I Vini del Giro d’Italia 2012 — 15. etappe: Litt øl, til en forandring?

Så ble det en dans­ke som vant på 17. mai. Det er fri­gjø­rin­gen fra Dan­mark, gjen­nom den nye Grunn­lo­ven for et selv­sten­dig Nor­ge, vi fei­rer 17. mai. Men vi kan på en slik dag min­ne om at den dans­ke prins Chris­ti­an Fre­de­rik stil­te seg i spis­sen for en norsk uav­hen­gig­hets­be­ve­gel­se i 1814. Da Nor­ge i 1905 valg­te en dansk prins som norsk kon­ge, had­de vi vel til­gitt Dan­mark alt. Nest etter å slå Sve­ri­ge, er det å slå Dan­mark fort­satt noe av det vik­tigs­te i Nor­ge (tør vi min­ne om ishockey-kam­pen?). Men så len­ge vi ikke kon­kur­re­rer direk­te med hver­and­re, gle­der vi oss over våre nor­dis­ke ven­ners tri­um­fer. Og etter den flot­te giro-åpnin­gen i Dan­mark er det bare rett og rime­lig at det også ble en dansk sei­er. Så gra­tu­le­rer, Lars Ytting Bak og Dan­mark!

15. etap­pe går fra Busto Arsi­sio til Lecco/Pian dei Resi­nel­li.

Last ned stør­re kart.

Nå er vi i Lom­bar­dia. Vi fin­ner noen viner her også, selv om områ­det ikke kan måle seg med Pie­mon­te. Men kan­skje vi skal ta en øl før start i dag. Vi star­tet med dansk øl, og jeg skrev at Carls­berg Group er helt domi­ne­ren­de i Dan­mark. Vi slip­per ikke helt unna dem her hel­ler. Poret­ti er et bryg­ge­ri i Vare­se, som lig­ger ca 30 km nord for dagens start­by. Bryg­ge­ri­et ble etab­lert i 1877. Bryg­ge­ri­et er sene­re over­tatt av Carls­berg, som i føl­ge dem selv “relan­ser­te” Bir­ra Poret­ti i 2001. Carls­berg bryg­ger også Bock i Ita­lia, og sel­ger to typer øl under det mer­ket: Bock 1877 Chi­ar og Bock Ros­sa. Jeg vil tro at de er bryg­get i det sam­me bryg­ge­ri­et som Poret­ti, men er ikke helt sikker.

Jeg må inn­røm­me at det­te i all hoved­sak er skre­vet len­ge før Lars Ytting Bak vant sin etap­pe. Men det pas­ser like­vel fint å dedi­se­re den­ne lil­le visit­ten til om ikke dansk, så i alle fall dansk-eide øl, til ham.

Hvis vi vil ha vin og ikke skal beve­ge oss alt for langt vekk fra syk­lis­te­ne, kan vi ikke stop­pe før i Val­ca­le­pio, som lig­ger nord og øst for Bergamo. Der syk­lis­te­ne for alvor møter fjel­let på den­ne etap­pen kan vi set­te oss ned og nyte et glass vin.

Val­ca­le­pio Ros­so reg­nes som den mest inter­es­san­te vinen. Den er pro­du­sert på Caber­net Sau­vig­non og Mer­lot. Det pro­du­se­res også en hvit­vin, Val­ca­le­pio Bian­co, på Char­don­nay, Pinot Bian­co og Pinot Gri­gio.

I kom­mu­nen Sca­na­oroscia­te pro­du­se­res også den søte passitovi­nen Mos­cato de Scan­zo. Jeg vet ikke stort om den­ne vinen. Men i 2009 ble områ­det opp­gra­dert til DOCG-sta­tus, som skul­le til­si at det­te er en gans­ke god vin.

Det­te ble kort. Det er all­tid vans­ke­lig å fin­ne fin til fjell­e­tap­per. Etter den­ne etap­pen får ryt­ter­ne en vel for­tjent hvile­dag. På ita­li­ensk kal­les det rip­oso. Så skal man ha en ita­li­ensk vin på hvile­da­gen er kan­skje en Ripas­so noe man kan velge.

Vi er i dag så nær Bergamo som vi kom­mer på årets Giro. Jeg tar der­for med nok en ita­li­ensk opera­kom­po­nist: Gaeta­no Donizet­ti. Han ble født i Bergamo i 1797 og var en av de tre sto­re bel can­to kom­po­nis­ter. Han tre mest kjen­te ope­ra­er er L’e­li­sir d’amo­re (Els­kovs­drik­ken), Lucia de Lam­me­moor og Don Pasqua­le. Den sis­te set­tes opp på Den nors­ke Ope­ra kom­men­de sesong. Jeg har tatt med en duett fra Don Pasqua­le, i et opp­tak fra Metro­po­li­tan i New York.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2012. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen. 

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2012

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK.

I vini del Giro d’Italia 2012

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email