I Vini di Giro d’Italia 2012 — 17. etappe: Falzes/Pfalzen — Cortina d’Ampezzo

Jeg har vært inn­om jord­skjelv noen gan­ger i løpet av Giro­en. Også i dag kom­mer det litt om jord­skjelv — skre­vet i god tid før jord­skjel­vet mel­lom Vero­na og Bolog­na natt til i går, pg som jeg har valgt å la stå uend­ret. Jord­skjel­vet i går var tyde­lig­vis ikke len­ger unna enn at ryt­ter­ne mer­ket det, i alle fall synes det som om Taylor Phinney ble vek­ket av jord­skjel­vet. Det var først et jord­skjelv i Lom­bar­dia som mål­te 4,1 på Rich­ters ska­la, akku­rat i det områ­det hvor ryt­ter­ne befant seg før start på gårs­da­gens etap­pe. Der­et­ter var det et kraf­ti­ge­re skjelv som had­de styr­ke 5,9 eller 6,0 (det USAn­ske jord­skjelv­sen­te­ret sier 6,0). Her kan du se bil­der av hvor­dan noen byg­nin­ger var før og hvor­dan de er nå, etter jordskjelvet.

Ita­lia har man­ge gam­le byg­nin­ger. De er flot­te og bidrar til Ita­lias sjarm. Men sær­lig jord­skjelv­sik­re er de nep­pe, hvil­ket gir mye ska­der både på byg­nin­ger og folk i byg­nin­ge­ne selv om jord­skjel­ve­ne ikke er så vel­dig kraf­ti­ge. Jor­skjel­vet i L’Aqui­la, som jeg skrev om til 7. etap­pe og som kos­tet 308 men­nes­ker livet, had­de en styr­ke på 5,8, alt­så litt sva­ke­re enn jord­skjel­vet natt til i går. Det kraf­tigs­te jord­skjel­vet i Ita­lia i de sene­re ti-år var Irpi­nia-jord­skjel­vet i 1980, som jeg skrev litt om til etap­pe 8. Det had­de styr­ke 6,89, og 2.914 men­nes­ker omkom.  Til sam­men­lig­ning ble Tokyo-områ­det utsatt for en rek­ke jord­skjelv med styr­ke 6,1–6,8 i mars 2012. I føl­ge den­ne rap­por­ten før­te det til at fly­plas­sen var stengt en peri­ode mens man under­søk­te rulle­ba­nen, og at noen noen tog ble inn­stilt, men ellers ble det ikke rap­por­tert ska­der. Jord­skjel­vet på Hai­ti i janu­ar 2010, som kos­tet over 300.000 men­nes­ker livet og som gjor­de en mil­lion hus­løse, had­de styr­ke 7,0. Hvis du vil ha over­sikt over jord­skjelv, se den USAn­ske jord­skjelv­sen­te­rets nett­si­der om emnet. Det får hol­de om jord­skjelv den­ne gan­gen, og vi får håpe det ikke kom­mer fler i den aller nær­mes­te frem­tid i alle fall.

Gårs­da­gens etap­pe ble for­ry­ken­de spen­nen­de, og vi går inn i den sis­te Giro-uken uten at noe synes å være avgjort. Det had­de vært for surt om Matteo Rabot­ti­ni skul­le ha blitt slått 300 meter fra mål etter å ha ledet som han gjor­de i 150 km. Det var flott å se ham sva­re da Joaquin Rod­ri­guez ryk­ket og spur­te til sei­er. “Gran­dis­si­mo!” sa de ita­li­ens­ke kom­men­ta­to­re­ne (som jeg fulg­te på nett, uten å for­stå så vel­dig mye av det de sa). Det skil­ler 2.13 mel­lom nr 1 og 10 i sam­men­dra­get, så her er intet avgjort. Det er nok man­ge som har sett fram til hvile­da­gen som ryt­ter­ne har i dag.

Vi har lagt hvile­da­gen bak oss og har kom­met til 17. etap­pe. Den er nok en hard fjell­e­tap­pe som star­ter i Falzes/Pfalzen, der 16. etap­pe end­te, og ender i Corti­na d’Am­pez­zo.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2012 — 17. etap­pe: Falzes/Pfalzen — Corti­na d’Ampezzo