Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 — Fra Sinsen til Ryen

Sinsen — Økern

Det­te er tred­je og sis­te del om syk­kel­ru­ten langs Sto­re ring­vei: Fra Sin­sen til Ryen. Starts­te­det er ende­punk­tet (eller star­ten) på ruten Trond­heims­vei­en fra bygren­sen til Sin­sen. Og det er selv­føl­ge­lig fort­set­tel­sen av Sto­re ring­vei 2: Fra Sme­stad til Sin­sen.

Siden inten­sjo­nen har vært å føl­ge Sto­re ring­vei, har jeg mar­kert den­ne strek­nin­gen på kar­tet. Men mel­lom Sin­sen og Økern er det ikke mulig å syk­le på eller langs ring­vei­en — i alle fall er det noe som på det ster­kes­te må fra­rå­des, selv om jeg ikke kan hus­ke å ha sett et skilt hvor det står at det er for­budt å syk­le. Vi må her syk­le Løren­vei­en.

Det er sto­re vei­ar­bei­der i områ­det, som gjør det vans­ke­lig frem­kom­me­lig for alle tra­fi­kan­ter — også for syk­lis­ter. Vi kan håpe på at det blir bra når det blir fer­dig, etter pla­nen i 2013. Bile­ne skal da i tun­nel, så vi kan håpe at mye tra­fi­kan­ter får det bed­re på over­fla­ten. Men jeg har ikke klart å fin­ne noe mer detal­jert infor­ma­sjon om hva slags syk­kel­løs­nin­ger som er plan­lagt i området.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo: Sto­re ring­vei 3 — Fra Sin­sen til Ryen