I Vini del Giro d’Italia 2012 — 14. etappe: No ser et atter slike fjell og daler

Ryt­ter­ne fei­rer 17 mai i Cin­que Ter­re. Det er selv­føl­ge­lig på den­ne dagen vi gjer­ne vil se en norsk sei­er. Men sær­lig rea­lis­tisk er det nok ikke.

Vi skal vide­re. 14. etap­pe går fra Cherasco til Cer­vi­nia. På den­ne etap­pen møter ryt­ter­ne fjell for alvor. Til nå har det vært noen etap­per som er klas­si­fi­sert som “Medi­um Moun­tain”. Fra den­ne etap­pen møter de “High Moun­tain” etap­per og Giro d’I­ta­lia utspil­ler seg i all sin bru­ta­li­tet. Det er nå åtte etap­per igjen. Fem er “High Moun­tain”, en er “Medi­um Moun­tain” og en er “Flat”. Den sis­te er en tempo­etap­pe. Hel­dig­vis for ryt­ter­ne så skal de snart ha en hvile­dag. Det er vel før den­ne etap­pen at man­ge spur­te­re plut­se­lig begyn­ner å kjen­ne noen gam­le skader?

Men blir det ikke norsk sei­er i dag når det­te pub­li­se­res, så kan vi unne oss å se på en tid­li­ge­re tri­umf. Etter ca 40 km pas­se­rer 14. etap­pe bare ca 40 km øst for Pine­rolo. Jeg kan ikke bare pas­se­re den i still­het, for det var inn til Pine­rolo Edvald Boa­sson Hagen tok sin and­re etappe­si­er  i fjor­årets Tour de Fran­ce, etter at det had­de vært dob­belt norsk på etap­pen før med Thor Hus­hovd foran Edvald Boa­sson Hagen på and­re. Det var etter det frans­ke aviser begyn­te å reg­ne seg fram til at frans­ke ryt­te­re bur­de ha hatt 67,5 etappe­sei­ere og 157,5 dager i gul trøye, om de had­de fått like god uttel­ling som de to nors­ke ryt­ter­ne. Siden den var i områ­det, kan vi span­de­re et gjen­syn med etap­pen. Jeg har valgt et sam­men­drag fra engels­ke ITV4 den­ne gan­gen, alt­så fritt for entu­si­as­tis­ke nors­ke kom­men­ta­rer. Men det er mor­somt å høre uten­lands­ke kom­men­ta­to­rer kom­men­te­re både den nors­ke inn­sat­sen og alle de nors­ke tilskuere.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 14. etap­pe: No ser et atter sli­ke fjell og daler