Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 — Fra Sinsen til Ryen

Sinsen — Økern

Det­te er tred­je og sis­te del om syk­kel­ru­ten langs Sto­re ring­vei: Fra Sin­sen til Ryen. Starts­te­det er ende­punk­tet (eller star­ten) på ruten Trond­heims­vei­en fra bygren­sen til Sin­sen. Og det er selv­føl­ge­lig fort­set­tel­sen av Sto­re ring­vei 2: Fra Sme­stad til Sin­sen.

Siden inten­sjo­nen har vært å føl­ge Sto­re ring­vei, har jeg mar­kert den­ne strek­nin­gen på kar­tet. Men mel­lom Sin­sen og Økern er det ikke mulig å syk­le på eller langs ring­vei­en — i alle fall er det noe som på det ster­kes­te må fra­rå­des, selv om jeg ikke kan hus­ke å ha sett et skilt hvor det står at det er for­budt å syk­le. Vi må her syk­le Løren­vei­en.

Det er sto­re vei­ar­bei­der i områ­det, som gjør det vans­ke­lig frem­kom­me­lig for alle tra­fi­kan­ter — også for syk­lis­ter. Vi kan håpe på at det blir bra når det blir fer­dig, etter pla­nen i 2013. Bile­ne skal da i tun­nel, så vi kan håpe at mye tra­fi­kan­ter får det bed­re på over­fla­ten. Men jeg har ikke klart å fin­ne noe mer detal­jert infor­ma­sjon om hva slags syk­kel­løs­nin­ger som er plan­lagt i området.

Vi slut­tet del 2 i laby­rin­ten under Sin­sen­krys­set. Når man kom­mer ut på rett side er det natur­lig å fort­set­te rett fram langs ring­vei­en. Jeg gjor­de det, og var ikke den enes­te. Men det er bom­tur. Vi kom­mer til en buss­holde­plass, og så er det slutt.

Det er et gene­relt pro­blem langs den­ne og and­re strek­nin­ger: Skil­tin­gen er for dår­lig. Jeg reg­ner meg som rela­tivt godt kjent i områ­det, men ikke lom­me­kjent på strek­nin­ger jeg van­lig­vis ikke syk­ler. De som er dår­li­ge­re kjent enn meg vil vir­ke­lig kun­ne få pro­ble­mer om de for­sø­ker å syk­le etter skil­tin­gen. Jeg har for­søkt å fin­ne skilt som sier noe om hvor jeg skal syk­le, men har ikke fun­net noe. Da er det natur­li­ge valg å fort­set­te rett fram, i alle fall så len­ge det er i den ret­nin­gen man skal. Det­te er det enes­te skil­tet jeg har fun­net i det krys­set hvor jeg skul­le ha tatt til høyre.

Når man fin­ner rett vei, ender man i Løren­vei­en. Kom­men­ta­ren til den­ne er gans­ke enkel: Kan ikke anbe­fa­les. Skjønt man har ikke noe alter­na­tiv hvis man først skal den vei­en. Det er en av de alt for man­ge Oslo-spe­si­al, som er Syk­kel­tra­sé til­rette­lagt for par­ke­ring. Vei­en er rela­tivt smal. Men det had­de vært plass til syk­kel­felt eller syk­kel­vei om man had­de prio­ri­tert syk­lis­ter frem­for par­ke­rings­plas­ser. Men i Oslo er prin­sip­pet at det bare kan leg­ges til ret­te for syk­kel når det ikke går ut over bilis­te­ne. Man vil ikke fjer­ne par­ke­rings­plas­ser, hel­ler ikke når man skal lage det som poli­ti­ker­ne har sagt skal være hoved­syk­kel­vei. Oslo­po­li­ti­ker­ne synes å ha en eller annen mer­ke­lig tro på at det skal duk­ke opp nye og ubruk­te are­la­er som kan bru­kes til syk­kel­vei uten at man behø­ver å ta area­ler som and­re, dvs bilis­te­ne, bru­ker i dag. De had­de vel vært sik­re­re å sat­se på Jule­nis­sen. Mang­len­de vil­je til å fjer­ne gate­par­ke­ring er det størs­te hin­de­ret mot gode syk­kel­løs­nin­ger i Oslo. Løren­vei­en er et av alt for man­ge eksemp­ler på dette.

Det fin­nes ingen til­rette­leg­ging for syk­kel før man kom­mer til Sin­sen­vei­en. Det er par­ker­te biler hele vei­en, til dels på beg­ge sider. Vei­en er ueg­net både for trans­port­syk­lis­ter og syk­lis­ter som prio­ri­te­rer sik­ker­het frem­for frem­kom­me­lig­het. Strek­nin­gen står til stryk.

Fra Sin­sen­vei­en har det i alle fall vært noe til­rette­leg­ging. Men det syk­kel­fel­tet som var her var så smalt at det var ubru­ke­lig, og nå gjør bygge­ar­bei­der at syk­kel­fel­tet stort sett har for­svun­net. Når man byg­ger ut et nytt bolig­om­rå­de som her er det full­sten­dig uak­sep­ta­belt at man ikke også byg­ger ut en ordent­lig infra­struk­tur, hvil­ket bl.a. vil si gode sykkelveier.

Ved Peter Møl­lers vei duk­ker syk­kel­fel­tet opp igjen, og man har for så vidt syk­kel­felt her­fra til Økern.

Hvis man syk­ler den­ne strek­nin­gen mot­satt vei, fra Økern mot Løren, er syk­kel­fel­tet over­grodd og for smalt — i prak­sis ubru­ke­lig. Det­te er for dår­lig ved­li­ke­hold. Vi får sta­dig høre fra Oslo kom­mu­ne at det ikke er pen­ger som er pro­ble­met når det gjel­der utbyg­ging av syk­kel­vei­er. Pro­ble­met er å få regu­lert sake­ne. Da bur­de det vel ikke være noe pro­blem å ved­li­ke­hol­de det som fak­tisk fin­nes? Man tren­ger ingen ny regu­le­ring for å ved­li­ke­hol­de eksis­te­ren­de syk­kel­vei­er og sykkelfelt!

Ved Økern er det kaos. Fort­satt kan man syk­le på den gam­le gang- og syk­kel­vei­en. Men det er ikke akku­rat tyde­lig mer­ket hvor man skal sykle.

De gam­le gang- og syk­kel­vei­ene er ikke gode, og blir ikke bed­re av at det er anleggs­ar­beid her. Sli­ke hår­nåls­svin­ger bør det ikke være på en syk­kel­vei. Det er også gans­ke styg­ge under­gan­ger hvor over­sik­ten er mil­dest talt dårlig.

Det må sies om den­ne strek­nin­gen mel­lom Sin­sen og Økern at her vil det bli sto­re for­and­rin­ger. Sto­re ring­vei skal ned i tun­nel, og på over­fla­ten skal det være lokalvei. Men jeg har ikke sett oen detal­jer­te pla­ner for den­ne nye lokal­vei­en, hel­ler ikke hvor­dan man vil leg­ge til ret­te for sykkel.

Økern — Teisen

Mel­lom Økern og Teisen er gang- og syk­kel­vei­en smal og gans­ke svin­ge­te. Men det er like­vel en fin vei å sykle.

Når man kom­mer under Strøms­vei­en må man ta en 180 gra­der sving hvis man ikke vil syk­le inn på buss­holde­plas­sen langs ring­vei­en. Skil­tin­gen er dår­lig, så jeg hav­net selv­føl­ge­lig på den­ne holde­plas­sen. Da jeg syk­let til­ba­ke for å se om det var skil­tet en annen vei, så vis­te det seg at det var et skilt der, del­vis skjult bak grøn­ne bla­der. Men det var ikke lett å se. Det kan sies man­ge gan­ger: Skil­tin­gen er for dår­lig. Man må dess­uten bru­ke skilt som er sto­re nok til at man ser dem i fart. Det er ikke lett å se det­te skil­tet som sier at man skal ta til høy­re her. Noe annet skilt fin­nes ikke.

 

Oppe ved Strøms­vei­en blir vi ledet over til and­re siden av ring­vei­en. Sli­ke skift, som det var to av mel­lom Lys­aker og Sme­stad, er ikke aksep­tab­le på en vei som denne.

 

Strek­nin­gen på utsi­den av ring­vei­en går mye opp og ned og er gans­ke svin­ge­te. Slik bør en syk­kel­vei ikke utformes.

Teisen — Bryn

Ved Teisen skal vi svin­ge 90 gra­der under en ny undergang.

Jeg trod­de vi skul­le under ring­vei­en en gang til, men det skul­le vi ikke. Vi fort­set­ter på sam­me side, på noe jeg ikke er sik­ker på om er gang- og syk­kel­vei eller for­tau. Det var det­te med mang­len­de mer­king igjen, f.eks. skilt som vars­ler om at syk­kel­vei opp­hø­rer. På Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart er det­te mer­ket som gang- og sykkelvei.

Ved Bryn er det gans­ke rote­te. Vi kom­mer inn på vei med syk­kel­felt. Der det er skil­tet til Ryen og Gøte­borg står det ikke noe skilt som sier noe om hvor man skal syk­le. Jeg sat­set på at jeg ikke skul­le ut på ring­vei­en, og fort­sat­te rett fram. Det vis­te seg å være rik­tig. Men et skilt had­de ikke vært så dumt. Omtrent her­fra kan man ta tur­vei­en fra Bryn til sen­trum.

Når vi kom­mer ut i Østen­sjø­vei­en er det sykkelfelt.

 

Bryn — Ryen

Jeg tror det nå heter Høyen­hall der vi er. Det er skil­tet gang- og syk­kel­vei langs ring­vei­en på høy­re side, og det er skil­tet syk­kel­rute over ring­vei­en. Skjønt kan­skje er skil­tet ment å skul­le angi gang- og syk­kel­vei over bro­en, men i så fall står vel skil­tet på feil side?

 

Jeg var usik­ker på hva jeg skul­le vel­ge, og valg­te å føl­ge det som i alle fall til å begyn­ne med var skil­tet som gang- og syk­kel­vei langs ring­vei­en. Skil­tin­gen ble borte, og det så mer ut som et bredt for­tau enn en gang- og syk­kel­vei, så jeg er ikke sik­ker på hva jeg egent­lig syk­let på. Uan­sett var det en vel­dig utri­ve­lig vei. Å syk­le rett ved siden av en seks-felts­vei er ikke noe hyg­ge­lig og man hører vel­dig godt hvor utro­lig mye bråk dis­se bile­ne lager.

 

Føl­ger vi det som er skil­tet som syk­kel­rute langs Ring 3 hav­ner vi i en tra­sé som er mye dår­li­ge­re. Først må vi krys­se avkjø­rin­gen fra Østen­sjø­vei­en til Ring 3. Egent­lig er det vel avkjø­rin­gen som krys­ser syk­kel­fel­tet. Men uan­sett kom­mer bile­ne bak­fra og man­ge vil kjø­re for­bi og krys­se rett foran syklister.

 

Har man kom­met vel­ber­get gjen­nom den­ne avkjø­rin­gen kom­mer vi til en rund­kjø­ring som hel­ler ikke er for de helt skvet­ne. Her krys­ser vi først avkjø­rin­gen fra Østen­sjø­vei­en til Ring 3 ret­ning vest­over. Der­et­ter krys­ser vi de som kom­mer fra Ring 3 syd­fra som skal inn på Østensjøveien.

 

Nå kan vi føl­ge en gang- og syk­kel­vei mel­lom Bryn sen­ter og ring­vei­en. Men her har de laget en slags mini­ut­ga­ve av Alpes d’Huez opp til bro­en over ringveien.

 

Det er ingen tvil om at jeg vil vel­ge gang- og syk­kel­vei­en langs ring­vei­en om jeg skul­le syk­le den­ne vei­en igjen. Den vei­en som er skil­tet er først og fremst egnet om man vil tre­ne på en liten bak­kespurt. Så vi syk­ler til­ba­ke til den mis­trøs­ti­ge vei­en langs ringveien.

Ved avkjø­rin­gen til Mang­le­rud had­de jeg ikke noe valg. Skjønt, som syk­lis­ter kan vi vel­ge kol­lek­tiv­fel­tet, som tross alt er bed­re enn et van­lig kjøre­felt. Jeg så ikke noe skilt som sa at det er for­budt å syk­le. Men den vei­en fris­tet uan­sett ikke meg. For­tau­et, eller hva det nå var jeg syk­let på, fort­sat­te ikke på and­re siden av krys­set. Det var skil­tet gang- og syk­kel­vei inn den­ne avkjø­rin­gen, så da var det kan­skje en slik vei jeg kom fra?

 

Ved Mang­le­rud T‑bane går gang- og syk­kel­vei­en opp til den krys­sen­de vei­en, før det bærer gans­ke bratt ned på den and­re siden. Når man fle­re ste­der har lagt trasé­en på den­ne måten blir det mye opp og ned. Det er all­tid en dår­lig løs­ning for syk­lis­ter. Vi syk­ler også for­di vi skal fra A til B, og øns­ker ikke å bli brem­set av helt unød­ven­di­ge motbakker.

 

Da jeg kom til Ryen­krys­set, som var slut­ten på den­ne turen, var det skil­tet til Eke­berg og til Kle­mets­rud. Jeg skul­le til­ba­ke mot sen­trum, men det var ingen skilt som sa noe om hvor­dan man kun­ne kom­me dit.

Jeg tok sjan­sen og sving­te opp til høy­re, dit ingen skilt pek­te, og på top­pen fant jeg et skilt som pek­te mot sen­trum. Jeg had­de alt­så valgt rik­tig. Men det had­de ikke vært så dumt om det også had­de stått et skilt i den vei­en som jeg tok av fra.

 

Vei­en fra Ryen til sen­trum får vi kom­me til­ba­ke til en annen gang.

Sto­re ring­vei blir dår­li­ge­re for syk­lis­ter jo len­ger øst og syd man kom­mer. Fra Lys­aker til Sin­sen er det et alvor­lig pro­blem ved Vin­dern, men det et tross alt under utbed­ring. Det er en meget stygg inn­kjø­ring til bil­verk­sted og ben­sin­sta­sjon ved Storo. Det­te er en far­lig syk­kel­fel­le. Det blir også rote­te mel­lom Storo og Sinsen.

Vi kan kan­skje være vel­vil­li­ge å si at også strek­nin­gen Sin­sen — Økern vil bli bed­re. Men det­te er en gans­ke lang strek­ning og det er et områ­de hvor det byg­ges man­ge nye boli­ger. Her er det åpen­bart at syk­kel­løs­nin­ge­ne i Løren­vei­en må bli mye bed­re, også når ring­vei­en er ferdig.

Fra Teisen til Bryn er det mye fram og til­ba­ke, og opp og ned. For­bi Bryn bør man ikke syk­le om man synes det er utri­ve­lig å syk­le i et syk­kel­felt langs en sterkt tra­fi­kert vei — noe jeg fullt ut kan for­stå at man­ge ikke liker. (Jeg liker det hel­ler ikke).

Fra Høyenhall/Bryn kom­mer man fram uten å måt­te blan­de seg med bil­tra­fik­ken. Men val­get står mel­lom en utri­ve­lig rute langs ring­vei­en, eller en rute som er mer laget for å tre­ne kor­te inter­val­ler enn å kom­me greit fram.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email