I Vini del Giro d’Italia 2012 — 15. etappe: Litt øl, til en forandring?

Så ble det en dans­ke som vant på 17. mai. Det er fri­gjø­rin­gen fra Dan­mark, gjen­nom den nye Grunn­lo­ven for et selv­sten­dig Nor­ge, vi fei­rer 17. mai. Men vi kan på en slik dag min­ne om at den dans­ke prins Chris­ti­an Fre­de­rik stil­te seg i spis­sen for en norsk uav­hen­gig­hets­be­ve­gel­se i 1814. Da Nor­ge i 1905 valg­te en dansk prins som norsk kon­ge, had­de vi vel til­gitt Dan­mark alt. Nest etter å slå Sve­ri­ge, er det å slå Dan­mark fort­satt noe av det vik­tigs­te i Nor­ge (tør vi min­ne om ishockey-kam­pen?). Men så len­ge vi ikke kon­kur­re­rer direk­te med hver­and­re, gle­der vi oss over våre nor­dis­ke ven­ners tri­um­fer. Og etter den flot­te giro-åpnin­gen i Dan­mark er det bare rett og rime­lig at det også ble en dansk sei­er. Så gra­tu­le­rer, Lars Ytting Bak og Dan­mark!

15. etap­pe går fra Busto Arsi­sio til Lecco/Pian dei Resi­nel­li.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 15. etap­pe: Litt øl, til en for­and­ring?