kan gå til Vin­fak­ta eller til vin­lit­te­ra­tu­ren. Vi stop­per her.

Vi har tid­li­ge­re vært inn­om Bob Dylan-vin. Nå skal vi skif­te sjan­ger og gå over til tyng­re saker. Front­fi­gur Sigurd Won­gra­ven i black metal ban­det “Saty­ri­con” har lan­sert sine førs­te Baro­lo­vi­ner. Jeg fore­trek­ker nok Bob Dylan frem­for Saty­ri­con når jeg skal høre på musikk. Men Barolo drik­ker jeg gjerne.

Decan­ters sma­king av Barolo 2006.

DN har en gans­ke fersk over­sikt over Barolo og en del and­re Neb­bio­lo-viner i “Pris­guns­ti­ge neb­bio­lo­er”. Se også Ape­ri­tif “Must for barolo­fan­sen”.

Geir Salve­sen omta­ler noen Barolo-viner “Ti grøs­sen­de gode viner fra Pie­mon­te og Ribe­ra”. Les også gjer­ne Geir Salve­sens artik­kel “Pir­rende pang-viner fra Pie­monte” fra Aften­pos­ten. Vide­re “Vill­bas­ser i glas­set”. Det­te er rap­por­ter fra noen ikke helt ferskesma­kin­ger av viner fra Pie­monte: “Fan­tas­tiske Pie­mon­te-viner” (DN), “Ukens vin: Super­kjøp fra Pie­monte” (VG), “Pie­monte — Viner i Topp­klasse” (Vin– og mat­glede) og “Slik skal en barolo duf­te!” fra DN.

Bøl­gen & Moi anbe­fa­ler i Kjøtt og vin en 7–8 år gam­mel Barolo til reinsdyrbiff.

Vi begyn­ner å nær­me oss fjel­le­ne. Jeg vil der­for trek­ke fram boken Moun­tain High, med under­tit­tel Euro­pe’s grea­test cycle climbs. Her er det beskri­vel­se av Euro­pas 50 mest kjen­te fjell­over­gan­ger, i alle fall de fjell­over­gan­ge­ne som er mest kjent for syk­kel­in­ter­es­ser­te. Vi får beskri­vel­ser, his­to­rikk, bil­der og tek­nis­ke beskri­vel­ser. Det­te er en flott bok om man drøm­mer om å syk­le noen av dis­se bak­ke­ne, om man litt mer kon­kret vur­de­rer å gjø­re det, om man plan­leg­ger å se syk­lis­ter på nært hold  — eller om man bare vil sit­te i sofa­en og se and­re sli­te seg opp dis­se bakkene.

Boken er orga­ni­sert slik at fjel­le­ne pre­sen­te­res i sti­gen­de rekke­føl­ge, alt­så de laves­te først og de høy­es­te til slutt. Jeg synes det er litt for­vir­ren­de. Det had­de vært bed­re å orga­ni­se­re dem etter geo­gra­fisk områ­de. Men det er kart og regist­re, så det går greit å fin­ne fram likevel.

Boken kan bestil­les hos Ama­zon UK.

A Wine Atlas of the Langhe

Jeg had­de tenkt å anbe­fa­le boken A Wine Atlas of the Langhe, som gir en detal­jert behand­ling av Barolo og Bar­ba­recso. Men da jeg sjek­ket til­gjeng­lig­het hos Ama­zon UK, kun­ne jeg bare kon­sta­te­re at den er utsolgt. Det var rik­tig­nok mulig å få tak i den. De kun­ne til­by et nytt eksemp­lar til £ 2.153 og bruk­te fra £416. Det er en flott bok. Men så mye er den ikke verdt. I alle fall vil ikke jeg anbe­fa­le noen å beta­le over 4.000 kr for et brukt eksemp­lar og over 20.000 kr for et nytt.

Men Pie­mon­te gene­relt, og områ­de­ne Barolo og Bar­ba­res­co spe­si­elt er gitt god plass i “Ita­li­ensk vin”. Så med mind­re man er vel­dig inter­es­sert og har vel­dig god råd, får vi hol­de oss til den.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2012. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsenkom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2012

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK.

I vini del Giro d’Italia 2012

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email